Održana 121. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Danas je održana 121. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U nastavku donosimo izvještaj sa ove sjednice, te zaključke koji su doneseni na ovoj sjednici.

BiH I TURSKA UNAPREĐUJU CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta, s ciljem razvoja trgovine i ekonomskih odnosa dviju država, kao i unapređenja cestovnog prijevoza putnika i tereta.

Sporazum će se primjenjivati na prijevoznike koji vrše međunarodni cestovni prijevoz tereta i putnika između BiH i Turske, u tranzitu preko njihovih teritorija, za ili iz trećih zemalja.

Nadležna tijela za provođenje ovog sporazuma su Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija Republike Turske.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će prijedlog sporazuma, s izvještajem o aktivnostima na njegovu usaglašavanju, Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.  

 

GRANT JAPANA OD 4,6 MILIONA KM

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o raspodjeli grant sredstava Vlade Japana doniranih Bosni i Hercegovini Sporazumom o razmjeni nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana od 26. 2. 2014. godine.

Riječ je o japanskoj donaciji čija je vrijednost oko 4,6 miliona KM (300.000.000 JPY) za nabavku  specificirane opreme za praćenje meteoroloških pojava, te medicinske i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda. Korisnici granta su državna ministarstva komunikacija i prometa; sigurnosti; vanjske trgovine i ekonomskih odnosa; kao i  civilnih poslova.

 

VIŠE OD 80 PREPORUKA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U BiH


Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini 2012 – 2014. godine, koje daje pregled stanja u ovoj oblasti i definira više od 80 preporuka za unapređenje ravnopravnosti spolova.

U Izvještaju se, između ostalog, preporučuje da je potrebno uspostaviti efikasniji sistem zaštite žrtava nasilja u porodici koji će osigurati da svi prijavljeni slučajevi porodičnog i seksualnog nasilja nad ženama i djevojčicama budu efikasno istraženi i da počinioci budu procesuirani i osuđeni razmjerno težini djela.

Istovremeno se konstatira da je niska zastupljenost žena u parlamentima i na pozicijama donošenja odluka u izvršnoj vlasti na svim nivoima te da je potrebno osigurati djelotvornu provedbu zakona o ravnopravnosti spolova s ciljem povećanja broja žena na rukovodećim položajima u izvršnoj vlasti i javnoj upravi, a posebno je važno promovirati učešće Romkinja i seoskih žena na rukovodećim položajima.

U oblastima rada, zapošljavanja i pristupa ekonomskim reformama preporučuje se usvajanje privremenih posebnih mjera s ciljem postizanja de facto jednakih mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada, uključujući ugrožene grupe žena i promociju ženskog poduzetništva.

Među preporukama su i daljnje jačanje institucionalne saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou i u ovoj oblasti te nastavak saradnje i koordinacije s nevladinim organizacijama (medijima, socijalnim partnerima, akademskim institucijama) radi  provođenja zajedničkih projekata za podizanje svijesti o ravnopravnosti spolova.

 

NASTAVITI AKTIVNOSTI ZA PRAĆENJE ISPRAVNOSTI VODE I HRANE U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA 


Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Agencije za sigurnost hrane BiH o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u  2014. godini.
 Ovaj plan je proveden radi sagledavanja ukupnog stanja u vezi s prisutnošću pesticida, metala, nitrata i nitrita u vodi za piće, mikotoksina u hrani za životinje i mlijeku, te prisutnosti ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla na područjima koja su u proteklom periodu bila poplavljena usljed obimnih padavina koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu.

Zaključeno je da su sve planirane aktivnosti na realizaciji ovog plana provedene u skladu sa zakonskim okvirom te je preporučeno nadležnim institucijama i inspekcijskim tijelima svih nivoa vlasti u BiH da provedu dostavljene preporuke Agencije za sigurnost hrane pripremljene na osnovu  procjene rizika.

Nadležnim inspekcijskim tijelima svih nivoa vlasti u BiH preporučeno je da, u okviru svojih nadležnosti, dugoročno nastave provoditi zakonske i podzakonske propise iz oblasti sigurnosti hrane, koje je donijelo Vijeće ministara BiH, radi sagledavanja stepena sigurnosti hrane i hrane za životinje koja se uvozi, proizvodi ili nalazi na tržištu BiH, s ciljem zaštite zdravlja u BiH.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zadužena je da, u saradnji s nadležnim državnim i tijelima entiteta te Brčko Distrikta BiH, nastavi kontinuirano planiranje, pripremu i provođenje Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u BiH u idućem periodu.

Preporučuje se nadležnim institucijama u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva i javnog zdravstva da, u skladu s važećim zakonskim propisima, dugoročno planiraju sredstva u budžetima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurala realizacija planova praćenja i kontrolnih planova u oblasti sigurnosti hrane.

Agencija za sigurnost hrane zadužena je za nastavak daljnje aktivne koordinacije s nadležnim tijelima BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH radi unapređenja cjelokupnog sistema sigurnosti hrane, s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi i normalnog funkcioniranja unutrašnjeg tržišta BiH, te će o realiziranim aktivnostima izvještavati Vijeće ministara BiH.

 

REALIZACIJA ZAKLJUČAKA PARLAMENTA O SLOBODI MEDIJA


Vijeće ministara BiH upoznato je sa zaključcima 3. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 15. 1. 2015. godine, povodom rasprave o tački dnevnog reda „Razmatranje pritisaka na slobodu informiranja i slobodu medija u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na policijski pretres i blokiranje redakcije portala Klix.ba“, koje je predložio poslanik Denis Bećirović.                  

Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da prikupi podatke od nadležnih državnih, entitetskih i kantonalnih institucija te da Vijeću ministara BiH dostavi cjelovitu informaciju o pojavama pritisaka i zastrašivanja medija u BiH.   

 

AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE KONVENCIJE UN „ŽENE, MIR I SIGURNOST”


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o imenovanju članova/ica Koordinacionog odbora za nadzor nad provođenjem aktivnosti iz Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini 2014 – 2017. godine.
Riječ je UN-ovoj rezoluciji „Žene, mir i sigurnost“, usmjerene na postizanje ravnopravnosti spolova u sektorima sigurnosti i odbrane u Bosni i Hercegovini.

Koordinacionim odborom, koji broji 25 članova iz nadležnih državnih i entitetskih institucija, gender centara i predstavnika nevladinog sektora, predsjedavat će Samra Filipović-Hadžiabdić iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 

ODBOR ZA ROME U 2015. RADIT ĆE NA REVIZIJI STRETEGIJE BiH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Izvještaj o radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

 Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH, u skladu s ovim izvještajem i odobrenim sredstvima za rad, pružat će podršku državnim institucijama tokom bh. predsjedavanja Upravnim komitetom Dekade romske inkluzije u periodu januar – juni  2015. godine te vršiti monitoring aktivnosti utvrđenih Revidiranim akcionim planom BiH za rješavanje problema Roma u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite.

Također, Odbor za Rome će raditi na reviziji Strategije BiH za rješavanje problema Roma, koja je planirana za 2015. godinu.

www.magazinplus.eu

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close