Visoko

Općinska načelnica Amra Babić i dezinformacije o zabrani izgradnje džamije u Naselju Luke

Saopćenje za javnost

Općinska načelnica predlaže Općinskom vijeću pokretanje postupka za izradu i donošenje Regulacionog plana „Centar 3-I“ – Visoko

Obzirom na dezinformacije koje su se pojavile u javnosti, a u vezi sa projektom izgradnje džamije u Naselju Luke, Općinska načelnica ovim putem obavještava građane općine Visokog o slijedećem:

Članom 9. Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje općine Visoko za period od 2016. godine do 2034. godine («Službeni glasnik Općine Visoko», broj: 1/17) utvrđena je obaveza izrade provedbenih planskih dokumenata za centralne zone.

S tim u vezi, a u cilju rješavanja dugogodišnjeg pitanja izgradnje džamije u Naselju Luke, Općinska načelnica predlaže Općinskom vijeću pokretanje postupka za izradu i donošenje Regulacionog plana „Centar 3-I“ – Visoko, kao provedbenog planskog dokumenta za utvrđeni obuhvat centralne zone-Centar 3.

Pitanje izgradnje džamije u Naselju Luke datira još od 1998. godine kada je nadležnom organu za poslove urbanizma podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju džamije u Naselju Luke. Zahtjev je podnijela Općinska uprava za geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko.

U skladu sa tada važećim Zakonom o prostornom uređenju, doneseno je rješenje, broj: 03/3-364-174/98 od 21.1.1999. godine, kojim se daje urbanistička saglasnost Općinskoj upravi za geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko za izgradnju džamije u Naselju Luke, Općina Visoko, a na osnovu Prostornog plana općine Visoko za period 1985-2000-2015. godine («Službeni glasnik Općine Visoko», broj: 4/87).

Rješenjem o davanju urbanističke saglasnosti utvrđeni su urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju predmetnog objekta, sa rokom od godinu dana za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje, u kom roku je investitor bio dužan da riješi imovinsko-pravne odnose i ispuni ostale utvrđene urbanističko-tehničke uslove, sa napomenom da u suprotnom urbanistička saglasnost gubi važnost. Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje nije podnesen u propisanom roku.

Nakon toga, Vijeće općine Visoko na sjednici, održanoj 11.2.1999. godine, donijelo je rješenje kojim se Medžlisu Islamske zajednice Visoko dodjeljuje neizgrađeno građevinsko zemljište društvene svojine u svrhu izgradnje džamije u Naselju Luke u Visokom, uz obavezu da će se pitanje naknade za dodijeljeno zemljište regulisati posebnim ugovorom između Općine Visoko i Medžlisa Islamske zajednice Visoko. Utvrđena je cijena po 1 m kvadratnom zemljišta koju je Medžis IZ Visoko bio dužan uplatiti. U periodu od 11.2.1999. godine do 2.3.2013. godine nije bilo nikakvih aktivnosti.

Općinsko vijeće na sjednici, održanoj 2.3.2013. godine, donijelo je Odluku o izmjeni namjene dijela Urbanističkog plana grada Visokog kojom je definisana nova namjena prostora koji se nalazi između JU” Dom zdravlja” Visoko i MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko, čime su se stvorili uslovi za izgradnju džamije.

Nakon toga, a u dogovoru sa općinskom administracijom, Medžlis Islamske zajednice Visoko je u januaru 2014. godine, podnio zahtjev za zamjenu nekretnina vlasništvo Medžlisa za nekretninu vlasništvo Općine Visoko, te je nakon provedenog postupka Općinsko vijeće na sjednici, održanoj 22.2.2014. godine, usvojilo Odluku kojom se ovlašćuje Općinska načelnica da zaključi ugovor o zamjeni predmetnih nekretnina.

Općinsko vijeće Visoko na sjednici, održanoj 25.7.2015. godine, donijelo je novi Prostorni plan općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine («Službeni glasnik Općine Visoko», broj: 5/15), te na sjednici, održanoj 27.1.2017. godine, novi Urbanistički plan za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine («Službeni glasnik Općine Visoko», broj: 1/17).

Dana 5.8.2016. godine, Medžlis Islamske zajednice Visoko podnosi zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju džamije u Naselju Luke. Dostavljena projektna dokumentacija nije prihvatljiva, s obzirom da su projektom javne zelene površine uzurpirane kao ulazi u poslovni prostor u sklopu dzamije.

Nakon obavljenih konsultacija sa projektantima i vraćene projektne dokumentacije-idejnog projekta projektantu i predstavniku Medžlisa IZ, uslovi koji su usmeno postavljeni i dogovoreni nisu ispoštovani novim idejnim projektom, odnosno do danas isti nisu dostavljeni od strane Medžlisa u nadležnu općinsku Službu. Pristup objektu, kolski i pješački, nije riješen, odnosno nije ni definisan idejnim projektom, te se ne može pristupiti rješavanju predmeta.

Prema novousvojenom Urbanističkom planu ( januar 2017.g.) traženi lokalitet nalazi se u urbanom i građevinskom zemljištu u centralnoj zoni Centar 3, za koju je propisana izrada provedbenih planova.

S obzirom na sve gore navedeno, te imajući u vidu zakonske odredbe i plansku dokumentaciju, nadležna Općinska služba nije mogla izdati urbanističku saglasnost po podnesenom zahtjevu, te je doneseno rješenje kojim se odbija izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju džamije u Naselju Luke.

U cilju konačnog rješavanja ovog dugogodšnjeg pitanja, prije svega, potrebno je donijeti provedbeni planski dokument za traženi lokalitet. Stoga, Općinska načelnica Općinskom vijeću daje da razmotri i usvoji Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Centar 3-I“ – Visoko, u čijem obuhvatu je lokacija na kojoj se traži izgradnja džamije u Naselju Luke.

Donošenjem ovog provedbenog planskog dokumenta detaljnije bi se definisali uslovi za sve planirane sadržaje ovog obuhvata, kao što je, između ostalog i gradska saobraćajnica koja prolazi kroz Naselje Luke i izlazi na ulicu Branilaca, te saobraćajnice prilaznog karaktera unutar stambenih blokova, zatim autobusko stajalište u neposrednoj blizini Vatrogasnog doma, taxi stajalište kod Doma zdravlja i svi ostali sadržaji planirani Urbanističkim planom u centralnoj zoni Centar 3.

Ova Odluka je polazna osnova za izradu i donošenje Regulacionog plana, kao detaljnog planskog dokumenta na osnovu kojeg će se ovaj prostor koristiti.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
mr.sci Amra Babić

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close