-TopSLIDEVisoko

Program utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima …

8. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko 24.06.2021.

Na osnovu člana  10. Privremene Statutarne odluke Grada Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko” broj 5/19), Gradsko vijeće Visoko na___ sjednici održanoj____, donijelo je

                                  Program  utroška sredstava iz Budžeta Grada  Visoko

                       za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu

I

 1. Podaci o Programu                                                         

Program utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Grada Visoko za 2021. godinu sa pozicije “Podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima” u iznosu od 180.000 KM.

 • Namjena Programa
 • Sufinansiranje projekata u saradnji sa međunarodnim i nevladinim organizacijama

2.2 Projekat “Prvi biznis”- poticaj za samozapošljavanje mladih osoba

2.3 Podrška registrovanim obrtnicima (proizvođači mlijeka).

 • Vrste i način ostvarivanja poticaja                                                                  
 • Sufinansiranje projekata u saradnji sa međunarodnim i nevladinim organizacijama  – 30.000,00 KM

               Grad Visoko putem Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti je u mjesecu martu aplicirao na Javni poziv za učešće jedinica lokalne samouprave u BiH – Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa objavljen od Američke agencije za međunarodni razvoj /USAID/. Po navedenom javnom pozivu jedinice lokalne samouprave su dužne osigurati sredstva za Preduzetnički fond za žene u minimalnom iznosu od 30.000,00 KM. Po ishodu Javnog poziva Grad Visoko će ući u fazu pregovora i fazu potpisivanja ugovora.

 • Projekat “Prvi biznis” – poticaj za samozapošljavanje mladih osoba  – 60.000,00 KM                                                           

            Ovim poticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja malih biznisa iz oblasti obrta i srodnih djelatnosti – poticaj od 5.000,00 KM po obrtu /12 obrta/.

Korisnici ovog poticaja su nezaposlene osobe do 35 godina života koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Visoko i koji žele registrovati obrt i srodnu djelatnost.

Poticajna sredstva su namijenjena za:

 • Sufinansiranje troškova obaveznih doprinosa
 • Sufinansiranje troškova registracije obrta i srodne djelatnosti

 Za ostvarivanje navedenog poticaja kandidati su uz prijavu na Javni poziv dužni dostaviti.

 • Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Visoko
 • Biznis plan
 • Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja poticajnih sredstava registrovati obrt i registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 Komisija će nakon pristiglih prijava obaviti intervju sa prijavljenim kandidatima, ocijeniti biznis plan i sačiniti rang listu prema broju ostvarenih bodova.

Nakon potpisivanja ugovora , Grad Visoko će na račun korisnika poticaja uplatiti odobreni iznos u tri anuiteta, dok će korisnik sredstava biti obavezan u nadležnu službu dostaviti dokaz o utrošku sredstava.

 • Podrška registrovanim obrtnicima /proizvođači mlijeka/ – 90.000,00 KM

Grad Visoko će putem Javnog poziva osigurati novčanu podršku za registrovane proizvođače mlijeka /poljoprivredne obrte – 72 obrta/ za period od mjeseca juna do mjeseca augusta tekuće godine. Podrška će se realizovati na osnovu proizvedenih mjesečnih količina mlijeka. Koeficijent obračuna podrške po 1 litru mlijeka utvrdit će se na osnovu ukupnog broja litara mlijeka svih proizvođača podijeljen sa raspoloživim sredstvima namijenjenim za podršku.

                                                                      II

Nosilac aktivnosti na realizaciji Programa utroška sredstava za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima u 2021. godini je Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

                                                                    III

Program utroška sredstava za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima u 2021. godini stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u “Službenom glasniku Grada Visoko”.

Broj;_________/21                                                                Predsjedavajući

                                                                                          Gradskog  vijeća Visoko

Visoko,_________2021.godine                                                               

                                                                                                  Pekić Nikola              

                                                  Obrazloženje

Pravni osnov

Pravni osnov sadržan je u članu 10. Privremene  Statutarne odluke Grada Visoko u kome je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća Visoko.

Razlozi za donošenje

Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisima , privrednicima i obrtnicima u 2021. godini, Grad Visoko nastoji:

 • Razviti poduzetničku svijest među mladim osobama
 • Povećati broj i održivost registrovanih obrta

Razlog za donošenje navedenog Programa je i zahtjev Udruženja proizvođača mlijeka, rasplodnih junica, tovnih junadi “VI-MILK” Visoko.

Navedenim zahtjevom/molbom Udruženje “VI-MILK” traži podršku u prevazilaženju teške situacije koje je zadesila poslovne subjekte /obrte/ koji se bave proizvodnjom mlijeka u sistemu otkupa.

Na području Grada Visoko posluju 72 obrta koji se bave proizvodnjom mlijeka i koji zapošljavaju cca 100 lica.

Naime , zbog malih zemljišnih posjeda, kvalitete tla i prinosa , većina farmera je primorana kupovati stočnu hranu. Trenutna poskupljenja stočne hrane uveliko povećavaju troškove proizvodnje, a otkupna cijena mlijeka i dalje je nepromijenjena, budući da mljekare i dalje daju minimalnu cijenu po litru mlijeka .

Zbog naprijed navedenog proizvođači mlijeka – registrovani obrtnici traže podršku Grada Visoko kako bi u naredna dva mjeseca opstali u proizvodnji.

U cilju osnivanja novih obrta i održivosti postojećih obrta registrovanih na području Grada Visoko, predlažemo Gradskom vijeću da usvoji Program utroška sredstava – Podrška biznisima, privrednicima i obrtnicima u 2021. godini.

                                                                                    POMOĆNICA GRADONAČELNIKA

                                                                                                Edina Ferizović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close