Općina Visoko: JAVNI KONKURS za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja

Na osnovu člana 45. i 46. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 25/03) i Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01/1-1-02-307/13 od 12.10.2013.godine, i Odluke o izmjeni Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Šareni Hanovi, broj: 01/1-02-89/14 od 22.02.2014.godine, Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko,             r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja

 

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja na kojem općina Visoko ima pravo raspolaganja 1/1, označenog kao k.č.br. 568/4 u K.O. Koložići, zvana “Put oko ciglane” gradilište, površine 27,00m² i k.č.br. 26/3 u K.O. Zimča, zvana “Golo brdo“, površine 56,00m².

 

II PODACI O OBJEKTU ČIJA JE IZGRADNJA PLANIRANA

(URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE)

Na osnovu Regulacionog plana “Šareni Hanovi” Visoko na predmetnim parcelama planirana je izgradnja poslovnog objekta u nizu uz koji su prislonjeni objekti s jedne i s druge strane. Građevinska linija se poklapa sa građevinskom linijom svih objekata u tom nizu i poklapa se sa granicom parcele. Površina budućeg objekta iznosi 83,00m², tako da procenat izgrađenosti iznosi 100%. Spratnost objekta može biti minimalno P+1, a maksimalno P+1+Pot. Kota prizemlja u odnosu na saobraćajnicu se kreće od +0,10m do +0,30m. Kota završnog vijenca objekta se kreće od min +8,00m do +10,00m. Parkiranje vozila riješiti pored okolnih saobraćajnica.

 

III NAKNADA ZA DODJELJENO ZEMLJIŠTE

Početna cijena zemljišta po 1,00m² građevinskog zemljišta iznosi 140,00KM.

 

IV KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene uz obavezu da nema neizmirenih obaveza prema Općini po osnovu javnih prihoda.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu prednost ima onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu.

U slučaju da učesnik konkursa, čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, odustane od ponude nema pravo na vraćanje avansa, a Komisija prihvaća narednu najpovoljniju ponudu.

 

 

V OBAVEZE BUDUĆEG INVESTITORA

  • Uplatiti naknadu za dodjeljeno zemljište u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja o dodjeli zemljišta;
  • Izvršiti pripreme i obezbjeđenje gradilišta o svom trošku;
  • Obezbjediti i finansirati investiciono-tehničku dokumentaciju, koja će biti usklađena sa urbanističko-tehničkim uslovima, te pribaviti urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje, uz prethodno plaćanje naknade za pogodnost korištenja i naknade na uređenje građevinskog zemljišta, u rokovima propisanim Zakonom o građevinskom zemljištu i Zakonom o prostornom uređenju i građenju.
  • U roku jedne godine od dana izdavanja odobrenja za građenje završiti pretežan dio radova na objektu.

VI PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkurs imaju sva fizička i pravna lica.

 

VII USLOVI, NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

 

Prijave se podnose pismenim putem i moraju sadržavati slijedeće podatke:

  • Ime, prezime i ime oca, odnosno naziv pravnog lica;
  • Adresu prebivališta, odnosno adresu sjedišta za pravna lica;
  • novčani iznos ponude;
  • dokaz o uplaćenom avansu u iznosu 10% od utvrđene početne cijene zemljišta (može se dostaviti naknadno, a najkasnije do dana otvaranja ponuda);
  • Ovjerenu izjavu ponuđača da nema neizmirenih obaveza prema Općini Visoko po osnovu javnih prihoda.

 

Prijave na javni konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa, podnose se u zapečaćenoj koverti, preporučeno putem pošte na adresu: Općina Visoko; Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora, ulica Alije Izetbegovića broj 12A Visoko ili predajom na šalteru Općine. Na koverti obavezno naznačiti “NE OTVARATI” – Prijava na konkurs za dodjelu građevinskog zemljišta”.

Konkurs će bit objavljen na TV Visoko, Radio Visoko, oglasnoj ploči u zgradi Općine i službenoj internet stranici Općine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na TV Visoko, odnosno do 12.05.2014.godine.

Datum otvaranja ponuda je 15.05.2014.godine u 14,00h u Maloj sali općine Visoko.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije obratiti se Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora na telefon: 032/ 732-541.

 

Press Općine Visoko

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close