Regulisane maksimalne dozvoljene količine pesticida u hrani

Agencija za sigurnost hrane BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama, kontinuirano sa propisima EU usaglašava propise kojima su regulisane maksimalne dozvoljene količine ostataka pesticida u hrani, te vrši implementaciju propisa u skladu sa svojim nadležnostima.

Agencija je saopštila da na osnovu Programa rada za 2014. godinu priprema pravilnik o koordinisanom višegodišnjem programu kontrole s ciljem osiguranja usklađenosti sa maksimalno dozvoljenim nivoima ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla.

Ova agencija je danas u Mostaru održala sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija BiH i nadležnih inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH, na kojem je razmatran Program praćenja ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH u 2014. godini.

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sejad Mačkić rekao je da je izuzetno važno da se proizvođači hrane prilikom upotrebe pesticida pridržavaju principa dobre poljoprivredne prakse, jer uz pozitivna svojstva u suzbijanju štetnih organizama, ako se ne koriste na propisan način, mogu biti štetni za ljude, životinje i životnu sredinu.

Ekspert iz slovenačke Nacionalne laboratorije za zdravlje, okolinu i hranu Slavko Lapajne rekao je da Agencija za bezbjednost hrane BiH, kroz izradu programa praćenja ostataka pesticida primjenjuje najbolju praksu zemalja EU u ovoj oblasti.

– Prekoračenje maksimalne dozvoljene količine ostataka pesticida u hrani ne podrazumijeva odmah i ugrožavanje ljudskog zdravlja, ali to ukazuje na potrebu da se izvrši procjena rizika, te da se da preporuka nadležnim inspekcijskim organima da pojačaju kontrolu hrane za koju je utvrđeno prekoračenje maksimalnog nivoa ostataka pesticida – rekao je Lapajne.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close