Održana 128. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj 128. sjednici u Sarajevu, usvojila Statut Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, te za privremenog direktora Fonda imenovala Jasmina Jaganjca. On je ovlašten da, u ime Vlade BiH, obavi pripreme za početak rada Federalnog fonda, a posebno da pribavi potrebne dozvole za početak rada.

Federalna vlada donijela je Odluku o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava po Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih ovom nesrećom.

Na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, Vlada je donijela i Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH.

Jučer usvojenim Izmjenama Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju BiH, sredstva su preusmjerena na sanaciju šteta koje su prouzročile katastrofalne poplave u BiH.

Vlada FBiH je utvrdila i Parlemantu FBiH na donošenje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH. Među ciljevima novog propisa su obustava rasta javnog duga, smanjenje administrativnih troškova Vlade FBiH, te povećanje odgovornosti i financijske discipline krajnjih korisnika.

Donesena je Odluka o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2013. godinu.

USVOJEN STATUT FONDA ZA POTPORU NASTRADALIM
PODRUČJIMA OD PRIRODNE NEPOGODE NA TERITORIJI FBiH

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Upravnog odbora, usvojila Statut Fonda koji, sukladno Zakonu, uređuje pitanja koja se odnose na naziv i sjedište, djelatnost, organizaciju, ustrojstvo, tijela i upravljanje, imovinu, financijsko poslovanje, planiranje rada i poslovanje, raspoređivanje i korištenje sredstava, raspodjelu sredstava i njihovo knjigovodstveno vođenje, javnost rada i druga pitanja koja su od značaja za organizaciju i način rada Fonda.

Federalna vlada je jučer, također, imenovala Jasmina Jaganjca za privremenog direktora Fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije BiH, u osnivanju. On je ovlašten da, u ime Vlade BiH, obavi pripreme za početak rada Federalnog fonda, a posebno da pribavi potrebne dozvole za početak rada.

Osnivač Fonda je Federacija BiH, a osnivačka prava i dužnosti, u ime Federacije, obavlja Federalna vlada.

Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim Zakonom o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji FBiH i Statutom, te ima status pravne osobe s javnim ovlastima.

Fond u pravnom prometu prema inozemnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama koristi, pored naziva na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, naziv na engleskom jeziku koji glasi: Fund to support the areas affected by natural disaster on the territory of the Federation of Bosnia and Herzegovina.

Djelatnost Fonda je prikupljanje i distribucija financijskih sredstava za pomoć nastradalim područjima na teritoriji FBiH, poticanje i financiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u saniranju posljedica nastalih prirodnom nesrećom, a obavljat će i druge poslove u svezi financiranja potreba namijenjenih za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i pružanje pomoći fizičkim i pravnim osobama.

Fondom upravlja Upravni odbor koji ima predsjednika i deset članova sukladno članku 9. Zakona, kojeg imenuje i razrješava Vlada FBiH na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i čije sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova svih članova, a način njegova rada i odlučivanja bit će uređen Poslovnikom o radu.

Vlada je jučer zadužila Glavno tajništvo da pripremi prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda.

Tijekom jučerašnje rasprave istaknuto je da u djelovanju Fonda treba maksimalno voditi računa o racionalizaciji administrativnog aparata i troškova.

ODLUKA O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku na osnovu koje prestaje stanje prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane poplavama i klizištima, koje je proglašeno Odlukom Vlade FBiH od 5.8.2014. godine.

Jučerašnjom Odlukom je zadužen Federalni štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na ugroženom području i na osnovu toga utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite. Federalna komisija za procjenu šteta dužna je da, u roku od 60 dana od dana dostavljanja izvještaja vlada kantona odnosno kantonalnih komisija za procjenu šteta, procijeni štete na području FBiH koja je nastala usljed obilnih kišnih padavina.

Rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno općinskih službi za upravu, dužni su da, u okviru svoje redovne djelatnosti, obavljaju i dodatne poslove koje se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće.

Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće Federalna vlada je donijela nakon što je Federalni štab civilne zaštite analizirao stanje na području Federacije BiH i donio zaključak da trenutno ne prijeti opasnost po ljude i materijalna dobra od poplava, te da organi vlasti u okviru svoje redovne djelatnosti mogu obavljati poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica nastalih prirodnom nesrećom.

ODLUKA O NAČINU EVIDENTIRANJA PRIKUPLJENIH SREDSTAVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM

Federalna vlada donijela je jučer Odluku o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava po Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Ova sredstva se evidentiraju se na posebnim računima Budžeta FBiH, te budžeta kantona i budžeta jedinica lokalne samouprave i koriste se isključivo za namjene utvrđene Zakonom.

Odlukom su Federalno i kantonalna ministarstva finansija, kao i službe za finansije jedinica lokalne samouprave čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće, obavezane da otvore posebne namjenske transakcijske račune u okviru Jedinstvenog računa Trezora za prikupljanje sredstava za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu.

Sredstva se uplaćuju na Račun javnih prihoda Budžeta FBiH, račune javnih prihoda budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće. Prilikom uplate, platni nalog mora da sadrži vrstu prihoda u skladu s Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH. Na osnovu naznačenih prihodovnih konta na platnom nalogu, depozitne banke isti dan prikupljena sredstva prenose na posebne namjenske transakcijske račune u okviru JRT-a.

Planiranje, evidentiranje i utrošak sredstava koja se uplaćuju na posebne račune budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave vrši se u skladu sa propisima o otvaranju namjenskih računa tih nivoa vlasti.

Zatečena salda na donatorskim računima za prikupljanje dobrovoljnih priloga za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu moraju prethodno biti uplaćena na Depozitni račun Budžeta FBiH, odnosno budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće, uz obavezno popunjavanje platnog naloga vrstom prihoda “Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu”.

Depozitne banke dužne su primljena sredstva u cijelosti prenijeti na posebne namjenske transakcijske račune. Federalno i kantonalna ministarstva i službe za finansije jedinica lokalne samouprave vode evidenciju o prikupljanju i raspolaganju sredstvima u Glavnoj knjizi Trezora.

Evidentirana sredstava Glavnoj knjizi Trezora izvršavaju se u skladu s članom 49. Zakona o budžetima u FBiH, iznad iznosa planiranih u budžetu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava po odlukama Vlade.

Za realizaciju Odluke, koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, zaduženi su Federalno i kantonalna ministarstva i službe za finansije jedinica lokalne samouprave.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DUGU, ZADUŽIVANJU I JAMSTVIMA U FBiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH.

Nekoliko je razloga za donošenje izmjena i dopuna Zakona. Jedan od njih je zamjena dosadašnje prakse onom koja je uobičajena i koja se primjenjuje u većini zemalja Europske unije. Ciljevi su i obustava rasta javnog duga, smanjenje administrativnih troškova Vlade FBiH, te povećanje odgovornosti i financijske discipline krajnjih korisnika.

Novina u Zakonu je brisanje odredbe po kojoj je za zaduženje javnih poduzeća nužna suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Zbog načina servisiranja spoljnjeg duga i njegova evidentiranja u poslovnim knjigama Vlade FBiH, predložene izmjene i dopune Zakona bitno bi utjecale na pojednostavljenje procedure procesuiranja kreditnih aranžmana javnim poduzećima. Predloženim izmjenama stvara se mogućnost da, umjesto dosadašnje prakse zaduživanja Federacije BiH i supsidijarnog prijenosa obveza na relaciji BiH – FBiH – javno poduzeće, bude uvedena praksa izravnog zaduživanja javnih poduzeća uz izdavanje jamstava Federacije BiH. Ovakva praksa je uobičajena i primjenjuje se u većini zemalja EU.

Novim modelom se ne stvara izravni dug Federacije BiH, nego se kroz izdavanje jamstva stvara potencijalna obveza. Na ovaj način krajnji korisnik izravno izmiruje obveze spram kreditora, što ima za posljedicu znatno povećanje odgovornosti i financijske discipline javnih poduzeća, a rezultat je i bitno smanjenje administrativnih troškova Vlade.

IZJAŠNJENJA VLADE FBiH

Povodom Inicijative Zakonodavno-prave komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za davanje autentičnog tumačenja člana 12. stav 5. Zakona o porezu na dohodak, Vlade FBiH je dala Mišljenje da je obveznik poreza na dohodak svaka fizička osoba (rezident i nerezident) koja ostvaruje oporezivi dohodak iz jednog ili više izvora utvrđenih u članu 4. Zakona. Kada je riječ o fizičkim osobama rezidentima Federacije BiH, oni su obveznici poreza za dohodak koji ostvare na i van teritorije FBiH, a nerezidenti samo za dohodak ostvaren na teritoriji FBiH.

Analizirajući Inicijativu za izmjenu Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Safet Kešo, Federalno ministarstvo finansija je zaključilo da bi primjena predloženih procenata za umanjenje budžetskih sredstava za tekuću budžetsku godinu, u odnosu na izvršenje budžeta u godini za koju je dato negativno revizorsko mišljenje na svim pozicijama koje ne predstavljaju zakonom utvrđene obaveze FBiH, mogla dovesti budžetskog korisnika u situaciju otežanog obavljanja poslova iz nadležnosti.

Povodom zaključaka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koji se odnose na provođenju Odluke oba doma Parlemnta FBiH o prihvatanju kreditnog zaduženja po osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije za finansiranje Projekta opremanja medicinskom opremom JZU Kantonalna bolnica Goražde, Vlada FBiH je na stanovištu da je takva odluka u suprotnosti s članom 40. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.

Vlada FBiH jučer je ocijenila neprihvatljivom Inicijativu Udruženja društava za osiguranje u FBiH za izmjene i dopune Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.

Razmatrana je i Inicijativa Općinskog vijeća Cazin da posebnim zakonom bude utvrđena cijena električne energije za vodovodna poduzeća. U izjašnjenju Vlade FBiH je, tim povodom, istaknuto da i u okviru postojećih propisa mogu biti iznađena prihvatljiva rješenja, a za slučaj donošenja bilo kakvog pravnog akta na temelju ove inicijative, potrebno je voditi računa o njegovoj usklađenosti s međunarodnim standardima, direktivama Europske unije iz oblasti energije i Ugovorom o uspostavi energetske zajednice na čiju provedbu i primjenu se obvezala BiH.

Federalna vlada se jučer izjasila o četiri inicijative za izmjene zakona iz nadležnosti Federalnog ministarstva branilaca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Nije prihvaćena Inicijativa Savez udruženja vojnih penzionera u FBiH za donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, uz obrazloženje da bi ponuđeno rješenje narušilo temeljna načela Zakona. To se, prije svega, odnosi na načelo jedinstvenih uslova za ostvarivanje prava kao i načina obračuna povoljnijih penzija za sve korisnike – pripadnike Oružanih snaga.

U izjašnjenju Federalne vlade na inicijativu Saveza udruženja boraca “Patriotske lige” BiH za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata kaže se da je, prije izrade teksta izmjena i dopuna ovog zakona potrebna sveobuhvatna analiza i izračun potrebnih sredstava koja moraju biti osigurana u Budžetu FBiH. Inicijativa istog predlagača za dopunu člana 2. stav 3. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, bit će razmotrena u okviru eventualnih izmjena i dopuna navedenog Zakona.

Vlada je neprihvatljivim ocijenila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena-oslobodilačkog rata koji su predložili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mehdin Selimović, Ibrahim Nadarević, Mirsad Novalić, Dževad Agić i Osman Suljagić.

U odgovoru na inicijativu delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Dževada Rađe kaže se da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica uvršten na dnevni red 31. redovne sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta u istovjetnom tekstu kao što je predložio ovaj delegat.

Povodom zahtjeva vlasnice firme FC FIKO COMMERCE-SF iz Cazina Senade Hadžić, kojim se traži tumačenje članka 36. i 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Vlada je odgovorila da je suštinska razlika između obaveznog zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u tome što se kroz obvezno zdravstveno osiguranje osigurava osigurana osoba (fizička osoba), dok se kroz osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti osigurava poslodavac.

UREDBA O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FBiH

Vlada FBiH donijela je Uredbu o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u FBiH kojom se utvrđuju načini izmirenja dugovanja po osnovu kojih se vrši finansijska konsolidacija privrednih društava u FBiH, broj i iznos rata, rokovi plaćanja, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na finansijsku konsolidaciju propisanu Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.

Principi postupka finansijske konsolidacije su dobrovoljnost koja podrazumijeva da konsolidacija nije obavezujuća, već zavisi od odluke nadležnog organa privrednog društva i zasniva se na sporazumu dužnika i povjerioca. Drugi princip je jednako postupanje prema svim povjeriocima jednakog položaja posebno po osnovu više vrsta duga, a treći da je dužnik obavezan obezbijediti pristup podacima i dokumentaciji od značaja za finansijsku konsolidaciju, a koji se posebno odnose na njegove obaveze, imovinu, kapital i poslovne planove.

Kako stoji u obrazloženju Uredbe, na teritoriji FBiH prvi put se provodi postupak finansijske konsolidacije čiji je osnovni cilj stvaranje uslova za oživljavanje privrede, povećanje likvidnosti privrednih društava bez obzira na strukturu kapitala, te konačno rješavanja pitanja dugovanja, prije svega, doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti i prema zaposlenima. Posebno je važno napomenuti da se rješavanjem duga za zdravstvo stvaraju uslovi za ovjeravanje zdravstvenih knjižica radnika i rješavanje ovog itekako važnog pitanja za radnike i njihove porodice. Također, rješavanjem pitanja dugovanja stvaraju se uslovi da privredna društva učestvuju u postupku javnog nadmetanja putem tendera za obavljanje radova i usluga na tržištu, realizaciju kreditnih sredstava i drugo.

Kako Zakonom nije bilo moguće regulisati način i uslove finansijske konsolidacije po svakoj vrsti duga, kao i način izmirivanja duga po prioritetima, ovo je bilo potrebno bliže regulisati Uredbom o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u FBiH.

UREDBA O SADRŽAJU UGOVORA O KONCESIJI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADE I KONTROLU PROIZVEDENIH KOLIČINA NAFTE I PLINA U FBiH

Federalna vlada je donijela Uredbom koja uređuje sadržaj ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, način obračuna i plaćanja naknade i kontrola proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji BiH. Uredba se primjenjuje na postupak dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Više je razloga zbog kojih je trebalo donijeti Uredbu o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontroli proizvedenih količina nafte i plina. Među najznačajnim je činjenica da se u FBiH prvi put realizuje projekat istraživanja i eksploatacije nafte i plina putem koncesije, da su iskustva domaćih kompanija i drugih osoba prilično slaba tačka za ovakvu vrstu projekta, zbog čega će biti neophodno da se angažuje strano stručna pravna osoba kao konsultant za pripremu Ugovora o koncesiji, te strana pravna osoba, grupa pravnih osoba ili podružnica strane pravne osobe kao koncesionara.

Budući da je Vlada FBiH koncendent u ovom projektu, ona ne može prepustiti sva pravila u ruke stručnog konsultanta i zato mu mora propisati minimalne elemente sadržaja ugovora, naknade i druge fiskalne obaveze koje očekuju koncesionara, te pitanje kontrole proizvedenih količina nafte i plina. Uredba, dakle, daje okvir za koncesionara i stručnog konsultanta kojih se moraju pridržavati pri zaključivanju Ugovora o koncesiji.

Uredba će biti primjenjivana na sve buduće oblike odabira koncesionara za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH.

DOPUNE PROTOKOLA U VOĐENJU PREGOVORA O
KOLEKTIVNOM UGOVORU U OBLASTI ZDRAVSTVA

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Prijedlog protokola o dopunama Protokola o vođenju pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriju Federacije BiH.

Federalnog ministra zdravstva Vlada je zadužila da s kantonalnim ministrima zdravstva potpiše ovaj dokument, a nakon pribavljanja saglasnosti od vlada Srednjobosanskog, Sarajevskog, Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Zapadnohercegovačkog i Zeničko-dobojskog kantona, pristupi njegovom potpisivanju.

PRIHVAĆEN GRANT ZA PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA ČAPLJINE

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o prihvatanju granta namijenjenog finansiranju Projekta „Vodosnabdijevanje Čapljine”, po Sporazumu o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine, Javnog komunalnog preduzeća „Čapljina” d.o.o. Čapljina, te Evropske banke za obnovu i razvoj. Riječ je o investicijskom grantu Europske unije do 4.410.000 eura.

Cilj projekta je dugoročno osiguranje uslova za kontinuirano i kvalitetno vodosnabdijevanje područja Čapljine, uz smanjenje gubitaka u postojećoj vodovodnoj mreži i stvaranje uslova za priključenje novih korisnika na javni sistem vodosnabdijevanja.

RASPODJELA SREDSTAVA LUTRIJE BiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2013. godinu. Na ovaj način odobrena je raspodjela ukupno 2.031.225,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH namijenjenih za financiranju programa i projekata sadržanih u odobrenim konačnim prijedlozima lista korisnika federalnih ministarstava, utvrđenih na osnovu javnog konkursa.

Iznos od 203.122,60 KM, što je deset posto ukupnih sredstava, namijenjen je financiranju pomoći stradalim u poplavama, uplatom na poseban transakcijski račun Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 102-05-00000112809 kod Union Banke d.d. Sarajevo, otvoren za tu namjenu.

Iznos od 1.096.861,80 KM (54 posto) raspodjeljuje se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, 274.215,45 KM (13,5 posto) Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti, po 182.810,29 KM (po devet posto) Federalnom ministarstvu kulture i sporta i Federalnom ministarstvu zdravstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta raspoređeno je 91.405,14 KM (4,5 posto).

IZMJENE PROGRAMA INVESTIRANJA: SREDSTVA GSM
LICENCE ZA OBNOVU NASTRADALIH PODRUČJA

Vlada FBiH usvojila je jučer izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju BiH, kako bi, na ovaj način, sredstva bila preusmjerena na sanaciju šteta koje su prouzročile katastrofalne poplave u BiH.

Također, na ovaj način se provodi će se Odluke Vijeća Ministara BiH kojima je određeno da se sredstva prikupljena izdavanjem GSM licence usmjeravaju na finansiranje projektne dokumentacije autoputa na Koridoru Vc i izgradnju planiranih autoputeva u BiH, magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta i druge infrastrukture.

U usvojenom Programu investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu promijenjena je Lista odobrenih projekata, te je 100.000 konvertibilnih maraka usmjereno za sanaciju javne infrastrukture oštećene i uništene poplavama u općini Ključ, a 135.000 KM u općini Sanski Most.

Također, izmjenama Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu je, zbog velikog obima poslova u JP Ceste Federacije BiH, promijenjen implementator projekata cestovne infrastrukture regionalnog i lokalnog karaktera. Sada je omogućeno da implementaciju projekata regionalnog i lokalnog nivoa vrše nadležni kantonalni organi i općine, a ne JP Ceste Federacije BiH.

FORMIRANJE NAMJENSKOG DEPOZITA

Vlada FBiH dala je jučer prethodnu suglasnost za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo, te za njihovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije. Također, istom federalnom ministarstvu je, na osnovu ovih ugovora, data i prethodna suglasnost za realokaciju na račun Union banke 7.600.000 konvertibilnih maraka s budžetske pozicije “Izdaci za financijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja”. Union banka će ova sredstva deponirati na račun namjenskog depozita.

PRODUŽENO VAŽENJE MEMORANDUMA SA „SHELL EXPLORATION COMPANY“

Vlada FBiH dala je saglasnost za produženje roka važenja Memoranduma o razumijevanju, kojeg je 3. novembra 2011. godine potpisala sa „Shell Exploration Company“ B.V. – preduzećem osnovanog u Kraljevini Holandiji, do 3. novembra 2015. godine. Za potpisivanje produženja roka važenja Memoranduma ovlašteni su premijer FBiH i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.

INICIJALNA SREDSTVA ZA AGENCIJU ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu i financiranju Agencije za reviziju privatizacije u BiH, te zadužila ovo ministarstvo da pripremi izmjenu Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije kojom će biti usklađena odredba stavka (2) članka 1. sa Zakonom kojim nije propisano da je Agencija neprofitna organizacija.

Agencija je zadužena da pripremi svoj financijski plan za period 2015. – 2017. godina u skladu sa Uredbom o procesu trogodišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja u federalnim ministarstvima i institucijama.

Federalno ministarstvo financija će Agenciju za reviziju privatizacije u FBiH uvrstiti u Proračun Federacije BiH kao samostalnog proračunskog korisnika.

Federalna vlada jučer je donijela i Odluku o odobravanju Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije izdvajanja 250.000 konvertibilnih maraka iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” ovogodišnjeg Budžeta FBiH.

Ovaj iznos predstavlja inicijalna sredstva za aktivnosti u vezi s registracijom i početkom rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH

Agencija za reviziju privatizacije se osniva na osnovu Zakona o reviziji privatizacije u FBiH. Za njeno funkcionisanje potrebno je izvršiti aktivnosti za dobijanje statističke šifre djelatnosti, otvaranje bankovnog računa, dobijanje ID broja Poreske uprave, kao i opremanje prostora i nabavku stalnih sredstava i kancelarijskog materijala.

SAGLASNOST NA IZVJEŠTAJ FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE

Jučer je Federalna vlada dala saglasnost na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda za studenske zajmove FBiH za 2013. godinu. Lani je Fond ostvario ukupne prihode od 766.388 KM, ukupne rashode od 703.108 KM, odnosno višak prihoda nad rashodima od 63.280 KM.

ODLUKE O EMISIJI OBVEZNICA

Vlada FBiH donijela je jučer dvije odluke o odobravanju zaduženja Federacije BiH putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu. U prvom slučaju se radi o emisiji obvezica u nominalnom iznosu do 50.000.000 konvertibilih maraka, a u drugom o 110.000.000 KM. Usvajanjem ovih odluka stvaraju se pretpostavke za provođenje daljnjih aktivnosti na prikupljanju sredstava planiranih Budžetom FBiH za 2014. godinu.

Vlada je prihvatila Izvještaj o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa na aukcija održanoj 22.7.2014. godine, kada je FBiH ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno iznosi 30.000.000 KM), s rokom dospijeća 91 dan. Od ukupno pristiglih 12, prihvaćene su četiri putem kojih je prodano svih 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM. Trezorski zapisi prodatisu po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,59 posto.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici donijela odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 54.238,04 KM na ime uvezivanja neuplaćenog dijela staža zaposlenika Konfekcije „Borac“ d.d. Zenica – u stečaju.

Odobreno je i izdvajanje 10.000 KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta na ime finansijske pomoći Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH jučer je izmijenila i dopunila Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje prostupka izbora kanditata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH. Na osnovu toga je za člana Komisije, umjesto Harisa Abaspahića, imenovan Goran Miraščić.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close