-TopSLIDEBiHPolitikaZDK

Saopćenje sa 11. sjednice Skupštine ZDK

SAOPĆENJE SA 11. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Na jedanaestoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 17.07.2023. godine razmatrano je osam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je danas, u okviru procedure za donošenje federalnih zakona, utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenja Prednacrta Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i zdravstvo, a potom je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrdila i svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i zdravstvo.

Oba utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 11. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru treće tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, a potom u okviru četvrte tačke dnevnog reda i Odluku o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora.

U okviru pete i šeste tačke dnevnog reda razmatrani su Izvještaj o radu JU Univerzitet u Zenici u 2021. godini sa Izvještajem o poslovanju JU Univerzitet u Zenici za 2021. godinu i Izvještaj o radu JU Univerzitet u Zenici u 2022. godini sa Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada JU Univerzitet u Zenici za 2022. godinu. Nakon sveobuhvatne diskusije, niti jedan od ova dva izvještaja nije dobio dovoljan broj glasova zastupnika u kantonalnoj skupštini da bi bio prihvaćen.

Do kraja sjednice, Skupština Zeničko–dobojskog kantona nije prihvatila Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2022. godini, kao ni Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Nijedna od ove dvije informacije nisu dobile dovoljan broj glasova zastupnika da bi bile prihvaćene.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close