Sastanak predstavnika JP Autoceste FBiH i predstavnika Općine Visoko

Dana 30.01.2014. godine, održan je sastanak predstavnika JP Autoceste FBiH i predstavnika Općine Visoko, vezano za rješavanje odvodnje Banjerskog potoka i tehničkog rješenja za otklanjanje problema plavljenja pješačkog pothodnika.

Predstavnici JP Autoceste FBiH, stavili su na uvid tehničku dokumentaciju: Glavni projekt uređenja vodotoka u naselju Kula Banjer uz autocestu, te je planirano da radove izvode JP Autoceste FBiH, do kraja 2014.godine.

Projektom je predviđeno da se otklone nedostaci funkcionisanja sistema odvodnje na ovoj dionici autoceste, što podrazumijeva da se vode Banjerskog potoka sprovedu do postojećeg propusta kroz trup autoceste. Uz propust se nalazi potputnjak za prolaz pješaka, koji je jako frekventan gdje u vrijeme većih padavina dolazi do izlijevanja vode iz građevine u kojoj se ulijeva voda iz propusta, neposredno iznad potputnjaka, te plavi potputnjak i samim tim onemogućava kretanje pješaka.

Projektom je predviđeno da se na mjestu gdje su cijevi već rastavljene, u blizini spomen obilježja šehidima i palim borcima, napravi novi taložnik na kojem će biti postavljena zaštitna rešetka od plastičnog materijala (da smanji mogućnost unošenja krutih tvari u propust). Voda bi se nakon toga ulijevala u betonsku građevinu (šaht), na kojoj je na isti način postavljena zaštitna rešetka., te se iz građevine za umirenje transportovala do otvorenog šahta iz kojeg se vodi u propust ispod autoceste.

Posebna pažnja data je odvodnji oborinskih voda koje će ulaziti u potputnjak, bilo da direktno padaju na potputnjak ili da se slijevaju sa stepenica. Na ulazu u potputnjak postavit će se nova kanalica (rigol) dužine 1,5 m širine 15 cm i dubine 10 cm na koju će biti postavljena rešetka od plastičnog materijala nosivosti planirane za pješački saobraćaj (plastični materijal se koristi zbog manje mogućnosti otuđivanja). Kanalica će se cijevima spojiti na novo okno te će na ovakav način biti kvalitetno riješena evakuacija vode iz potputnjaka.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close