Održana 132. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na jucerasnjoj 132. sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH, čime se ovaj propis usuglašava sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Također, Vlada je utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Novopredložena rješenja stvaraju uvjete za stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više 90 posto), odnosno za jačanje konkurentnosti na inozemnom tržištu.

Članovi vlade dali su suglasnost na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i “Aluminija” d.d. Mostar, te na Sporazum između JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar i Općine Zenica o suradnji na realiziranju projekata izgradnje infrastrukture na Koridoru Vc.

Također, suglasnost je data i na odluke Nadzornog odbora privrednog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo o prodaji poslovnih prostora u Srbiji i Hrvatskoj.

Doneseno je više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike. Jednom od njih je, zbog isteka mandata, razriješen Upravni odbor BH TELECOMA.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FBiH

Vlada Federacije BiH jucer je, na sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH. Ovo je učinjeno kako bi ovaj federalni propis bio usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine kojim je osnovana Komisija za odlučivanje o sukobu interesa i koja će o ovim pitanjima odlučivati umjesto Centralne izborne komisije BiH.

Sankcije koje Komisija može izreći izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku su obustava isplate dijela neto mjesečne plaće, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv za podnošenje ostavke. Među sankcijama je, ovisno o težini i posljedicama povrede Zakona, i obustava isplate od 30 posto do 50 posto neto mjesečne plaće.

Ova sankcija ne može trajati duže od 12 mjeseci, a iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu polovinu neto mjesečne plaće. Izuzetno, može trajati duže od 12 mjeseci sve do razrješenja s dužnosti, odnosno podnošenja ostavke ili otklanjanja razloga koji su doveli do sukoba interesa.

Izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik obavezan je vratiti poklon ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti poklona i dobit ostvarenu od naknada za obavljanje javne funkcije zbog koje je bio u sukobu interesa, o čemu Komisija donosi zaključak.

Ako je primjereno vrsti povrede, Komisija može tokom postupka naložiti izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku, da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku. Ukoliko on to učini, Komisija može obustaviti postupak ili ga dovršiti i ispunjenje naloga uzeti u obzir prigodom izricanja sankcije.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Federalna vlada je jucer utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, čiji je cilj stvaranje uvjeta za stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulacijskim djelatnostima koje su pretežno orijentisane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inozemnom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće. Ovo se ostvaruje kroz plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH. Također, bio bi stvoren osnov za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Ujedno, ovaj se propis usuglašava sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju, odnosno propisuje se da je obrtnik – nerezident Federacije BiH, obveznik dijela doprinosa ako samostalnu djelatnost obavlja na teritoriju FBiH na osnovu odobrenja koje je izdalo nadležno federalno tijelo.

S obzirom da se propisom kantonalne skupštine ne utvrđuju niskoakumulacijske djelatnosti (što je bio slučaj u ranijem periodu), nego posebnim propisom, predloženom izmjenom Zakona je to ispravljeno.

Također, vrši se usklađivanje s odredbama Zakona o porezu na dohodak, u smislu plaćanja doprinosa, s obzirom da su taksisti posebnim propisom svrstani u niskoakumulacijske djelatnosti i u poreznom smislu imaju isti tretman kao samostalne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata. S obzirom da Zakon nije sadržavao precizno navedenu taksi djelatnost, ova situacija je u proteklom periodu premoštena Stavom Federalnog ministarstva finansija.

O GRADNJI I NAKNADI ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE

Federalna vlada jucer je dala suglasnost na Sporazum između JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar i Općine Zenica o suradnji na realiziranju projekata izgradnje infrastrukture neophodne u izgradnji Koridora Vc na teritoriju općine Zenica.

Ovim sporazumom utvrđene su uzajamne obveze između JP Autoceste FBiH i Općine Zenica u narednom periodu kada je riječ o završetku dionica čija izgradnja je u tijeku, odnosno onih čija realizacija je planirana za naredni period. Prema ovom dokumentu, obveze JP Autoceste su izvođenje radova, nadzor nad izgradnjom i puštanje u rad objekata definiranih u Sporazumu. Nakon izgradnje, Autoceste FBiH će lokalnu infrastukturu definirane Sporazumom predati na korištenje Općini Zenica, koja je obvezna pružiti neophodnu pomoć prilikom ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola, i nakon izvršene primopredaje održavati i upravljati preuzetim objektima.

Realiziranjem ovog sporazuma bit će omogućeno povezivanje Zenice sa autocestom na Koridoru Vc i magistralnom cestom M-17.

Vlada FBiH donijela je jucer i Uredbu o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 Zenica – Sarajevo. Usvojenom izmjenom naknada za korištenje dionice Zenica jug – BNM Kakanj I, udaljenosti 21,2 kilometra, za klasu vozila I, umjesto dosadašnje tri, iznosi 2,5 KM.

SUGLASNOST NA UGOVOR ELEKTROPRIVREDE HZ HB I “ALUMINIJA”

Vlada Federacije BiH je dala suglasnost na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i “Aluminija” d.d. Mostar.

Ugovorne strane suglasno su utvrdile da je na dan 31.7.2014. godine nesporan dug “Aluminija” u ukupnom iznosu od 120.861.938,52 KM i da ga čine glavni dug od 115.755.850,96 KM i 5.106.087,56 KM zateznih kamata. Cjelokupan dug, precizirano je Ugovorom, “Aluminij” će platiti u 48 mjesečnih obroka, što je utvrđeno posebnim planom otplate, koji je sastavni dio Ugovora. U slučaju da “Aluminij” ne uplati jedan obrok koji je dospio na naplatu po potpisu ovog Ugovora, cjelokupni dug dospijeva na naplatu, Ugovor će biti raskinut, te će biti obustavljena isporuka električne energije. Ukoliko, pak, zbog opravdanih razloga ne bude uplaćen dospjeli obrok, “Aluminij” je obvezan pisanim putem obavijestiti EP HZ HB o razlozima kašnjenja. Ukoliko EP HZ HB taj razlog prihvati, “Aluminij” je obvezan dospjeli obrok uplatiti u roku od 15 dana od dana dospijeća.

Ugovor između EP HZ HB i “Aluminija” stupa na snagu danom dobivanja pisanog ovlaštenja od Vlade Federacije BiH i nadzornih odbora dviju mostarskih kompanija.

Predstavnicima državnog kapitala u nadzornim odborima „Aluminija“ i EP HZ HB Federalna vlada je naložila što bržu implementaciju Odluke. Federalno ministarstvo financija zaduženo je da za Vladu pripremi izmjenu ranije odluke koja tretira pitanje kamate između gospodarskog društava u većinskom državnom vlasništvu, što ima za cilj smanjenje obveza „Aluminija“ po osnovu kamata.

SAGLASNOST NA PRODAJU NEKRETNINA „ENERGOINVESTA” U SRBIJI I HRVATSKOJ

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom je dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora privrednog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo o pokretanju aktivnosti za prodaja poslovnog prostora u Beogradu, Republika Srbija, te o načinu i metodi prodaje nekretnina u Republici Hrvatskoj, kroz postupak male privatizacije. Nekretnine koje uključuju benzinske pumpe i poslovne prostore u Republici Hrvatskoj, kao i poslovni prostor u Beogradu, nalaze se u Početnom bilansu “Energoinvesta” d.d. Sarajevo.

U skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća i Zakonom o početnom bilansu stanja, njihovu prodaju odobrila je Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, te su jucerasnjom odlukom Vlade FBiH stvoreni uslovi za nastavak aktivnosti.

IZVJEŠTAJ O AUKCIJI OBVEZNICA

Vlada FBiH prihvatila je jucer Izvještaj o zaduženju FBiH putem emisije obveznica. Riječ je o aukciji održanoj 2.9.2014. godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 50.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 konvertibilnih maraka po obveznici, što ukupno iznosi 50.000.000 KM, s rokom dospijeća od tri godine.

Od ukupno pristiglih 26 ponuda za kupovinu, prihvaćene su četiri, te je prodana cjelokupna planirana emisija obveznica. Obveznice su predate po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 4,208 posto na godišnjem nivou, a dospijevaju na naplatu 3. septembra 2017. godine.

UTROŠAK SREDSTAVA GRANTA

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 30.6.2014. gopdine.

Cestama FBiH Vlada je naložila poduzimanje dodatne aktivnosti u cilju ubrzanja eksproprijacije i izvođenja radova na preostalim projektima: izgradnja magistralne ceste M-4 Doboj – Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica “Kreka”) – petlja Šićki Brod (4,8 km) i deblokade projekta Izgradnja ceste M-17.3 Neum – Stolac na dionici Kiševo – Broćanac.

Obezbijeđena novčana sredstva za izgradnju magistralne ceste M14, Bihać – Bosanska Krupa, dionica Čavkići – Spahići ­ Jezero – Tabla (vrijednost 3.421.030 KM) i za rekonstrukciju magistralne ceste M18 Tuzla – Sarajevo (Šićki Brod – Jošanica), dionica Kladanj – Podpaklenik – Olovo (vrijednost 13.452.732 KM) realizirana su u cijelosti.

Izmjenama Budžeta FBiH za 2007. godinu odobrena su sredstva “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” u iznosu od 37.252.642,00 KM.

Na osnovu zaključka Vlade Federacije BiH od 29.1.2009. godine, uz ovaj iznos se realizuju i sredstva GSM licence u od 3.000.000 KM, tako da ukupno obezbijeđena sredstva s kamatama iznose 40.765.538 KM.

Vlada je Odlukom iz 2008. godine usvojila Program utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” s listom od četiri projekta za čiju implementaciju je zaduženo JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je jucer usvojila i Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 30.6.2014. godine.

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA U
PROJEKTU POBOLJŠANJA PRISTUPA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Federalna vlada jucer je donijela Odluku o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u projektu Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima. Ovom odlukom su utvrđeni izvori sredstva, kriteriji za utvrđivanje podobnosti banaka i krajnjih korisnika kredita, prihvatljivih podprojekata i troškova za kreditiranje, lokacije projekata, lista neprihvatljivih podprojekata i troškova, iznosa i uslova kredita, te dodatni kriteriji za korištenje i način upravljanja sredstvima revolving fonda nastalog u okviru ovog projekta.

Izvori revolving fonda su sredstva akumulirana otplatama kredita od strane banaka koje su korisnici kredita u ovom projektu, kao i banaka koje koriste sredstva revolving fonda, umanjena za iznos anuiteta FBiH po kreditima Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD, odobrenim za podršku Projektu koji se implementira putem Tima za implementaciju Projekta uspostavljenog u okviru Fondacije OdRaz.

Podobnost komercijalnih banaka (za korištenje sredstava iz revolving fonda utvrđuje Federalno ministarstvo finansija. Za vrijeme trajanja Projekta sredstva revolvnig fonda bit će plasirana putem komercijalnih banaka koje su ocijenjene kao podobne od strane IBRD-a, po kriterijima definiranim u Operativnom priručniku.

INFORMACIJA O UGOVORU ZA „KRIVAJU“

Federalna vlada razmatrala je jucer Informaciju o Prijedlogu ugovora o regulisanju statusa i uvezivanja staža zaposlenika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika.

Federalni ministri su zaduženi da dostave sve primjedbe i sugestije na tekst Prijedloga ugovora koji će ponovo, prije potpisivanja, biti razmatran na sjednici Vlade FBiH.

OVLAŠTENJA ZA POTPISIVANJE AKATA DVA FEDERALNA MINISTARSTVA

Vlada FBiH ovlastila je jucer sekretara Federalnog ministarstva trgovine Dijanu Bukovac za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku i naloga za plaćanje finansijskih obaveza ovog ministarstva, te drugih akata.

Ujedno, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ovlašten je da, na prijedlog Dijane Bukovac, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine.

Jucer je Vlada ovlastila šefa Odsjeka za poljoprivrednu politiku Hanefiju Topuza za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, naloga za plaćanje finansijskih obaveza i drugih akata ovog ministarstva.

Federalnog premijera Nermina Nikšića Vlada FBiH ovlastila je da, na prijedlog Hanefije Topuza, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

RUKOMETNOM SAVEZU BiH 200.000 KM ZA UČEŠĆE NA SVJETSKOM PRVENSTVU

Federalna vlada donijela je jucer Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” ovogodišnjeg Budžeta FBiH Federalnom ministarstvu kulture i sporta u iznosu od 200.000 KM, kao pomoć za učešće muške seniorske rukometne reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Kataru 2015. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo kulture i sporta, svako u okviru svoje nadležnosti.

Vlada je priihvatila i inicijativu da na ime sufinansiranja troškova organizacije Davis Cup meča između Bosne i Hercegovine i Litvanije, održanog u Sarajevu, bude izdvojeno 30.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je jucer odluke o kriterijima za izbor i imenovanje, te o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Također, donijela je i Rješenje kojim je imenovala Komisiju za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Vlada FBiH imenovala je jucer, nakon okončane konkursne procedure, Vedada Nezirića za člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) na period od dvije godine.

Federalna vlada jucerasnjom je Odlukom dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH TELECOMA Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave ovog dioničkog društva, a zbog isteka mandata: generalnog direktora Nedžada Rešidbegovića, izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja Hamde Katice, izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Bakira Ćelosmanovića, izvršne direktorice Izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove Aide Štajnbauer, izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa Elvidina Kovača, izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije Jasminka Akšamije i izvršne direktorice Izvršne direkcije za informacione tehnologije Dženane Muračević.

Istovremeno, donesena je i Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BH TELECOMA o imenovanju ovih osoba za vršioce istih dužnosti članova Uprave na period do 31.12.2014. godine. Nadzorni odbor BH TELECOMA Vlada je obavezala da u tom periodu provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja članova Uprave.

Za članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanje osoba sa invaliditetom jucer su imenovan Almas Kulović (predsjednik), Izudin Tanović, Mirsad Muftić, Mirsad Đulbić, Ivan Perić, Ana Šimunović i Sabina Čano.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close