Održana 143. sjednica Vlade F BiH: Slobodna zona „Visoko“ sa 98,99 posto izvoza

Na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, Vlada FBiH donijela je Uredbu koja uređuje oblik i sadržaj službene isprave i značke inspektora Financijske policije FBiH, koje se izdaju inspektorima/ovlaštenim službenim osobama pri stjecanju tog statusa. Razlog za donošenje Uredbe je usuglašavanje s Odlukom Ustavnog suda BiH od 31.3.2006. godine i Rješenjem od 27.1.2007. godine, kojima su ukinuti dotadašnji simboli Federacije BiH.

Federalna vlada odobrila je danas iz komisionih sredstava kredit privrednom društvu BNT TMIH d.d. Novi Travnik u iznosu od 400.000 KM. Sredstva mogu biti korišćena isključivo za realizaciju ugovora sa inostranim kupcem u vrijednosti od 5.068.500 eura (9.913.124 KM).

Federalna vlаdа se danas upoznala s Konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za prvih devet mjeseci 2014. godine. Ostvareni su ukupni prihodi od 5.011,3 miliona konvertibilnih maraka što je za 232,7 miliona KM ili za 4,9 posto više u odnosu na isti period 2013. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 65,3 posto.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije prezentiralo je Vladi Informaciju o provođenju nadzora tokom 2013. i 2014. godine u realizaciji Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima od 2009. do 2015. godine. Kako je navedeno, planirana sredstva za 2013. godinu od 28.000.000 KM u potpunosti su realizovana, a od planiranih 19.243.251,50 KM za 2014. godinu realizovano je 11.666.666 KM.

Vlada FBiH usvojila je danas Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru FBiH za period od 2014. do 2023. godine kao dokument razvoja istraživanja perspektivnih područja nafte i plina na teriroriju FBiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalni zavod za geologiju zaduženi su da, u roku od 30 dana, sačine Akcijoni plan za realizaciju programa istraživanja za područje Dinarida. Obavezani su i da izvrše pripremne radnje u cilju pokretanja i realizacije programa istraživanja nafte i plina na teritoriju sjeverne Bosne.

Vlada FBiH je prihvatila Strategijske pravce razvoja karijerne orijentacije u FBiH za period 2015.-2020. godina koji će uputiti kantonalnim vladama, a cilj je utvrđivanje smjernica za djelovanje na unaprjeđenju i razvijanju ove djelatnosti u intersektorski povezan i djelotvoran sistem

Vlada FBiH prihvatila je danas prijedlog, usaglašen s predstavnicima Općine Travnik i Vlade Srednjobosanskog kantona, a u cilju što hitnijeg izvršenja rješenja Ustavnog suda BiH od 30. oktobra 2012. godine i Odluke Doma za ljudska prava BiH o ustupanju preostalog dijela zgrade Gimnazije Vrhbosanske nadbiskupije u Travniku i realizaciji Projekta izgradnje nove zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku.

UREDBA O OBLIKU l SADRŽAJU SLUŽBENE ISPRAVE
I ZNAČKE INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE

Vlada FBiH donijela je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Uredbu koja uređuje oblik i sadržaj službene isprave i značke inspektora Financijske policije FBiH, koje se izdaju inspektorima/ovlaštenim službenim osobama pri stjecanju tog statusa.

Značka je štitastog oblika veličine 66×55 milimetara, a sadrži, uz ostalo, u vrhu gornjeg dijela plavu traku unutar koje se nalazi, na latiničnom i ćiriličnom pismu i na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku tekst „FINANSIJSKA-FINANCIJSKA-POLICIJA“. Donji dio značke je obojen plavom bojom i u njemu se nalazi latiničnim i ćiriličnim pismom napisan tekst „POLICIJA“.

Službena isprava se izdaje s rokom važenja od deset godina, a značka na neograničeno vremensko razdoblje.

Ranije izdane službene isprave i značke bit će zamijenjene sukladno današnjoj Uredbi, čijim stupanjem na snagu prestaje važenje Odluke o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Financijske policije iz 1997. godine.

Razlog za donošenje Uredbe je usuglašavanje s Odlukom Ustavnog suda BiH od 31.3.2006. godine i Rješenjem od 27.1.2007. godine, kojima su ukinuti dotadašnji simboli Federacije BiH. Naime, službena isprava i značka inspektora Financijske policije sadržavali su grb Federacije BiH. Osim toga, Uredbom su uređena pitanja izdavanja, rok važenja, način nošenja, zamjena i uništavanje službene isprave i značke, njihova nestanka i gubitka, te ponovnog izdavanja i vraćanja, što dosad nije ili je djelimice bilo uređeno.

MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI JAVNE UPRAVE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na potpisivanje Memoranduma o saradnji između Zavoda za javnu upravu i Instituta za javnu upravu za Tursku i Srednji istok iz Ankare. Potpisivanje Memoranduma ima za cilj edukaciju uposlenih u javnoj upravi i razvoj mjera koje se odnose na edukacije unutar javne uprave, te unaprjeđenje kapaciteta u specijaliziranim oblastima rada u javnoj upravi.

Saradnja podrazumijeva sakupljanje i izdavanje naučnih studija, razmjenu publikacija i programa, zajedničko istraživanje u oblastima od obostranog značaja, organizaciju kratkotrajnih edukativnih programa, konferencija i seminara, te razmjenu akademskog i administrativnog osoblja, kao i druge oblike saradnje.

KREDIT ZA BNT TMIH d.d. TRAVNIK

Federalna vlada odobrila je danas iz komisionih sredstava kredit privrednom društvu BNT TMIH d.d. Novi Travnik u iznosu od 400.000 KM, s rokom otplate od 60 mjeseci, grace periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom pet posto na godišnjern nivou.

Ova kreditna sredstva odobrena su iz dijela komisionih sredstava Vlade FBiH, prikupljenih na računima komisionih projekata kod Razvojne banke Federacije BiH i mogu biti korišćena isključivo za realizaciju ugovora sa inostranim kupcem u vrijednosti od 5.068.500 eura (9.913.124 KM).

Razvojna banka Federacije BiH će s društvom BNT TMIH d.d. Novi Travnik sklopiti ugovor o kreditu po stupanju na snagu ove odluke.

Kako je navedeno u obrazloženju realizacija ovog i najavljenih ugovora može biti realna šansa finansijskog oporavka ovog privrednog društva, i stvaranje ambijenta za normalno funkcionisanje i ispunjavanje obaveza prema radnicima, dobavljačima, državi i bankama. „Strategijom razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine” za period 2012-2022. godine, predviđeno je rješenje stabilnog sistema finansiranja izvoznih poslova putem Razvojne banke Federacije BiH.

NA PRIVREMENO KORIŠTENJE DATA BIVŠA VOJNA LOKACIJA GORICA

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije Gorica, Gnojnice u Mostaru, Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok i Mostarskoj asocijaciji sporta, bez naknade, na period od pet godina.

U obrazloženju Odluke se navodi da je ova lokacija neperspektivna za potrebe Oružanih snaga BiH.

Vlada je danas na privremeno korišćenje, na period od pet godina, dala poslovni prostor u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

O DODJELI „ZLATNE POLICIJSKE ZVIJEZDE“ ZA 14 DOBITNIKA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Izvještaj Radne grupe za rješavanje pitanja 14 dobitnika „Zlatne policijske zvijezde – značke“ sa područja Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona koji se ne nalaze u evidenciji dobitnika ratnih priznanja, u kojem se navodi da ova priznanja nisu dodijeljena u skladu sa pravilnicima o priznanjima i nagradama koje su dodjeljivane u ratnim uslovima i za ratne zasluge od 18.8.1992. godine, od 16.10.1992. godine, od 19.1.1995., od 1.4.1996. godine i od 18.12.2002. godine.

Vlada Federacije BiH smatra da nosiocima ovih priznanja preostaje mogućnost da svoja prava pokušaju ostvariti u odgovarajućim sudskim ili upravnim postupcima, pod uslovom da su za to ispunjenje zakonske pretpostavke.

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Vlаdа FBiH se danas upoznala s Konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječan-rujan 2014. godine.

Pregled je rađen na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova u Federaciji BiH (kantonalnih službi za zapošljavanje, kantonalnih Zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, te federalnih zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH).

U prvih devet mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi od 5.011,3 milijuna konvertibilnih maraka što je za 232,7 milijuna KM ili za 4,9 posto više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 65,3 posto.

Prihodi od poreza su 4.362,9 milijuna KM i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 87,06 posto. U odnosu na isto razdoblje 2013. godine, njihovo ostvarenje je veće za 149,3 milijuna KM ili 3,5 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 72 posto.

Neporezni prihodi za razdoblje siječanj-rujan iznose 633,2 milijuna KM, što je 12,64 posto u odnosu na ukupne prihode. U odnosu na prvih devet mjeseci 2013. godine, veći se za 81,4 milijuna KM, a u odnosu na plan ostvareni su 60 posto.

Ukupni devetomjesečni rashodi su iznosili 4.722,4 milijuna KM, što je za 178,4 milijuna KM ili za 3,9 posto više u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 64,1 posto.

Tekući transferi i subvencije iznosili su 2.607,3 milijuna KM, a nakon konsolidacije iznose 2.306,7 milijuna KM i u ukupnim rashodima sudjeluju s 48,8 posto. Posmatrano po kategorijama, tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 62,1 milijuna KM, pojedincima 1.930,3 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 151,5 milijuna KM, subvencije javnim poduzećima 126,1 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 11,8 milijuna KM.

Konsolidovani kapitalni transferi za devet mjeseci 2014. godine iznose 62,5 milijuna KM i u odnosu na 2013. godinu veći su za 12,0 milijuna KM ili za 23,8 posto.

Kada je riječ o ukupnim financijskim rezultatima po pojedinim razinama vlasti, za Proračun Federacije BiH iznosi 187,2 milijuna KM, za kantone 52,8 milijuna KM, a za općine 49,6 milijuna KM.

INFORMACIJA O NADZORU FINANSIJSKE
KONSOLIDACIJE RUDNIKA U 2013. I 2014. GODINI

Vlada FBiH primila je na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju nadzora tokom 2013. i 2014. godine u realizaciji Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Planirana sredstva za 2013. godinu od 28.000.000 KM u potpunosti su realizovana. Dio uplaćenih sredstava u iznosu od 528.617,02 KM, rudnici Đurđevik, Gračanica, Banovići i Kakanj su vratili u Budžet Federacije BiH pa iznos realizovanih sredstava iznosi 27.471.382,98 KM od čega za dug po osnovu PIO/MIO 23.808.568,94 KM i za porez na plaću 3.662.814,04 KM.

Planirana sredstva za 2014. godinu od 19.243.251,50 KM realizovana su u iznosu od 11.666.666 KM što je 60,63 posto u odnosu na plan, od čega je uplaćeno za dug po osnovu PIO/MIO 10.124.769,28 KM i za dug poreza na plaću 1.541.896,72 KM. Preostala neuplaćena sredstva iznose 7.576.585,50 KM.

Kontrolni nalaz Federale porezne uprave predstavljat će osnov za utvrđivanje godišnjeg plana raspodjele sredstava za 2015. godinu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da pristupi definisanju neophodnih izmjena Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, kojim će biti verifikovati stvarni dug rudnika utvrđen kontrolnim nalazom Federalne porezne uprave.

INFORMACIJA O IZVRŠENJU PRESUDA USTAVNOG SUDA FBiH

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na propise iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dostavit će urgenciju Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine kojom će zatražiti da u što kraćem roku uvrsti na dnevni red prijedloge zakona iz oblasti branilačko-invalidske zaštite koji se nalaze u pralamentarnoj proceduri.

Parlamentu Federacije BiH će također biti dostavljena urgencija da u što kraćem roku uvrste na dnevni red Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave u dijelu koji se odnosi na nadležnost ovog ministarstva u oblasti vojnih evidencija, a koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

O UPISU UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U FBiH U ŠKOLSKOJ 2014./2015.GODINI

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2014/15. godini. Naime, prema analiza kretanja ukupnog broja učenika osnovnih škola u Federaciji BiH za period školska 2010/11 – 2014/15. godina primjetno je kontinuirano smanjenje broja učenika osnovnih škola.

Prema zbirnim podacima za Federaciju BiH broj učenika u osnovnim školama u petogodišnjem periodu je smanjen za 30.909 učenika ili 13,84 posto. Ovo smanjenje je evidentno u svim kantonima, a procentualno iskazano najizraženije je u Posavskom i Bosansko-podrinjskom kantonu. Kao razlozi smanjenja broja učenika u osnovnim školama navedeni su pad nataliteta, povećanje broja djeca koja uopće ne upisuju osnovnu školu, neredovno pohađanje ili prekid osnovnog obrazovanja prije njegovog završetka. U srednjim školama, navodi se da je, prema zbirnim podacima za osam kantona u Federaciji BiH, broj učenika prvih razreda u tekućoj školskoj godini u odnosu na školsku 2010/11. godinu manji za 8.842 učenika ili 28,53 posto.

Kao razlozi za smanjenje broja upisanih u srednje škole navode se, također, pad nataliteta, ali i činjenica što je prvi razred srednje škole u prethodnoj školskoj godini upisala prva generacija učenika koja je obrazovana prema devetogodišnjem programu osnovnog obrazovanja i koja je bila malobrojnija od prethodnih generacija.

Zbog ovakvog trenda, Vlada FBiH usvojila je danas niz preporuka koje su na tragu dosljedne primjene člana 16. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, osiguranja efikasnog sistema evidentiranja i obuhvata djece koja ne upisuju osnovnu školu i koja napuštaju osnovno i srednje obrazovanje, te potrebi nastavka projekta nabavke besplatnih udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih porodica.

O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U 2013.GODINI

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1. januara do 31. decembra 2013. godine u kojoj se navodi da su na području Federacije BiH trenutno aktivne četiri slobodne zone i to u Puračiću, Vogošći, Visokom i Mostaru.

Sve slobodne zone, izuzev slobodne zone „Hercegovina“ u Mostaru, zadovoljavaju uslove ekonomske opravdanosti poslovanja u skladu s pozitivnom regulativom i kod svih je vrijednost izvezenih roba u inostranstvo viša od 50 posto ukupne vrijednosti proizvedene robe u periodu od 12 mjeseci 2013.godine.

Najbolje rezultate sa aspekta ostvarenog izvoza u odnosu na vrijednost proizvedene robe u zoni ostvarila je slobodna zona „Vogošća „, u kojoj je sva proizvedena roba izvezena. Slijedi slobodna zona „Visoko“ sa 98,99 posto izvoza, a na trećem mjestu je slobodna zona „Holc“ iz Puračića sa izvezenih 97,85 posto od ukupno proizvedene robe. Slobodna zona „Hercegovina“ d.o.o. Mostar dostavila je podatke koji nisu urađeni u skladu sa Uputstvom o obliku, sadržaju i drugim uslovima koje treba sadržavati izvještaj o radu slobodnih zona u BiH, te nije uvrštena u danas usvojenu Informaciju.

PRIJEDLOG O USTUPANJU DIJELA ZGRADE GIMNAZIJE
VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE U TRAVNIKU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je prijedlog Radne grupe, koji je usaglašen s predstavnicima Općine Travnik i Vlade Srednjobosanskog kantona, a u cilju što hitnijeg izvršenja rješenja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 30. oktobra 2012. godine i Odluke Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu o ustupanju preostalog dijela zgrade Gimnazije Vrhbosanske nadbiskupije u Travniku i realizaciji Projekta izgradnje nove zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku.

Prihvatajući da povrat nacionalizovane i/ili konfiskovane imovine koja je ranije bila vlasništvo vjerskih zajednica u BiH predstavlja pozitivan napor u osiguranju vjerskih sloboda zagarantovanih Ustavom BiH, Federalna vlada je opredijeljena da, zajedno s Vladom Srednjobosanskog kantona i Općinom Travnik, učestvuje u osiguranju kreditnih sredstava u iznosu od 7.200.000 KM za izgradnju zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku, s tim da će povrat kreditnih sredstava biti u omjeru koji će biti određen posebnim sporazumom.

Dato je ovlaštenje premijeru Federacije BiH da s Vladom SBK i Općinom Travnik potpiše sporazum o osiguranju kreditnih sredstava u kojem će biti dogovoren i način vraćanja kreditnih sredstava, te da s Vrhbosanskom nadbiskupijom potpiše novi ugovor kojim bi bili precizirani koraci koje treba poduzeti da bi državne škole bile premještene iz zgrade Nadbiskupske gimnazije u Travniku, uz dogovor o najranijem realnom roku za potpuno oslobađanje zgrade Nadbiskupske gimnazije u Travniku.

USVOJEN PROGRAM ISTRAŽIVANJA NAFTE I PLINA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije BiH za razdoblje od 2014. do 2023. godine kao dokument razvoja istraživanja perspektivnih područja nafte i plina na teriroriju FBiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalni zavod za geologiju zaduženi su da, u roku od 30 dana, sačine Akcijski plan za realizaciju programa istraživanja za teritorij Dinarida. Obavezani su i da, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, izvrše pripremne radnje u cilju pokretanja i realizacije programa istraživanja nafte i plina na teritoriju sjeverne Bosne.

Vlada je zadužila federalna ministarstvo okoliša i turizma, financija, rada i socijalne politike prostornog uređenja, te Federalnu upravu civilne zaštite da, u roku od 30 dana, izvrše sve pripreme iz svoje nadležnosti u svezi istraživanja i eksploataciju nafte i plina, kao i da analiziraju donesene politike i uporedne analize s politikama država s dobrom praksom u istraživanju ovoj oblasti.

Kako je poznato, Strategijskim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH, usvojenom 2009. godine, naglašen je značaj i utjecaj nafte i prirodnog plina na ukupan gospodarski i društveni razvoj BiH. U cilju daljeg razvoja energetskog sektora, data je i preporuka za nastavak istraživanja nafte i plina na temelju povoljnih rezultata ranije provedenih istraživanja. U tom kontekstu, Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije BiH za razdoblje od 2014. do 2023. godine predstavlja osnovni strategijski program Vlade za definiranje blokova za istraživanje i za dodjele koncesija.

Osnovni cilj istraživanja je definitivno raščišćavanje dvojbe o postojanju ekonomski interesantnih ležišta nafte i plina, te davanje značajnog doprinosa poznavanju geološkog sastava i strukture Zemljine kore na istražnim prostorima.

Na osnovu rezultata istraživanja, pretpostavlja se da postoje perspektivni prostori za istraživanja nafte i plina u sjevernoj Bosni (Orašje, Odžak i Tuzlanski bazen), središnjoj Bosni (Sarajevsko-zenički bazen), te jugozapadnoj i južnoj Bosni i Hercegovini (Velika Kladuša-Glamoč-Drežnica-Stolac-Neum). Ovi istražni prostori su izdvojeni tako da se uklapaju u dva odvojena projekta istraživanja nafte i plina: Projekt Dinaridi (Velika Kladuša-Glamoč-Drežnica-Stolac-Neum i Sarajevsko-zenički bazen) i Projekt sjeverna Bosna.

STRATEGIJSKI PRAVCI RAZVOJA KARIJERNE ORIJENTACIJE

Vlada FBiH prihvatila je danas Strategijske pravce razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za razdoblje 2015.-2020. godina koji će uputiti kantonalnim vladama.

Cilj izrade Strategijskih pravaca razvoja karijerne orijentacije u FBiH je utvrđivanje smjernica za djelovanje na unaprjeđenju i razvijanju ove djelatnosti u intersektorski povezan i djelotvoran sustav. Krajnji ishod ovog procesa treba biti osiguranje adekvatne potpore svakom pojedincu da bude uspješan u donošenju odluka o izboru zanimanja i upravljanju razvojem vlastite karijere.

Principi karijerne orijentacije mogu se podijeliti u četiri grupe obzirom na ciljeve na koje se odnose: usmjerenost na korisnika, sposobno građanstvo, poboljšanje pristupa i osiguranje kvaliteta.

Odgovorne institucije bi, obrazloženo je u ovom dokumentu, trebale uključiti u vlastite godišnje proračune dio sredstava za provedbu Strategijskih pravaca razvoja karijerne orijentacije. No, istaknuto je kako mnoge bitne predviđene mjere ne iziskuju dodatna financijska sredstva ili su ona, uz dobru organizaciju, monitoring i koordinaciju, minimalna. Dio sredstava može biti osiguran iz međunarodnih fondova, pri čemu je iznimno bitno da je planiranje projekata koordinirano, odnosno da je spriječeno podvajanje ili paralelno odvijanje aktivnosti.

PRIPREMITI CJELOVITU INFORMACIJU

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nadležno, da za jednu od narednih sjednica pripremi cjelovitu informaciju koja će sadržavati sve relevantne podatke u vezi s procedurom izbora direktora Federalne uprave policije i da od Nezavisnog policijskog odbora zatraži sve dostupne materijale vezane za ovu proceduru.

Na tu sjednicu Vlade bit će pozvan predsjednik Nezavisnog policijskog odbora, nakon čega će Vlada odlučiti hoće li se opredjeljivati o prijedlogu kandidata ovog odbora.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je prihvatila i Incijativu za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, u iznosu od 5.000 KM, na ime finansijske pomoći Helsinškom komitetu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close