Održana 129. sjednica Vlade F BiH: Raspodjela sredstava za poplavljena područja

Nekoliko tačaka jučer održane 129. sjednice Vlade Federacije BiH odnosilo se na pomoć područjima Federacije BiH stradalim u ovogodišnjim vremenskim nepogodama.

Federalna vlada je prihvatila inicijativu Općine Gračanica i odobrila izdvajanje 300.000 konvertibilnih maraka s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu, na ime finansijske pomoći ovoj općini u građevinskom materijalu – crijepu radi saniranja štete uzrokovane nevremenom praćenim gradom, vjetrom i kišom.

Donesena je Odluka o davanju saglasnost za zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju kantona iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu, u ukupnom iznosu od 40.000.000 konvertibilnih maraka.

Odlukom Federalne vlade o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke namijenjenog finansiranju Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH obuhvaćena je 21 općina u FBiH, a njima će, na osnovu utvrđenih kriterija, biti raspoređeno ukupno 10.260.000 američkih dolara, odnosno 15.011.088 konvertibilnih maraka.

Također je donesena i Odluka kojom se odobrava prenos svih sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na račun Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH. Sredstva će na račun Fonda biti prenošena najmanje jednom mjesečno, shodno dinamici njihove uplate.

Jučerašnjim zaključcima je Vlada FBiH obavezala općine da, kao krajnji korisnici po Odluci o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta FBiH za 2014. godinu s pozicije „Tekućih transfera područjima pogođenim elementarnim nepogodama“, utvrde prioritete za utrošak doznačenih sredstava. Utvrđena je i dužnost općina da, u skladu s Odlukom i Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH 2014. godinu, u roku od 60 dana od uplate sredstava, Vladi FBiH dostave izvještaj o načinu njihovog korištenja.

GRAČANICI 300.000 KM VRIJEDNA POMOĆ U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjim sjednici u Sarajevu, prihvatila inicijativu Općine Gračanica i odobrila izdvajanje 300.000 konvertibilnih maraka s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu, na ime finansijske pomoći ovoj općini u građevinskom materijalu – crijepu radi saniranja štete uzrokovane nevremenom, praćenim gradom, vjetrom i kišom.

Ovakva Odluka Vlade FBiH donesena je po saznanjima o velikoj šteti koju je Gračanica pretrpjela usljed snažnog nevremena 23.8.2014. godine. U naletu vjetra, grada i kiše oštećeno je oko 1.000 stambenih objekata, dvije osnovne škole, Dom kulture, više trgovačkih i nekoliko stotina privrednih objekata.

SAGLASNOST ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KREDITNOM ZADUŽENJU KANTONA

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju kantona iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu, u ukupnom iznosu od 40.000.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva se odobravaju kantonima na kreditnoj osnovi do iznosa utvrđenih na osnovu njihovog procentualnog učešća u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za 2014. godinu, izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i zvaničnih dostupnih statističkih podataka.

Tako se na Unsko-sanski kanton odnosi 4.182.000 KM, na Posavski 803.000 KM, na Tuzlanski kanton 6.794.000 KM, na Zeničko-dobojski kanton 5.655.000 KM, na Bosansko-podrinjski kanton 795.000 KM, na Srednjobosanski 3.816.000 KM, na Hercegovačko-neretvanski kanton 3.375.000 KM, na Zapadnohercegovački kanton 1.304.000 KM, na Sarajevski 11.742.000 KM i na Kanton 10 iznos od 1.534.000 KM.

Federalno ministarstvo finansija će, nakon što kantoni dostave odluke o prihvatanju zaduženja, s njima zaključiti ugovore o kreditnom zaduženju. Uslovi pod kojim se sredstva odobravaju kantonima su identični onima po kojima se Federacija BiH zadužila kod MMF-a. U slučaju da neki od kantona ne iskaže potrebu za sredstvima, Federalno ministarstvo finansija ih može dodijeliti ostalim kantonima po identičnim kriterijima. Za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju s kantonima ovlašten je federalni ministar finansija.

ODLUKA O KRITERIJIMA I RASPODJELI
SREDSTAVA OPĆINAMA ZA HITNI OPORAVAK OD POPLAVA

Federalna vlada donijela je jučer Odluku o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke namijenjenog financiranju Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini.

Ovom odlukom utvrđeni se kriteriji i odobrena raspodjela sredstava zajma Svjetske banke u ukupnom iznosu od 10.260.000 američkih dolara (15.011.088 konvertibilnih maraka) na ime pomoći područjima pogođenim elementarnim nepogodama.

Ova sredstva odobrena su za 21 općinu u kojima su procijenjene štete na stambenom fondu veće od 100 KM po glavi stanovnika. Kriteriji koji su primjenjivani su da je ukupna šteta na stambenom fondu na području općine iznosila 60 posto učešća, a broj stanovnika i stepen razvijenosti po 20 posto.

Tako je općini Domaljevac-Šamac pripalo 681.146 KM, Doboj-Jugu 329.567, Maglaju 1.431.862, Orašju 913.947, Odžaku 886.926, Sapni 302.229, Žepču 677.726, Doboj-Istoku 222.544, Sanskom Mostu 956.821, Tuzli 2.024.405, Kladnju 244.308, Zavidovićima 715.492, Srebreniku 714.929, Živinicama 957.924, Zenici 1.658.586, Lukavcu 689.828, Olovu 166.749, Gračanici 679.000, Kalesiji 541.134, Usori 105.439 i Teočaku 110.528 konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će korištena za financiranje podprojekata koje su predložile općine u skladu s principima i kriterijima utvrđenim u okviru Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH.

Jučer je doneseno i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH za područje Federacije BiH u sastavu: predsjednik Samir Bakić (Federalno ministarstvo finansija), i članovi Silvana Marić (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija), Sulejman Alijagić (Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica), Stipe Šakić (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Safudin Čengić (Udruženje poslodavaca u FBiH), Jasminka Begić (Savez općina i gradova FBiH – načelnica općine Doboj-Jug) i Rasim Omerović (Savez općina i gradova – načelnik općine Kalesija).

ODOBREN PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju prijenosa sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Riječ je o prijenosu svih sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom prikupljenih po osnovu izdvajanja iz dnevne zarade zaposlenih i uplaćenih donacija (međunarodne pomoći) na račun Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH. Sredstva će na račun Fonda biti prenošena najmanje jednom mjesečno, shodno dinamici njihove uplate.

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

ZADUŽENJE OPĆINAMA

Jučerašnjim zaključcima je Vlada FBiH obavezala općine da, kao krajnji korisnici po Odluci o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta FBiH za 2014. godinu s pozicije „Tekućih transfera područjima pogođenim elementarnim nepogodama, utvrde prioritete za utrošak doznačenih sredstava“.

Općine su dužne da, u skladu s Odlukom i Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH 2014. godinu, u roku od 60 dana od uplate sredstava, Vladi FBiH dostave izvještaj o načinu njihovog korištenja.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O RAZVOJNOM
PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U FBiH

Stvaranje pretpostavki za ubrzaniji i ujednačeniji socio-ekonomski razvoj zahtijeva postojanje adekvatnog i harmoniziranog sustava razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, koji bi na koordiniran način uključivao sve razine vlasti u Federaciji BiH. Međutim, u FBiH ne postoji integralni, zaokružen i koordiniran sustav razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, što dovodi do neučinkovite realizacije politika u oblastima od vitalnog značaja za kvalitet života i blagostanje građana, poput upošljavanja, ekonomskog rasta, razvoja malih i srednjih poduzeća (MSP), ruralnog razvoja i poljoprivrede, razvoja ljudskih resursa i obrazovanja, te zaštite i upravljanja okolišem.

Stoga je Vlade Federacije BiH jučer utvrdila Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanjem razvojem FBiH koji uređuje ciljeve i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. Ovaj propis, također, definira vrste strategijskih i dokumenata nužnih u postupku njihove implementacije, tijela odgovorna za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, proces razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u FBiH, programiranje, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje o implementaciji strategijskih dokumenata, financiranje implementacije strategijskih dokumenata i nadzor nad primjenom ovog zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

Federalna vlada jučer je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata. Na ovaj način je iz članka 15. brisan stavak 1., te provedena presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 22. i 29.1.2014. godine, kojom je utvrđeno kako ta odredba nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.

Osporena odredba propisivala je da se dokazivanje činjenica o ostvarivanju prava utvrđenih ovim zakonom vrši isključivo na osnovu pisanih dokaznih sredstava koje su izdala nadležna tijela i ustanove.

ODLUKE O PRIJENOSU PROJEKATA FINANSIRANIH IZ GSM LICENCE

Federalna vlada donijela je jučer više odluka koje se odnose na Osmi izvještaj Federalnog ministarstva priometa i komunikacija o implementaciji projekata iz Programa investiranja sredstava GSM licence iz ranijeg perioda, sa stanjem na dan 31. juna 2014. godine.

Tako je donesena Odluka o prijenosu po kojoj će Grad Mostar preuzeti okončani projekt izgradnje mosta “Avenija Sutina” preko Neretve, vrijedan 3.497.393,84 konvertibilnih maraka.

Donesena je i Odluka o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i 2010. godinu za Federaciju BiH na upravljanje i održavanje i Mostaru je predan i projekat sanacije gradskih ulica, vrijedan ukupno 1.659.709,29 KM.

Također, donesena je i Odluka o odobravanju prijenosa okončanog projekta na upravljanje i održavanje implementatorima Kantonalnoj direkciji za puteve SBK i općini Kiseljak. Riječ je o mini obilaznici Kiseljak – veza M5 R443 i dovršetku regionalne ceste Han, vrijednim 500.000 KM.

Odobren je i prijenos okončanog projekta implementatoru JP Ceste Federacije BiH, koje preuzima sanirane puteve u općini Srebrenica, u šta je uloženo 2.001.721,55 konvertibilnih maraka.

ODRŽAVANJE MAGISTRALNIH CESTA U FBiH ZA PERIOD 2014.-2018. GODINA

Vlada Federacije BiH prihvatila je jučer Informaciju o postupku nabavke radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH za period 2014/2018, te dala saglasnost JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo da produži okvirne sporazume i ugovore za radove redovnog održavanja magistralnih cesta FBiH s postojećim izvođačima, a po uvjetima iz otvorenog postupka javnih nabavki provedenog 2007/2008. godine.

Okvirni sporazumi i ugovori se produžavaju do okončanja postupka nabavke i dodjele novih ugovora za radove redovnog održavanja magistralnih cesta u FBiH.

O TRASI AUTOCESTE KORIDORA Vc NA RELACIJI DOBOJ JUG – ZENICA SJEVER

Vlada FBiH prihvatila je jučer Informaciju o potrebi optimiziranja i usklađivanja trase autoceste na Koridoru Vc sa zahtjevima lokalnih zajednica na dionici Doboj jug – Zenica sjever.

Trasa Koridora Vc u usvojenom prijedlogu Prostornog plana FBiH u suprotnosti je sa zahtjevima Općine Žepče, koja je prilikom usvajanja Prostornog plana posebnih obilježja „Autocesta na Koridoru Vc“, uložila amandman na ovako predloženu trasu. Naime, trasa autoceste na Koridoru Vc je u Prostornom planu izmještena u odnosu na idejni projekat izrađen 2006. godine, te je položena između užeg gradskog jezgra Žepča i rijeke Bosne, čime je omogućen priključak autoceste Tuzla – Žepče na autocestu na Koridoru Vc.

Međutim, na javnoj raspravi ovo rješenje je odbijeno i Općinsko vijeće Žepča je predložilo trasu koja bi vodila južno od ovog mjesta, odnosno izvan urbanog jezgra. Kako bi zahtjev bio ispoštovan, te bili zadovoljeni strogi tehnički propisi za spoj dvije autoceste, izrađeno je idejno rješenje interregionalnog čvorišta u području južno od Žepča. No, to je iziskivalo neznatno modifikovanje trase autoceste na Koridoru Vc u odnosu na raniji idejni projekt koji je pripremilo JP Autoceste FBiH.

Vlada FBiH je jučer zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da, na osnovu usvojenog idejnog rješenja, u roku od 30 dana pripremi i Parlamentu FBiH uputi amandman na Prijedlog prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc”.

IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE

Vlada FBiH jučer nije privatila četiri amandmana što ih je na Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu podnio izaslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Senahid Šaković.

U odgovoru na Inicijativu Općinskog vijeća Tuzle za izmjenu Zakona o parničnom postupku, Federalna vlada kaže kako se izmjene i dopune ovog zakona već nalaze u proceduri javne rasprave koju su naložila oba doma Parlamenta FBiH. Javna rasprava će tijekom rujna 2014. godine biti okončana i nakon sumiranja svih pristiglih primjedbi i sugestija, Nacrt zakona će biti dostavljen u daljnju proceduru. Zaključci Općinskog vijeća Tuzla će biti smatrani kao primjedbe pristigle tijekom javne rasprave i biti uzeti u razmatranje prilikom pripreme konačnog teksta Nacrta zakona.

Povodom zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti o izuzimanju državnog kapitala iz postupka privatizacije JP „Komus“ d.o.o. Gračanica, te zahtjeva Općinskog vijeća Kalesija za izuzimanje iz privatizacije državnog kapitala JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija, mišljenje Vlade FBiH je kako ne treba donositi pojedinačne odluke o izuzimanju iz privatizacije prije zauzimanja jedinstvenog stajališta o ovom pitanju. Također, prije donošenja odluka o izuzimanju iz privatizacije pojedinih poduzeća, treba definirati javno dobro i donijeti zakonske okvire na razini FBiH.

Vlada Federacije BiH dala je mišljenje po kojem je Okvirna strategija za provedbu Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2014.-2018. godina predstavlja dobar okvir za poduzimanje preventivnih aktivnosti i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Određujući se o nekoliko prijedloga „Solane“ d.d. Tuzla, koji se odnose na reviziju privatizacije, Vlada FBiH, uz ostalo, smatra kako zahtjevu ove kompanije da dio temeljnog kapitala u UTP „Sunčana obala” d.o.o. Neum kupi po pravu preče kupnje, nije moguće udovoljiti, jer privatizacijskim propisima ovakva mogućnost nije predviđena. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na 46. sjednici održanoj 19.4.2013. godine donijela je Odluku kojom je na listu društava prema kojima ovlasti po osnovu državnog kapitala vrši Vlada HNK uvršteno i UTP ”Sunčana obala” d.o.o. Neum. Agencija za privatizaciju u FBiH uputila je Vrhovnom sudu FBiH 11.7.2013. godine Prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti protiv Agencije za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona na Odluku o dopuni odluke o utvrđivanju liste privrednih društava prema kojima ovlasti i obaveze po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Kantona po kojoj su HTD “Zenit-Bro” d.o.o. Neum, UTP ”Sunčana obala” d.o.o. Neum i HUTP „Salus Hotel Stela“ d.o.o. Neum, uvršteni na ovu listu. Nakon što se Vrhovni sud Federacije oglasio nenadležnim, predmet je dostavljen Ustavnom sudu Federacije BiH.

IZVJEŠTAJ O RAZVOJU INDUSTRIJSKE POLITIKE U 2013. GODINI

Federalna vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2013. godinu. Ovo ministarstvo je zaduženo da prati, analizira i najmanje jedanput godišnje izvještava Vladu FBiH o provođenju aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u FBiH” 2011.-2015. i njegovim Izmjenama i dopunama. Svi nosioci aktivnosti, definirani Akcionim planom, obavezani su da neizostavno učestvuju u njegovom realiziranju i blagovremeno o tome izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Kada je riječ o realizaciji šest planiranih aktivnosti iz Akcionog plana za 2013. godinu, istaknuto je da je njihovo izvršenje stopostotno, jer se te aktivnosti kontinuirano provode i odnose se na unapređenje sistema poticaja visokih tehnologija, kontinuiranu edukaciju kadrova, medijski doprinos jačanju svijesti o potrebama razvoja nauke i tehnologije, uspostavljanje sistema permanentnog obučavanja zaposlenih, uspostavljanje sistema poticaja, pojednostavljenje procedura u vezi sa izvoznim, uvoznim i kompenzacijskim poslovima i certificiranje domaćih laboratorija.

Od tri planirane mjere čiji je rok za izvršenje 2013. godina, dvije su realizirane ili 66,6 posto, dok je jedna djelimično realizirana ili 33,3 posto.

Iz datih podataka evidentna je sporost u realizaciji aktivnosti/implementaciji Akcionog plana koja se ogleda u činjenici da je od 68 aktivnosti, s rokovima izvršenja u 2011.-2013. godina, realizirano samo 29 ili 42,64 posto, djelimično je izvršeno devet aktivnosti ili 13,24 posto, neizvršene su 22 aktivnosti ili 32,35 posto, dok osam ili11,77 posto nije moguće izvršiti.

Slični podaci se odnose i na realizaciju planiranih mjera.

Kako je navedeno u Izvještaju, tokom praćenja izvršenja aktivnosti iz Akcionog plana u 2013. godini, uočeni su određeni problemi izazovi i prepreke u vezi sa implementacijom Akcionog plana, a pojedini nosioci određenih aktivnosti su prilikom izvještavanja dostavili prijedloge vezane za njegove izmjene i dopune.

Shodno tome, urađene su izmjene i dopune Akcionog plana, tako da prečišćeni tekst sadrži deset prioriteta, 20 mjera i 109 aktivnosti. Izmjene i dopune Akcionog plana su usvojene na 94. sjednici Vlade FBiH 9. januara 2014. godine.

RASPODJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Kao akontaciju pripadajućeg prihoda za 2014. godinu Lutrija BiH će u Budžet Federacije BiH uplatiti 4.498.725 KM, iz sredstava ostvarenog prometa za 2014. godinu, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza.

Tokom 2014. godine, ova sredstva Lutrija Bosne i Hercegovine će uplaćivati sedmično akontativno na depozitni račun Budžeta Federacije BiH, u iznosu od 86.513,94 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 4.498.725 KM.

Konačni obračun će biti izvršen po usvajanju godišnjeg obračuna za 2014. godinu, kao i uplata eventualne razlike između akontativnog i iznosa koji predstavlja 15 posto od ostvarenog prometa u 2014. godini, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza.

Federalna vlada jučer je usvojila i Izvještaj o poslovanju s godišnjim obračunom Lutrije BiH za 2013. godinu. S tim u vezi, naložila je Lutriji da u roku od 30 dana uplati 217.569,94 KM na ime razlike sredstava po konačnom obračunu za 2013. godinu.

SAGLASNOST NA PREGLED NAZIVA KOMANDI,
JEDINICA I SASTAVA ARMIJE BiH, HVO-a i HOS-a

Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata od 5. juna ove godine i dala mu saglasnost za poništenje nekih akata iz 2007., 2008. i 2009. godine. Data je saglasnost na Pregled naziva komandi, jedinica i sastava Armije BiH, HVO-a i HOS-a, s formacijskim dužnostima i činovima u jednicama ranga bataljona i više. Vlada je zadužila Federalni zavod PIO da odmah preispita sva donesena rješenja o priznatim pravima na povoljnu penziju i uskladi ih sa Pregledom.

Inspektorat u sastavu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zadužen je da, u saradnji s Federalnim zavodom PIO, izvrši nadzor u provođenju ove odluke. Također, Federalno ministarstvo je obavezano da pokrene postupak odgovornosti protiv osoba koje su učestvovale u izradi ovih akata.

PROVEDBA PLANA REALIZACIJE ZAKLJUČAKA DOMA NARODA

Vlada FBiH prihvatila je jučer Izvještaj o provedbi Plana realizacije Zaključaka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, koji je sačinilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Data je saglasnost i podrška resornom federalnom ministru za poduzimanje mjera i radnji u cilju otklanjanja administrativnih prepreka i nastavljanja realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Zadužena su sva resorna ministarstva da, svako iz svoje nadležnosti, prate i realizuju Zaključke Doma naroda Parlamenta FBiH, te Vladi o tome podnesu izvještaj.

O PROJEKTU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Federalna vlada jučer se upoznala s Informacijom o Projektu “Modernizacija sustava upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi”. Zadužila je federalnog ministra pravde i direktora Agencije za državnu službu u FBiH da odrede rukovodeće državne službenike koji će biti zaduženi za praćenje realizacije Projekta i suradnju s projektnim timom, u cilju usmjeravanja aktivnosti, iskazivanja potreba Federacije BiH u svezi provedbe projekta u pilot-institucijama gdje će biti testirane aktivnosti koje se odnose na nove procedure upravljanja ljudskim potencijalima. Isto zaduženje dobili su federalni ministar finansija (u suradnji s direktorom Porezne uprave FBiH) i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Provedbu ovog zaključka Vlada FBiH preporučila je, na kantonaloj razini, ministrima pravde Zapadnohercegovačkog i Unsko-sanskog kantona

Federalno ministarstvo pravde će kvartalno/šestomjesečno informirati Vladu FBiH o napretku u provedbi Projekta, a posebice o obvezama koje se odnose na izmjene zakona i drugih propisa.

INFORMACIJA O UNUTARNJEM I VANJSKOM DUGU FBiH

Federalna vlada jučer se upoznala s Informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH na dan 31.12.2013. godine, te zadužila nadležna ministarstva i javna poduzeća da Federalnom ministarstvu financija kvartalno dostavljaju ažurirani plan povlačenja kreditnih i grant sredstava

Federalno ministarstvo financija će, u cilju očuvanja i poboljšanja financijske discipline, nastaviti s obustavom procesuiranja zahtjeva za kreditna ili grant sredstva koje podnesu krajnji korisnici ili izdavatelji garancija koji ne izmiruju redovito dospjele kreditne obveze.

Vlada je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH zadužila da Federalnom ministarstvu financija dostave plan mjera za osiguranje prihoda za uredno servisiranje vanjskog duga Željeznica FBiH.

Glavno tajništvo Vlade FBiH će Informaciju i zaključke uputiti Parlamentu FBiH radi informiranja.

U Informaciji je navedeno kako je ukupan spoljni i unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina i javnih poduzeća, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, iznosio 5.628,85 milijuna konvertibilnih maraka, što čini 31,75 posto BDP-a. Od ukupnog iznosa se 82,99 posto (4.671,23 milijuna KM) odnosi na spoljni, a 17,01 posto (957,62 milijuna KM) na unutarnji dug.

Spoljni dug obuhvata dug nastao preuzimanjem dijela duga bivše Jugoslavije i novog ino-zaduženja. Odobreni novi ino-krediti su, najvećim dijelom, namijenjeni realizaciji kapitalnih, infrastrukturnih projekata, kao podrška gospodarskim djelatnostima, te usmjereni ka javnom sektoru, bilo kao proračunska podrška ili za financiranje obrazovanja, zdravstva, socijalnog sektora i slično.

Spoljni dug krajnjih korisnika kredita sastavni je dio ukupnog spoljnjeg duga Federacije BiH i odnosi se na one kredite čije je korištenje, potpisivanjem supsidijarnih sporazuma, FBiH odobrila krajnjim korisnicima, i za koje su krajnji korisnici preuzeli obvezu vraćanja. Taj dug krajnjih korisnika 31.12.2013. godine iznosio je 2.018,91 milijuna KM, što je za 414,09 milijuna KM više u odnosu na predhodnu godinu.

Zbog konstantnog neplaćanja dospjelih obveza, Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o naplati prihoda od krajnjih korisnika po osnovu spoljnjeg duga za razdoblje siječanj-svibanj 2013.godine, uz koju su doneseni zaključci koji predviđaju provođenje mjera, kao što su izmirenje svih obaveza do kraja 2013.godine, dostava plana otplate ukoliko nisu u mogućnosti izmirenje izvršiti jednokratno, te aktiviranje mjera osiguranja povrata (mjenice, garancije, zapljena javnih prihoda) za krajnje korisnike koji ne ispoštuju predložene mjere.

Nakon analize učinaka koje su poduzete mjere imale na stupanj naplate i mogućnosti plaćanja od strane krajnjih korisnika, radi olakšanja stanja u kojem se nalaze, omogućeno je da se neplaćene obveze izmire u iznosu od 50 posto do 31.12.2013. godine, a da ostalih 50 posto izmire do 30.6.2014. godine.

Sudjelovanje starog duga u ukupnom dugu je u konstantnom padu i s 989,97 milijuna KM čini 21,19 posto ukupnog vanjskog duga.

Novi dug Federacije BiH, nastao nakon 14.12.1995. godine, iznosi 3.681,36 milijuna KM i veći je nego u isto vrijeme 2012. godine za 385,72 milijuna KM. Povećanje novog duga posljedica je povlačenja sredstava po kreditima EBRD-a (176,84 milijuna KM), EIB-a (208,61 milijuna KM), MMF-a (165,73 milijuna KM), Evropske komisije (117,35 milijuna KM) i KfW-a (8,11 milijuna KM) za financiranje kapitalnih projekata ili kao podrška proračunu.

Proračunom Federacije BiH ja protekle godine za izmirenje obveza po spoljnjem dugu bilo planirano 508,36 milijuna KM, od čega je do 31.12.2013. godine realizirano 448,18 milijuna KM, što je 92,46 posto u odnosu na plan. Do ušteda je došlo zbog nižih kamatnih stopa, te zbog nižeg tečaja.

O PROŠLOGODIŠNJEM REALIZIRANJU PROJEKATA U FBiH

Upoznaviši se jučer s Informacijom o implementaciji projekata u Federaciji BiH u 2013. godini, Vlada FBiH je zadužila sva federalna ministarstva, jedinice za implementaciju projekata i druge implementirajuće agencije/institucije da, najkasnije trideset dana po isteku kvartala, a po potrebi i češće, Federalno ministarstvo financija izvještavaju o dinamici realizacije projekata uključenih u Program javnih investicija s ciljem ažuriranja središnje baze podataka i pripremanja informacija.

Također, Federalnom ministarstvu financija moraju, u istom roku, a u cilju planiranja i odobravanja sredstava iz Proračuna FBiH za sufinanciranje projekata, dostavljati izvješća o utrošku sredstava iz svih izvora kojima se financiraju projekti iz njihove nadležnosti. Dužni su dostavljati i izvješća s objašnjenjem o uzrocima eventualnog neostvarivanja i zastojima u realizaciji planiranih ulaganja u projekte.

Vlada FBiH podržava inicijativu o osnivanju radnih tijela koja će pratiti realizaciju projekata iz oblasti transporta, energetike, zdravstva, poljoprivrede i vodoprivrede, te razvoja malih i srednjih preduzeća, a u koja bi, uz predstavnika Ureda premijera FBiH, Ministarstva financija, federalnih ministarstava, bili uključeni i predstavnici nadležnih odbora Parlamenta Federacije BiH.

Jučer usvojena Informacija će biti upućena Parlamentu FBiH.

Kako je u Informaciji navedeno, ukupna vrijednost projekata u Federaciji BiH implementiranih u 2013. godine iznosi 3.614,47 milijuna konvertibilnih maraka, od čega se na projekte čija implementacija se nastavlja i u narednom razdoblju odnosi 3.544,99 milijuna KM ili 98,08 posto vrijednosti svih projekata.

Do 31. prosinca 2013. godine godine na implementaciju projekata je utrošeno 1.997,61 milijuna KM, odnosno 55,27 posto njihove vrijednosti. Na projekte u implementaciji je utrošeno 1.930,05 milijuna KM ili 54,44 posto sredstava. Od 69,48 milijuna KM, koliko je bila ukupna planirana vrijednost projekata završenih u 2013. godini, na njihovu implementaciju utrošeno je 67,56 milijuna KM.

Za financiranje projekata u 2013. godini iz domaćih izvora najviše sredstava utrošeno iz vlastitih sredstava, odnosno 36,41 milijuna KM, čime je plan ispunjen sa 65,63 posto, dok je plan financiranja proračunskim sredstvima ostvaren sa 30,45 posto.

Iz inozemnih kredita je u 2013. godini utrošeno 599,36 milijuna KM, a iz donacija 15,21 milijuna KM. Time je plan financiranja projekata u 2013. godini iz kredita realiziran s 75,89 posto, a iz donacija sa 32,14 posto.

O ZAHTJEVU “ACELORMITTALA”

Na osnovu dogovora koji je postignutom na sastanku koji je održan u Vladi Federacije BiH 19.8.2014. godine, na kojem su bili prisutni predstavnici Federalne vlade, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Općine Zenica, Porezne uprave Federacije BiH i ArcelorMittala d.o.o. Zenica, a u vezi sa zahtjevom za brisanjem hipoteke na nekretninama ovog privrednog društva, za jučerašnju sjednicu Vlade pripremljena je Informaciju Kantonalnog poreznog ureda Zenica.

Nakon razmatranja Informacije, Vlada je naložila Federalnom ministarstvu finansija i Poreznoj upravi Federacije BiH brisanje hipoteke prema pregledu imovine u vlasništvu Željezare Zenica, a s koje ArcelorMittal traži brisanje hipoteke.

O POZIVIMA NA OTVORENI TELEFON

Federalna vlada je prihvatila Informaciju Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH o aktivnostima poduzetim po pozivima na otvoreni telefon za period od 28. maja do 9. jula 2014. godine, koji je uspostavljen Zaključkom Vlade 17. maja ove godine.

U tom periodu na otvoreni telefon je stiglo ukupno 57 poziva, a uglavnom su se odnosili na raspodjelu humanitarne pomoći, neopravdano poskupljenje pojedinih proizvoda i na druga pitanja vezana za stanje izazvano poplavama u maju ove godine.

O ZEMALJSKOM MUZEJU BiH: PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE PRIVREMENE MJERE

Nakon što je jučer razmotrila Informaciju o stanju u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo kulture i sporta da, u najkraćem roku, pripremi tužbu protiv svih koji uzurpiraju ovaj nacionalni spomenik, sa zahtjevom za donošenje privremene mjere.

Kako se napominje u Informaciji, Zemaljski muzej nije počeo s radom bez obzira na niz mjera koje je poduzeo formirani privremeni Upravni odbor. Budući da je ovom odboru istekao mandat i da još nije otvorena ova važna ustanova, te da zaposlenici ne dolaze na posao, neophodno je što prije stvoriti uslove za rad, jer su eksponati neprocjenjive vrijednosti Zemaljskog muzeja već u velikoj mjeri ugroženi. S obzirom na to da Tužilaštvo BiH vodi istražne radnje, bilo je zbog hitnosti potrebno, a do okončanja spora, uputiti Općinskom sudu u Sarajevu prijedlog za donošenje privremene mjere.

Kako je poznato, sredstva za rad Zemaljskog muzeja BiH (za plaće i materijalne troškove zaposlenih), obezbijeđena su do kraja 2014. godine, te će biti planirana u Budžetu za 2015. godinu.

SREDSTVA ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA

Federalna vlada odobrila je jučer Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 588.314,83 konvertibilnih maraka iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2014. godinu. Ova sredstva su namijenjena za uplatu dugovanja privrednih društava prema Fondu PIO. Od ukupnog iznosa, 207.874,22 KM je namijenjeno “Pretisu” d.d. Vogošća za 22 radnika koji su stekli uslove za penziju, a 81.607,52 KM za penzionisanje devet radnika “Zraka” d.d. Na ime izmirenja obaveza prema PIO za 19 bivših radnika “Vitezita” iz Viteza raspoređeno je 298.833,09 KM.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI VLADE FBiH

Federalna vlada jučer je donijela Odluku o osnivanju prava služnosti na dijelu zemljišta u vlasništvu Federacije BiH, a u korist „Elektroprijenosa BiH“ a.d. Banja Luka – Operativno područje Mostar. Pravo služnosti se osniva radi izmještanja trase dalekovoda DV 110 kV Čapljina – Ljubuški, a za potrebe izgradnje dijela autoceste na Koridoru Vc.

Vlada FBiH Odlukom je prihvatila Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2013.godinu. U poslovanju zdravstvenog sektora FBiH kao cjeline, prošle godine je iskazan konsolidovani višak rashoda nad prihodima od 46.044.240 konvertibilnih maraka. Dokument će, uz Odluku Vlade, biti upućen na razmatranje i usvjajanje Parlamentu FBiH.

Jučer su prihvaćeni i Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj i finansijska analiza Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2013. godinu, u kojima se kaže da su prošlogodišnji rashodi bili 13.088 KM veći od prihoda. Vlada je prihvatila i Plan rada i Finansijski plan Agencije za 2014. godinu.

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je Agenciji za privatizaciju u FBiH dala saglasnost za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, koja se nalazi u Gradcu, Republika Hrvatska.

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je Izvještaj o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova, uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), kao i Treći tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH.

Federalna vlada donijela je Odluku o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj kabineta predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH i Federalnog pravobranilaštva. Riječ je o ukupno 1.230,34 m² poslovnog prostora na trećem i četvrtom spratu zgrade u ulici Alipašina 6 u Sarajevu.

Vlada FBiH jučer je dala saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s American Petroleum Institute (API), te za potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije. Kako je obrazloženo, BiH i FBiH nemaju propisane standarde iz oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti, te zaštite okoliša u aktivnostima vezano za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Stoga se Federalno ministartvo energije, rudarstva i industrije obratilo American Petroleum Institute zahtjevom za korištenje njegovih standarda, do donošenja ove zakonske regulative na prostoru Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za dodjelu 20.000 KM Nogometnom klubu „Bosna“ Visoko u svrhu rekonstrukcije pomoćnog terena stadiona „7.april“, o čemu će konačna odluka biti donesena naknadno.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH jučer je donijela Rješenje kojim je zamjeniku direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Ensadu Kormanu dodijelila čin generalnog inspektora policije, počevši od 20.6.2014. godine.

Jučer je izmijenjeno Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, čime je za predsjednika Odbora imenovan Josip Petrić, a za člana Damir Češkić.

Vlada je za članove Mješovite radne grupe čiji je zadatak izrada teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz člana 70. Zakona o odbrani BiH nominirala Ibrahima Ganibegovića i Bajru Hadžića.

Vlada FBiH jučer je Harisa Abaspahića, na lični zahtjev, razriješila dužnosti privremenog IPA koordinatora u ime Vlade FBiH, te dužnosti člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH, a na ove dužnosti imenovala je Ivicu Mladinu i Gorana Miraščića.

Vlada je Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH dala prethodnu saglasnost za imenovanje Mirzete Hasidić za predsjednicu, te Slobodana Vukoje i Arife Topić za članove Odbora za reviziju u JP Autoceste Federacije BiH, nakon provedene konkursne procedure.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close