Održana 6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) je na jučer održanoj 6. sjednici po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Usvojen je i Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu BiH.

Razmatrajući Izvještaje Centralne banke BiH za 2014. godinu, Dom naroda je usvojio Finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. 12. 2014., kao i Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2014.

Usvajajući Izvještaj Ureda za reviziji institucija BiH o obavljenoj reviziji učinka o temi: ”Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve”, Dom je podržao i prijedlog zaključka koji je predložila Komisija za finansije i budžet ovog Doma, a kojim se predlaže da Dom naroda PSBiH zaduži Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana izvijesti Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na provedbi preporuka iz ovog Izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju i Ured za reviziju institucija BiH.

Dom naroda je podržao i Izvještaj Ureda za reviziji institucija BiH o obavljenoj reviziji učinka o temi: ”Smještaj profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane BiH”, sa preporukama sadržanim u ovim izvještajima. Također, Dom je usvojio i zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo odbrane BiH da u roku od 90 dana izvijesti Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na provedbi preporuka iz ovog Izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju i Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojen je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2014. godinu.

Dom je usvojio Izvještaj o provedbi zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2014. godini, sa preporukama sadržanim u okviru ovog Izvještaja.

Usvojen je i Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2014. godinu, čiji je sačinilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH.
Dom je podržao i Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u BiH za period 2012.- 2014. godine, sa preporukama sadržanim u njemu.

Nije primljena k znanju Informacija o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Dom je podržao zaključke koje mu je u vezi sa ovom Informacijom dostavila Ustavnopravna komisija, a kojim se, u cilju racionalnijeg određivanja stvarne nadležnosti, naglašava potreba pristupanju izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH. Također, usvojen je zaključak, kojim je, u cilju rasterećenja rada Tužilaštva BiH, definirana potreba pristupanja izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH, na način da se najjednostavnija krivična djela prenesu u nadležnosti nižih tužilaštava.

Za članove Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH iz Doma naroda PSBiH imenovani su delegati: Safet Softić, Fahrudin Radončić, Bariša Čolak, Ljilja Zovko, Sredoje Nović i Darko Babalj.

Usvojena je i odluka o imenovanju članova međuparlamentarnih grupa prijateljstva PSBiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. U Grupu za susjedne zemlje imenovani su delegati Fahrudin Radončić, Ljilja Zovko i Sredoje Nović, dok su u Grupu za zapadnu Evropu imenovani Sead Kadić, Bariša Čolak i Darko Babalj. U Grupu prijateljstva za srednju i istočnu Evropu imenovani su Sifet Podžić, Mario Karamatić i Nebojša Radmanović, dok su u grupu za Aziju imenovani delegati Halid Genjac, Zdenka Džambas i Dragutin Rodić. Dom je u Grupu prijateljstva za Afriku i zemlje Bliskog Istoka imenovao Safeta Softića, Ljilju Zovko i Sredoja Novića, a u Grupu za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Okeaniju i Japan imenovani su Martin Raguž, Halid Genjac i Ognjen Tadić.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje više dokumenata (prilog).

Razmatrajući zahtjev delegata Maria Karamatića o slanju obavještenja generalnoj direktorici Evropske radiodifuzne unije Ingrid Deltenre, a u vezi sa službenim nazivom države Bosne i Hercegovine, Kolegij Doma naroda PSBiH zadužen je da sačini navedeni dopis i da o njegovom sadržaju upozna delegate ovog Doma.

Prilog:
Dom naroda PSBiH na svojoj 6. sjednici dao je saglasnost za ratificiranje:

Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s Programom prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2013. godinu,
Aneksa Memoranduma o razumijevanju o saradnji i podršci u vezi s Sekretarijatom za Konvenciju o policijskoj saradnji za Jugoistočnu Evropu od 21. maja 2010. godine (CoM 06/14),
Ugovora o garanciji (koji se odnosi na Ugovor o zajmu za Projekat centralnog grijanja Prijedor) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i
Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju sklopljen između Evropske investicione banke, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 15. 7. 2008. u Sarajevu i 18. 8. 2008. u Luksemburgu, i Naknadni amandman na Ugovor (ugovor o finansiranju) za projekat „Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH“ (Fi 24.569).

www.magazinplus.eu – Parlament BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close