OO A-SDA Visoko: Reagovanje na Nacrt smjernica reforme javnog sektora općine Visoko

Uzimajući u obzir dosadašnji ignorantski odnos aktuelne vlasti prema prijedlozima i sugestijama koji dolaze od strane građana, mjesnih zajednica,
političkih partija, nevladinih udruženja i drugih, OO A-SDA Visoko smatra da
javna rasprava o ”Nacrt smjernica reforme javnog sektora Općine Visoko“
predstavlja samo čin formalnog poštivanja i zadovoljavanja demokratskih normi, bez stvarne želje i namjere da se drugi i drugačiji prijedlozi uzmu u razmatranje ili eventualno prihvate, naravno ako su isti opravdani i svrsishodni.
Stoga, OO A-SDA Visoko  želi da na ovaj način da iskaže svoj stav o ”Nacrtu
smjernica reforme javnog sektora Općine Visoko“.
Naime, ad hoc usvajanje bilo kakvog dokumente koji podrazumijeva cjelokupnu refomu javnog sektora bez prethodne kvalitetne i dubinske analize trenutnog stanja ovog sektora,  zatim bez sagledavanja stvarnih potreba građana i privrede, te utvrđivanja stvarnih mogućnosti za realizacijom zacrtanih reformi, pretstavljaju u najmanju ruku neozbiljan i neodgovoran potez zakonodavne vlasti na čelu sa redizajniranom SDA, te ukazuju  na akutno neznanje u vođenju jednog organa uprave, nezrelost i nespremnost za donošenje velikih odluka bitnih za život lokalne zajednice, te  nedovoljno poznavanje nadležnosti i kompletne zakonske regulative kojom su regulisane oblasti navedene u  dokumentu o reformi javnog sektora.

Kao primjer navedenog navodimo  prijedlog za formiranjem novog JP koje bi se bavilo upravljanjem općinskom imovinom, koje bi trebalo  u narednom periodu donositi novac u budžet naravno preko leđa građana u smislu “naplaćivanja“ svakog ulaska u grad kroz različite namete.

Prije donošenja jedne ovakve odluke o osnivanju  JP, a posebno preduzeća koje bi se bavilo upravljanjem općinskom imovinom bilo bi nephodno utvrditi javni interes na što obavezuju odredbe Zakona o javnim preduzećima FBIH, zatim izraditi jedan elaborat koji bi pokazao ekonomsku opravdanost odnosno isplativost osnivanja jednog ovakvog preduzeća u budućnosti, te sagledati pravni okvir koji se odnosi imovinu koja je u državnom vlasništvu tj. kako i na koji način prenijeti imovinu Općine na jedno preduzeće, odnosno da li se to uopće može uraditi u skladu za pozitivnom zakonskom legislativom koja reguliše ovu oblast, te šta bi to u budućnosti značilo,  ako se ta imovina prenese na jedno JP, a koje bi se prema važećoj legislativi moglo  privatizovati odnosno, šta bi u tom slučaju bilo sa tom državnom imovinom kajom bi eventualno upravljalo to JP?

Nešto slično je bilo i sa JP “Visokogas”, pa je otišlo u privatizaciju, a sa njim je otišla i gasovodna mreža kao javno dobro,  a epilog nam je poznat. Ako dođe do konačne realizacije usvojenog  nacrta, njegove posljedice   prvo će osjetiti općinski budžet, obzirom da usvajanje nacrta i njegova realizacija predviđa  nova, ugodna, sigurna  budžetska radna mjesta.

Pitamo sve, da li je uopće interes građana da općinskom imovinom upravlja jedno preduzeće i pojedinci u tim preduzećima, ili bolje reći lideri političkih stranaka, ako  za tu namjenu  imamo stručne službe u Općini koje se brinu o imovini i istu štite.  Logičnije, svrsihodnije, i lakše bi bilo unaprijedtiti rad tih službi koje već imaju prije svega ljudske i materijalne resurse za upravljanjem i unaprjeđenjem općinske imovine, osim ako su aspiracije reformatora isključivo usmjerene na direktno posjedovanje i upravljanje općinskom imovinom preko svojih podređenih.

Dalje, planiranom reformom aktuelna vlast želi JKP Visočicu podijeliti na profitabilni dio od neprofitabilnog, te da vodovodnu i kanalizacionu mrežu stavi pod upravljanje javnog preduzeća za više od polovice ukupnog stanovništva, to znači da vlast želi da zagospodari već izgrađenom vodovodnom i kanalizacionom mrežom na Općini Visoko, koja bi se kroz ispostavljanje mjesečnih računa i uz to bez ikakvih ulaganja vrlo brzo mogla uvesti u sistem javnog preduzeća i biti svakako značajan izvor finansija, što bi se opet moglo iskoristiti za  krpljenje budžetskih rupa i svakako nova već davno garantirana budžetska obećanja.
Također, ovom reformom aktuelna vlast pokazuje i aspiracije da putem JU “KSC Mladost“ preuzme brigu nad svim sporstskim objektima tj. i na onim sportskim objektima koje su izgrađivali građani svojim sredstvima kako bi se naša djeca umjesto po putevima igrala na uređenim terenima. Realizacija ovog segmenta reforme bi značila da bi neko u budućnosti mogao početi naplaćivati kiriju za korištenje terena koji su izgrađivani sredstvima građana, ako se navednom doda činjenica da je većina terena izgrađena na općinskoj zemlji, navedeno postaje sasvim realna opcija.

Radi navedenog smatramo da  reforma javnog sektora koju predlaže aktuelna vlast ima za cilj samo otvaranje novih radnih mjesta, te nastavak crpljenja budžetskih sredstva kroz kooperantske firme koji bi izvodile različite vrste radova i pružela različite vrste usluga za sva novoformirana preduzeća.

Općinska organizacija A-SDA Visoko će se u budćnosti boriti svim demokratskim sredstvima protiv svakog pokušaja nerealnog i bespotrebnog opterećenja ionako upitnog budžeta, a isto tako smo spremni pomoći i podržati sve pozitivne projekte i suštinske reforme.

OO A-SDA VISOKO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close