Općina Visoko: Javna rasprava o budžetu za 2013.g.

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresovanim licima, Općinsko vijeće Visoko oglašava i upućuje

 

JAVNI  POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O

  1. 1. NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2013. GODINU,
    (Link na dokument u PDF-u)
     
  1. 2. NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2013. GODINU,

 

  1. 3. NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2013. GODINU.
    (U ovom PDF dokumentu nalaze se i drugi materijali sa sjednice)

Općinsko vijeće Visoko je na 2. sjednici, održanoj 27.12.2012. godine, utvrdilo  Nacrt budžeta općine Visoko za 2013. godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu i Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu, sa zaključkom da se o istim otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan.

Javna rasprava o nacrtima dokumenata otvorena je do 18.1.2013. godine, sa napomenom da će se o istim održati završna javna rasprava u velikoj sali Općine Visoko.

Nacrti dokumenata objavljeni su na web stranici Općine Visoko: visoko.gov.ba.

Svi zainteresovani uvid u dokumente mogu izvršiti u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije.

 

 

Visoko, 28.12.2012. godine                                      PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva

 

Broj: 01/1-02-­­­­238/12

Datum, 27.12.2012. godine

 

Na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 7/08 i 6/11) Općinsko vijeće Visoko, na 2. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

1. Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt budžeta općine Visoko za 2013. godinu.

2. O Nacrtu otvara se javna rasprava u trajanju od 21 dan, zaključno sa 18.januarom 2013. godine.

3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije.

4. Nakon provedene javne rasprave, Načelnica općine i nadležna Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije utvrdiće Prijedlog budžeta općine Visokoza 2013. godinu koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

5. Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga budžeta općine Visoko.

 

II

 

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

 

 

 

DOSTAVLJENO:                                                                                PREDSJEDAVAJUĆA

1. Načelnica Općine,                                                                             Općinskog vijeća Visoko

2. Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije,                                      Mirela Mateša Bukva

3. Evidencija,

4. a/a.

 

Broj: 01/1-02-­­­­239/12

Datum, 27.12.2012. godine

 

 

Na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 7/08 i 6/11) Općinsko vijeće Visoko, na 2. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

1. Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu.

2. O Nacrtu otvara se javna rasprava u trajanju od 21 dan, zaključno sa  18. januarom 2013. godine.

3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije.

4. Nakon provedene javne rasprave, Načelnica općine i nadležna Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije utvrdiće Prijedlog budžeta općine Visokoza 2013. godinu koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

5. Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o izvršenju budžeta općine Visoko.

II

 

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

 

DOSTAVLJENO:                                                                                PREDSJEDAVAJUĆA

1. Načelnica Općine,                                                                             Općinskog vijeća Visoko

2. Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije,                                      Mirela Mateša Bukva

3. Evidencija,

4. a/a.

 

Broj: 01/1-02-­­­­236/12

Datum, 27.12.2012. godine

 

 

Na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 7/08 i 6/11) Općinsko vijeće Visoko, na 2. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

1. Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visokoza 2013. godinu.

2. Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga programa rada Općinskog vijeća.

3. O Nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan, zaključno sa 18. januarom 2013. godine.

4. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

5. Nakon provedene javne rasprave, Kolegij Općinskog vijeća utvrdiće Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visokoza 2013. godinu koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

II

 

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

DOSTAVLJENO:                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆA

1. Služba za poslove Općinskog                                                                   Općinskog vijeća Visoko

vijeća i Općinskog načelnika,                                                                      Mirela Mateša Bukva

2. Načelnica Općine,

3. Evidencija,

4. a/a.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close