Visoko

Saopštenje za javnost Amre Babić, općinske načelnice

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPĆINSKE NAČELNICE

 

U cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti dajem sljedeće saopštenje:

 

Dana 13.06.2016.g. internom komunikacijom od strane Načelnice dostavljen je Kolegiju općinskog vijeća Prijedlog dnevnog reda 40. sjednice Općinskog vijeća Visoko u formi zahtjeva a u skladu sa dosadašnjom praksom i članom 54. stav 2.  Poslovnika o radu OV Visoko.

 

Nakon toga Predsjedavajuća OV je dostavila dana 15.06.2016.g. dopis broj: 01/1-02-197/16 od 14.06.2016.g. kojim traži dodatne konsultacije i informisanje povodom tačke Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju za realizaciju Projekta “Izgradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre”.

 

Istog dana na zahtjev  je   odgovoreno aktom Zahtjev za hitno održavanje sjednice Općinskog vijeća broj: 01/2-02-833/16 od 15.06.2016.g.

 

Dana 16.06.2016.g. predsjedavajuća OV ponovo se obraća Načelnici dopisom broj: 01/1-02-199/16 kojim traži dostavu potpune tehničke dokumentacije za pomenutu tačku dnevnog reda

 

Dane 17.06.2016.g. dopisom broj:01/2-02-847/16 i 23.06.2016.g. dopisom br: 01/2-02-199/16 dostavljena je OV kompletna dokumentacija za tačku Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD za Projekat“ Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“ .

 

Iz svega navedenog, a što se može vidjeti u prilogu pomenutih akata, očita je namjera članova Kolegija  “dobivanje” vremena i opstruiranja zahtjeva Načelnice i stručnih službi da se Općinsko vijeće izjasni  – prihvati  ili odbije prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju javnog preduzeća “ Visoko” u cilju rješavanja problema vodosnabdijevanja stanovnika Čekrekćija, Kula Banjera, Porijećana, Gračanice i Moštra.

 

Na današnjoj, prekinutoj, sjednici Kolegija OV izneseno je”pitanje krajnjeg roka za donošenje ove Odluke” i  stav da se “novo Općinsko vijeće” izjasni o ovome pitanju što jasno govori o namjerama predstavnika pojedinih političkih partija spram  pitanja vodonabdijevanja stanovnika općine Visoko.

 

Općinsko vijeće, kao vlasnik JKP “Visoko” putem punomoćnika upravlja preduzećem i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, između ostalog,  donosi odluke o zaduženju preduzeća u iznosu preko 33% visine imovine,  te je stoga razlog današnjeg prekida sjednice u smislu prisustva direktora i članova Nadzornog odbora samo dalje poigravanje sa vremenom i sudbinama stanovnika pomenutih naselja.

 

Zbog toga današnji prekid sjednice kolegija OV smatram isključivo politiziranjem ovog važnog problema i poigravanjem sa mogušnošću da isti bude riješen.

 

Napominjem da je OV Visoko dalo prethodnu saglasnost na kreditno zaduženje Odlukom od 21.11.2015.g. kao i da je istu podržala Vlada Federacije BiH te Vijeće ministara BiH.

 

Svako dalje odugovlačenje i politiziranje sa održavanjem sjednice Općinskog vijeća nanosi štetu ugledu općine Visoko kod institucija koje su involvirane u ovaj proces i  direktnu štetu građanima područja Čekrekćija, Kula Banjera, Poriječana, Gračanice i Moštra.

 

PRILOZI:

 

  1. Prijedlog Dnevnog reda 40. sjednice OV
  2. Dopis broj: 01/1-02-197/16 od 14.06.2016.g.
  3. Zahtjev za hitno održavanje sjednice Općinskog vijeća, broj: 01/2-02-833/16 od 15.06.2016.g.
  4. Dopis broj: 01/1-02-199/16  od 16.06.2016.g.
  5. Dopis broj:01/2-02-847/16 i. od 17.06.2016.g. te dopis broj :01/2-02-902/16 23.06.2016.g

 

Na sljedećem linku nalaze se PRILOZI SAOPŠTENJA.

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close