Saopćenje za javnost o radovima na postavljanju kablovske mreže investitora “Telemach” doo Sarajevo

U posljednjih nekoliko mjeseci vidljivo je da se na području Općine Visoko na više lokaliteta izvode radovi na postavljanju kablovske mreže investitora “Telemach” doo Sarajevo.

S tim u vezi dajemo slijedeće saopćenje:

Investitor “Telemach” doo Sarajevo podnio je općinskoj Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za  izgradnju kablovske mreže na području Općine Visoko.

Nakon provedenog postupka i pribavljanja potrebnih saglasnosti, dana 22.10.2012. godine, izdata je urbanistička saglasnost broj: 03/1-23-2-113/12.

S obzirom na to da urbanistička  saglasnost nije akt gradnje, a da je investitor počeo na više lokaliteta izvoditi radove na postavljanju mreže, građevinski inspektor je vršeći nadzor nad bespravnom gradnjom izdao Rješenje o uklanjanju postavljene mreže i vraćanju zemljišta na kojem su se izvodili radovi u prvobitno stanje.

I pored izdatog rješenja  investitor je nastavio sa bespravnom izgradnjom, te je inspektor u tri navrata podnio nadležnom sudu prekršajne prijave protiv izvođača radova.

U cilju rješavanja ovog problema, Općina je održala i nekoliko sastanaka sa odgovornim licima iz firme Telemach doo Sarajevo, te je na sastanku održanom 26.12.2012.godine dogovoreno da se odmah obustave dalji radovi, da se ukloni do sada postavljena mreža i zemljište vrati u prvobitno stanje u roku od 15 dana.

O preduzetim mjerama građevinski inspektor vršit će redovne kontrolne preglede na terenu. Istovremeno investitoru je sugerisano da podnese zahtjev za odobrenje za građenje sa potrebnim saglasnostima, na lokacijama gdje postoji zakonska mogućnost.

POMOČNICA OPĆINSKE  NAČELNICE

Edina Ahmetović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close