PONOVNI JAVNI POZIV za prijem volontera na rad u službe za upravu i posebne službe općine Visoko

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 6. Zakona o volontiranju («Službene novine Federacije BiH», broj: 110/12)  i člana 16. Odluke o organizovanju općinskih službi uprave i posebnih službi općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 5/06) Općinska načelnica Visoko, upućuje

 

PONOVNI JAVNI  POZIV

za prijem volontera na rad u službe za upravu i posebne službe općine Visoko

 

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, raspisuje se  Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom na rad u službe za upravu i posebne službe općine Visoko, bez zasnivanja radnog odnosa i to:

 

–         Volonter – diplomirani inžinjer arhitekture,

odnosno bakalaureat/bachelor – inžinjer arhitekture ili

diplomirani inženjer građevine, odnosno

bakalaureat/bachelor – inženjer građevine ili

diplomirani inžinjer geodezije odnosno

bakalaureat/bachelor inžinjer geodezije…………………………………………………………  2 izvršioca

–         Volonter–diplomirani inžinjer elektrotehnike, odnosno

bakalaureat/bachelor inžinjer za računarstvo i informatiku……………………………….  1 izvršilac.

 

Prijem volontera vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 (jedne) godine dana.

Na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja, pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 i „Službene novine ZDK“ broj: 9/10 i 3/12), ispunjavaju slijedeće uslove:

– VII stepen visoke stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja, društvenog ili tehničkog smjera,;

– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje,

– da nemaju radno iskustvo  nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove izvršiće se bodovanjem na osnovu slijedećih kriterija:

I – prosjek ocjena završenog studija (cjelokupan prosjek ocjena svih studijskih godina),

II – trajanje nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje,

III – invalidnost– ako kandidat ima invalidnost 60% i više,

IV – dodatni kriterij:

–          kandidati koji pripadaju boračkoj populaciji i to: porodice šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i članovi njihovih porodica i nosioci najvećih ratnih priznanja,

–          kandidati bez roditelja,

–          kandidati čija su oba roditelja nezaposlena,

 

V – intervju – provodi se sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog poziva u cilju procjene sposobnosti kandidata.

 

 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1.Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH),

2.Prosjek ocjena završenog studija,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba,

5. Dokaz o znanju jednog stranog jezika,

6. Dokaz o poznavanju rada na računaru,

7. Uvjerenje nadležnog organa o stepenu invalidnosti kandidata,

8. Uvjerenje nadležnog organa za vojne evidencije o pripadnosti Oružanim snagama BiH,

9. Rješenje o statusu porodice šehida i poginulih boraca, RVI i nosilaca najvećih ratnih priznanja izdata od nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu,

10. Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja kandidata,

11. Uvjerenje iz matične knjige rođenih za kandidata i uvjerenje iz matične knjige umrlih za kandidate bez roditelja.

 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općinskoj načelnici u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog poziva.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti i intervju sa

kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Javnim pozivom, nakon čega će utvrditi rang listu

kandidata i istu dostaviti Općinskoj načelnici u skladu sa zaključkom o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu i posebnim službama općine Visoko

O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, Općinska načelnica će donijeti zaključak o prijemu volontera, sa kojima će se zaključiti ugovor o volontiranju.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj web stranici Općine: www.visoko.gov.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima općine Visoko.

Prijavu sa potrebnim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest)  dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Općine, putem pošte ili prijemne kancelarije u Centru za pružanje usluga građanima, u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA VISOKO

UL. ALIJE IZETBEGOVIĆA 12A VISOKO

sa naznakom:

„Javni poziv za prijem volontera “

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Objavljeno na oglasnoj ploči općine Visoko:                          OPĆINSKA NEČELNICA VISOKO

02.4.2013. godine                                                                                    Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close