Potpisan ugovor o izvođenju radova na putnoj infrastrukturi

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 31.01.2014.godine donesen je Program utroška sredstava za tekuće održavanje u 2014. godini na osnovu kojeg je pokrenuta javna nabavka za odabir najpovoljnijeg izvođača radova na putnoj infrastrukturi na području općine Visoko.

Prijave za učešće za javnu nabavku su upućene ponuđačima “Trgošped” d.o.o. Kakanj, “Mušinbegović” d.o.o. Visoko i “Ame” d.o.o. Breza, a nakon pristiglih ponuda i provedene procedure odabran je najpovoljniji izvođač “Mušinbegović” d.o.o. Visoko s kojim je i potpisan Ugovor.

Ugovorom je obezbijeđeno održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta te gradskih ulica na području općine Visoko tokom 2014. godine što uključuje:

  • Udarne rupe, pravolinijsko isjecanje asfalta sa odvozom na deponiju, ravnanje dna rupe, premaz spoja sa bitumenskom emulzijom, nabavka i ugradnja AB 11 debljine u uvaljanom stanju

  • Zamjena materijala, iskop postojećeg materijala u sloju debljine 35 cm, ravnanje i nabijanje posteljice, nabavka i ugradnja tampona 30 cm u uvaljanom stanju

  • Nabavka, planiranje i valjanje tampona do potrebne zbijenosti

  • Nabavka i ugradnja asfaltbetona AB 0-16 mm debljine 6 cm u uvaljanom stanju

  • Nabavka i ugradnja BNS 22, debljine 7 cm u uvaljanom stanju

  • Izrada bankina od jalovine 0-32 mm debljine 6 cm u uvaljanom stanju

  • Iskop jarka sa odvozom iskopanog materijala na deponiju

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close