Visoko

Saopćenje Općine Visoko u vezi sa Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u 2019. godini

Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj:45/10, 111/12 i 20/17) definirani su platni razredi i koeficijenti za nosioce izvršne funkcije, savjetnike, općinskog pravobranioca, državne službenike i namještenike na osnovu kojeg je Općina Visoko donijela Pravilnik o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Visoko.


Istim Zakonom čl.5 je definiran način utvrđivanja visine osnovice za obračun plaće, a na osnovu kojeg je potpisan Sporazum o osnovici za obračun plaća za fiskalnu 2019. godinu za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou FBIH između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBIH (Službene novine FBIH 103/18).


Članom 1. ovog Sporazuma definirano je da visina osnovice za navedene kategorije na nivou FBIH za fiskalnu 2019. godinu iznosi 330 KM. Napominjemo da je osnovica u iznosu od 315 KM bila na snazi još od 2013. godine.


S tim u vezi, Općinsko vijeće Visoko je na svojoj posljednjoj sjednici u 2018. godini usvojilo Odluku o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu kojom je propisana osnovica za obračun plaće za sve korisnike Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 315 KM.

U nastavku teksta je visina boda za fiskalnu 2019. godinu za Općine u okruženju:


1. Grad Sarajevo 340-410 KM
2. Novi Grad Sarajevo 330 KM
3. Zenica 330 KM
4. Kakanj 315 KM
5. Breza 315 KM
6. Ilijaš 315 KM
7. Tešanj 315 KM


Press Općine Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close