-TopSLIDEVisoko

Subvencioniranje novih priključaka na gasnu mrežu u iznosu od 396,00 KM po jednom korisniku

Na 12. redovnj sjednici Gradskog vijeća Visoko, očekuje se da će biti usvojen ZAKLJUČAK o subvencioniranju novih priključaka na gasnu mrežu na području Grada Visoko

Z A K LJ U Č A K

  1. Gradsko vijeće Visoko odobrava akciju subvencioniranja novih priključaka na gasnu mrežu na području Grada Visoko po Ugovoru o dodjeli finansijskih sredstava zaključenog sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH , a po uslovima iz Javnog poziva  za projekat “Čist zrak u Gradu Visoko”.
  2. Subvencioniranje novih priključaka će se vršiti za korisnike koji gas troše preko PPM G4 mjerača ( Q < 50kW) u iznosu od 396,00 KM po jednom korisniku.
  3. Sredstva za subvencioniranje u iznosu od 38.500,00 KM će se obezbjediti iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu, a u skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Visoko broj: 01/1-02-275/21 od 27.05.2021. godine o usvajanju  Prijedloga odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu i člana 2.tačka 3. Odluke o raspodjeli dobiti JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko u 2020. godini , broj 031-IV/21 od 14.06.2021. godine.
  4. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti i JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko.
  5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Dokument u prilogu: ZAKLJUČAK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close