Održana 12. sjednica Vlade F BiH: Za 6 privrednih društava sredstva iz trajnog revolving fonda

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici koja je završena u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH, čiji je cilj osiguravanje uslova za implementaciju Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i na njemu zasnovanih propisa.

Utvrđeni su, također, prijedlozi Zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Parlamentu FBiH su, s jučerašnje sjednice, upućeni i prijedlozi Zakona o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta, Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, te Zakona o električnoj energiji u FBiH, kako bi bili usaglašeni s odredbama Zakona o prekršajima.

U parlamentarnu proceduru je upućen i Prijedlog zakona o komasaciji, koji predstavlja pravni okvir za okrupljavanje zemljišta u cilju stvaranja što većih i pravilnijih parcela radi ekonomičnije obrade, iskorištavanja i uređenja.

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je donijela uredbe o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji BiH koji se posebno osiguravaju i načinu njihovog osiguranja, te o vrsti i količini naoružanja i opreme koju koristi Federalna uprava policije.

Donesene su dvije odluke koje se odnose na programe za podršku razvoju poduzetništva i obrta, kao i Odluka o usvajanju 4.364.000 KM vrijednog Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila je i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH. Cilj dopuna je osiguravanje uvjeti za implementaciju Zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u FBiH i na njemu utemeljenih propisa.

Naime, Zakon o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u FBiH i propisi doneseni na temelju ovog zakona imaju značaj posebnih propisa u odnosu na sve druge koji na teritoriju Federacije BiH uređuju ista pitanja kao opći propisi. Stoga je neophodno i usuglašavanje Zakona o Poreznoj upravi FBiH kao općeg propisa.

Dopune Zakona o poreznoj upravi omogućavaju izmirenje dugovanja gospodarskih društava po osnovi javnih prihoda pod povoljnijim uvjetima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMILOVANJU

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju.

Na ovaj način omogućena je provedba presude Ustavnog suda Federacije BiH od 8.10.2013. godine, kojom je utvrđeno je da dio zakonskog teksta (u člancima 2. i 3.) nije suglasan Ustavu FBiH.

Ova dva članka odnose se na nadležnost predsjednika FBiH da za određena kaznena djela utvrđena federalnim zakonom osuđenicima može dati pomilovanje, te na davanje pomilovanja osobama koje su ga već bile dobile po ranije izrečenoj kazni.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Uzevši u obzir sve činjenice koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti u postojećim zakonskim odredbama, Vlada Federacije BiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva pravde, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i Parlamentu FBiH ga uputila na usvajanje po žurnom postupku.

Pri njegovoj izradi su u obzir uzete primjedbe i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi, a posebno one koje su se odnosile na neprecizne formulacije pojedinih zakonskih normi koje su dovodile do dvojbi u primjeni i odugovlačenja postupaka. Potreba za doradom i unaprjeđenjem važećeg zakonskog teksta proizašla je iz njegov višegodišnje primjene, obzirom na to da se kroz duži vremenski interval pokazalo nedostatnim važeće zakonsko rješenje za pojedine životne probleme koji se stavljaju pred sudove, a koji nisu ili su djelimice normirani.

Cilj je postizanje konciznog, sadržajnog i nadasve praktičnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti koja će i kvalitativno i kvantitativno unaprijediti rad sudova. Naime, parnični postupak pokriva najmnogobrojniju i najraznovrsniju skupinu životnih situacija koje iziskuju mukotrpan rad suda prije donošenja pojedinačne odluke.

Prijedlogom izmjena i dopuna je u postojeći Zakon dodano potpuno novo poglavlje pod nazivom „Postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja”. Razlozi za uvođenje ovog pravnog instituta su višestruki. Mogućnost da Vrhovni sud FBiH zauzme pravno stajalište o spornom pravnom pitanju koje se pojavi u sporu ili u sporovima pred prvostupanjskim sudom u većem broju predmeta doprinosi, prije svega, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred nižim sudovima, a zatim učinkovitosti i ekonomičnosti postupka. Ovaj institut vrlo je sličan preliminarnom postupku pred Europskim sudom pravde.

USAGLAŠAVANJE TRI ZAKONA SA ZAKONOM O PREKRŠAJIMA

S ciljem usaglašavanja sa Zakonom o prekršajima, Vlada Federacije BiH jučer je utvrdila i Parlamentu FBiH uputima na usvajanje prijedloge izmjena tri federalna zakona.

Riječ je o Zakonu o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta, Zakonu o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, te Zakonu o električnoj energiji u FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI

Cilj Zakona o komasaciji, čiji je Prijedlog utvrđen na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, jeste stvaranje pravnog okvira za grupiranje zemljišta u cilju stvaranja što većih i pravilnijih parcela radi ekonomičnije obrade, iskorištavanja i njegova uređenja.

Komasaciono područje obuhvata, po pravilu, zemljište jedne katastarske općine. Kada ekonomski ili drugi opravdani razlozi zahtijevaju, komasaciono područje može obuhvatiti samo jedan zaokruženi dio ili više katastarskih općina, odnosno njihovih dijelova.

Predmet komasacije su sva poljogospodarska zemljišta na komasacijskom području koja čine komasacionu masu. Zemljišta pod kulturom naročite vrijednosti (voćnjaci, vinogradi i slično) mogu biti obuhvaćena komasacijom samo uz suglasnost vlasnika. No, i ona mogu biti obuhvaćena kada se radi o parcelama manjih površina, čije bi isključivanje ometalo pravilno provođenje komasacije ili ako se na tom zemljištu izgrađuju hidromelioracioni objekti ili uređaji. Svaki vlasnik poljoprivrednog zemljišta dobija iz komasacijske mase što bolje grupisano odgovarajuće zemljište približno iste ukupne vrijednosti, po mogućnosti istog boniteta, površine i udaljenosti od naselja kakvo je bilo i ono koje je unio u komasacionu masu.

O odobravanju komasacije odlučuje općinsko, odnosno gradsko vijeće na čijem se području nalazi zemljište za koje se predlaže komasacija.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE

U povodu inicijative premijera Kantona Sarajevo, Vlada FBiH, uvažavajući argumente, smatra da nije potrebno davati izvorno tumačenje članka 4. stavak 1. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, jer on na jasan i precizan način uređuje pitanje nespojivosti javnih funkcija s članstvom u upravljačkim strukturama javnih i privatnih poduzeća, te agencija za privatizaciju.

Nije prihvaćena ni inicijativa Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, kojom je traženo izvorno tumačenje pojedinih odredaba Zakona o proračunima u FBiH, jer Vlada smatra da su odredbe Zakona jasne i nedvosmislene.

U svezi akta Regulatorne komisije za energiju u FBiH od 5.5.2015. godine, Federalna vlada smatra da, dok ne budu riješena sporna pitanja istaknuta u aktu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 3.6.2015. godine, pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o naftnim derivatima u FBiH nije potrebno.

UREDBA O VRSTI I KOLIČINI NAORUŽANJA I OPREME KOJI SE KORISTE U FUP-u

Federalna vlada je, na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, a na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova i uz pribavljeno mišljenje direktora Federalne uprave policije, donijela Uredbu kojom propisuje vrstu i količinu naoružanja i opreme koju koristi Federalna uprava policije.

Za obavljanje poslova policije, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH i u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o policijskim službenicima Federacije BiH, Uprava policije koristi oružje, sredstva za onesposobljavanje, helikoptere, čamce, opremu za prijenos glasa, slike i podataka, opremu za foto, video, audio i digitalne dokumentacije, opremu za vizuelno (optičko) i elektronsko osmatranje, sredstva za kontrolu prostora, opremu za posebne namjene, zaštitnu opremu, tehnička pomagala i policijske pse.

Direktor Federalne uprave policije, u okviru svoje nadležnosti, utvrduje količinu (veličinu i obim) naoružanja i opreme u organizacionim jedinicama FUP-a, način davanja na upotrebu, proceduru zaduživanja i razduživanja i vrijeme njihovog trajanja.

Također, u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima FBiH i propisima donesenim s ciljem osiguranja provođenja tog zakona, određuje kojim će oružjem i opremom biti naoružani i opremljeni policijski službenici u obavljanju određenih zadataka.

UREDBA O ODREĐIVANJU LIČNOSTI I OBJEKATA KOJI SE POSEBNO OSIGURAVAJU

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Uredbu o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji BiH koji se posebno osiguravaju i načinu njihovog osiguranja. Ličnosti koje se posebno osiguravaju su predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH, premijer i zamjenici premijera Federacije BiH, predsjedavajući Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, federalni ministar unutrašnjih poslova i direktor Federalne uprave policije.

Mjerama i aktivnostima osiguranja ličnosti na teritoriji FBiH koordinira Federalna uprava policije, a izuzetak su aktivnosti u kojima je nosilac mjera osiguranja ličnosti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Prilikom putovanja i boravka ovih ličnosti na teritoriji FBiH, mjere osiguranja preduzimaju i kantonalni organi uprave nadležni za unutrašnje poslove. Na teritoriji Federacije BiH, Federalna uprava policije organizira i vrši poslove osiguranja ličnosti koje osigurava Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a i Policija Brčko Distrikta BiH.

Posebno se osiguravaju objekti u kojima su smješteni Parlament Federacije BiH, predsjednik i potpredsjednici, Vlada Federacije BiH, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, te federalni organi uprave i upravne organizacije za koje se sigurnosnom procjenom utvrdi da je neophodno njihovo osiguranje.

Izuzetno, kada sigurnosne okolnosti to zahtijevaju, direktor Federalne uprave policije, na zahtjev nadležnih institucija, može odrediti da se na određeno vrijeme osiguravaju i druge ličnosti i objekti, odnosno aktivnosti tih subjekata u izvršavanju njihovih poslova.

Uredbom je predviđeno da Federalna uprava policije, u skladu sa zahtjevom drugih policijskih agencija u BiH,osigurava strane vrlo važne ličnosti koje borave u posjeti BiH i FBiH, zavisno od raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa.

DODJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici donijela nekoliko odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu.

Ovim odlukama su privrednim društvima “Miličević” d.o.o. Kreševo, “Krupa kabine” d.o.o. Bosanska Krupa, “Praktik” d.o.o. Sarajevo, “Rama Glas” d.o.o. Sarajevo i “Pobjeda Technology” d.d. Goražde dodijeljeno je po 300.000 KM, a privrednom društvu “Kuvvet” d.o.o. Kalesija 250.000 KM.

Dodjela ovih sredstava, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima zaključenog 15.4.2014. godine i Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog 22.12.2014. godine između Union banke d.d. Sarajevo, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta, bit će izvršena putem Union banke d.d. Sarajevo.

Federalna vlada je donijela jučer i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 19.315.995,21 KM.

AERODROMIMA U MOSTARU I TUZLI PO 430.000 KM

Federalna vlada donijela je jučer dvije odluke koje se tiču unapređenja avioprometa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvom odlukom usvojen je Program utroška sredstava tekućeg transfera „Unapređenje avioprometa Federacije BiH” za JP Aerodrom Mostar planirano izdvajanje 430.000 konvertibilnih maraka.

Ova sredstva će Aerodrom Mostar utrošiti za kupnju, instalaciju i implementaciju DCS sistema i prateće opreme, rekonstrukciju i uvođenje naplate parkinga, popunjavanje spasilačko-vatrogasne službe nedostajućom opremom, licenciranje i školovanje osoblja i usluge osiguranja.

Drugom odlukom je isti iznos predviđen i za JP Aerodrom Tuzla. Sredstva su namijenjena za nabavku sirovina, materijala i energenata, usluge zakupa i osiguranja, naknadu za korištenje DCS sistema, za tekuće održavanje, licenciranje i školovanje zaposlenika.

Sa ova dva javna preduzeća bit će potpisan ugovor kojim će se urediti prijenos sredstava i izvještavanje o njihovom utrošku.

ODOBREN UTROŠAK SREDSTAVA FEDERALNOM
MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Vlada Federacije BiH jučer je donijela dvije odluke koje se odnose na aktivnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

U prvom slučaju se radi o usvajanju Programa utroška 2.000.000 konvertibilnih maraka radi realizacije Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta”.

Ovi poticaji će, putem Razvojne banke FBiH, biti dodjeljivani na period do sedam godina, uz grejs periodo do dvije godine i kamatnu stopu do dva posto.

Druga jučerašnja odluka odnosi se na usvajanje Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a riječ je o iznosu od 5.150.000 KM, koji će korisnicima biti dat kao nepovratna (grant) sredstva.

Od ukupnog iznosa je, između ostalog, za zgradnju poduzetničkih zona planiran 1.000.000 KM, na ime poticaja inovatorima-pojedincima 30.000 KM, za stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate i za deficitarna zanimanja 70.000 KM, za poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama 80.000 KM, za unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture 150.000, a kroz poticaje projekatima koje finansiraju EU i drugi inostrani donatori 120.000 KM.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Federalna vlada usvojila je, jučerašnjom Odlukom, Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u ukupnom iznosu od 4.364.000 KM.

Programom je na ime pomoći u zapošljavanju Roma planiran iznos od 90.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena stimulisanju poslodavaca za zapošljavanje Roma uz osposobljavanje – obuku za radno mjesto i stvaranje povoljnijih uslova za samozapošljavanje.

Transfer za implementaciju i uvođenje prava neratnih invalida vrijedan je 200.000 KM i predstavlja podršku centrima za socijalni rad za podmirenje osnovnih troškova rada, kako bi bile osigurane pretpostavke za dalje uvođenje u pravo neratnih invalida.

Transfer za odvikavanje od ovisnosti iznosi 62.000 KM i namijenjen je udruženjima ili fondacijama koje su, u skladu sa zakonima bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH, registrovana za bavljenje psihosocijalnom rehabilitacijom socijalnom reintegracijom ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Za Dječiju nedjelju transfer iznosi 32.000 KM, a planiran je za ustanove ili udruženja koja su registrovana za bavljenje zbrinjavanjem djece bez roditeljskog staranja i zaštitom djece s posebnim potrebama.

Za potrebe Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH 2011.-2015. transfer iznosi 50.000 KM, a predviđa uklanjanje arhitektonskih i drugih (komunikacijskih i prometnih) barijera.

Transfer od 630.000 KM predviđen je za organizacije civilnih invalida, odnosno kao podrška organizacijama osoba sa invaliditetom za podmirenje osnovnih troškova rada.

Savezu logoraša BiH transfer iznosi 360.000 KM, a Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH 170.000 KM.

Transfer za potrebe istraživačko-dokumentacionih aktivnosti i zaštitu žrtava i svjedoka genocida iznosi 260.000 KM.

Za potrebe podizanja razine kvalitete pruženih usluga i razvoj vaninstitucionalnih oblika zbrinjavanja kroz razvoj usluge stanovanja u lokalnoj zajednici planiran je transfer od 10.000 KM.

Iznos od 2.500.000 KM planiran je kao transfer ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH, a cilj je poboljšanje uslova boravka štićenika, osiguranje neophodnih infrastrukturnih uslova za funkcionisanje ustanova na nivou Federacije BiH, socijalno zbrinjavanje i osposobljavanje za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i provođenje radne aktivnosti štićenika.

IZRADITI STRATEGIJU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Federalna vlada jučer je prihvatila Inicijativu federalnog ministra unutrašnjih poslova za poduzimanje aktivnosti na izradi Strategije Federacije BiH za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno provođenje 2015.-2019.

Za pripremu ovih dokumenata bit će formirana radna grupa koju će činiti sekretari svih federalnih ministarstava, dok će koordinacioni tim činiti predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH.

Na jučerašnjoj sjednici je usvojen i Izvještaj o provođenju Općeg plana Vlade FBiH za borbu protiv korupcije za period od 2012. do 2014. godine.

RAZVOJ METALNOG I ELEKTRO SEKTORA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o projektnom zadatku „Strategija razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2015.-2025. godina”.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da, u saradnji s Privrednom komorom FBiH pristupi izradi ove strategije i da po završetku, a u skladu s važećim propisima i procedurama za izradu strateškog dokumenta, izvijesti Vladu Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije usvojilo je ranije Program rada za period 2015.-2017. godina. Jedan od strateških ciljeva je unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orijentacije industrijske proizvodnje, a planirana je izrada „Strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH za period 2015.-2025. godina” u 2015. godini. Također, u 2015. godini planirana je izrada Akcionog plana za realizaciju strategije. U izradi strateškog dokumenta bi trebalo da učestvuju sve zainteresovane strane, kao što su privredna društva, udruženje poslodavaca, sindikati, institucije lokalne zajednice, kantona i Federacije BiH.

SAGLASNOST „SARAJEVOPUTEVIMA” ZA NABAVKU OPREME

Vlada Federacije BiH je, kao većinski vlasnik, prihvatila informaciju o nabavci korištene opreme za potrebe preduzeća „Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo.

Data je saglasnost ovom preduzeću da iz sredstava na osnovu ugovora naplaćenog avansa od preduzeća JP Autoceste Federacije BiH, nabavi potrebnu korištenu opremu, sredstva i mehanizaciju u vrijednosti od 329.922 KM.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da inicira zakonsku proceduru izbora članova Nadzornog odbora i Uprave preduzeća „Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo, da bi o tome moglo biti odlučivano u skladu sa zakonskom regulativom.

O UVOĐENJU AUTOCESTA FBiH U SISTEM PDV-a

Vlada FBiH jučer je prihvatila Informaciju o posljedicama uvođenja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u sistem PDV-a.

Vlada je dala saglasnost ovom preduzeću da iz vlastitih sredstava može plaćati obračunati iznos PDV-a za sva vozila koja su oslobođena plaćanja cestarine na autocestama. Autoceste FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dužni su da i dalje prate funkcionisanje prometa na autocestama i naplatu cestarine, kako bi bilo moguće valjano odlučivati o eventualnoj promjeni iznosa cestarine.

O PRIKLJUČENJU „HIGIJENSKOG ZAVODA” NA SISTEM TOPLANA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o mogućnosti priključenja zgrade „Higijenskog zavoda” i susjednih objekata na toplifikacioni sistem KJKP Toplane Sarajevo.

Prihvaćen je i da se sredstva za priključenje dijela objekta „Higijenski zavod”, u kojem su smješteni Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, na toplifikacioni sistem KJKP Toplane Sarajevo, u iznosu od 54.050,40 KM, budu obezbijeđena iz ovogodišnje “Tekuće rezerve Vlade FBiH”.

Služba za zajedničke zadužena da zahtjev za izdvajanje ovih sredstava dostavi Federalnom ministarstvu finansija, kako bi ono, za narednu sjednicu Vlade FBiH, pripremilo Prijedlog odluke.

SREDSTVA ZA SIGURNE KUĆE

Vlada Federacije BiH je izumijenila zaključak donesen na 147. sjednici održanoj 8.1.2015. godine. Tako je jučer zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da sredstva utvrđena u Budžetu FBiH za 2015. godinu, a namijenjena neprofitnim organizacijama u svrhu provedbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koristi za sufinanciranja rada sigurnih kuća/skloništa koje pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u obitelji, shodno odredbama Zakona o izvršavanju budžeta Federacije BiH za 2015. godinu.

Razlog za izmjenu zaključka je otklanjanje pravnih nejasnoća definisanih odredbom člana 35. Zakona, što podrazumijeva donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Također, kako je obrazloženo, na području Federacije BiH ne postoji niti jedna sigurna kuća koju je osnovala vladina institucija. Trenutno, zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja i dalje pruža nevladin sektor koji djeluje kroz šest sigurnih kuća.

U Budžetu FBiH za 2015. godinu je, kao i prethodnih godina, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odobreno 162.000 KM. Ta će sredstva biti dodjeljena nevladinim organizacijama s ciljem poboljšanja uvjeta za privremeni smještaj žrtava nasilja u obitelji smještenih u sigurnu kuću u 2015. godini.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006.-2016. za period 2013.-2014. godina. Ovom izmjenom umjesto naznačenog perioda „2013.-2014.” stavljen je „2013.-2016.”, obzirom da je Akcioni plan i urađen za ovaj period.

Jučer je donesena i Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika” u iznosu od 600.000 KM.

Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu za Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom u ukupnom iznosu od 200.000 KM. Ova sredstva namijenjena su za finansiranje poslovanja Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, a u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom.

Jučer je prihvaćena i Inicijativa za izdvajanje 10.000 KM, odnosno po 5.000 KM na ime osiguranja sredstava za odlazak učenika na 56. međunarodnu matematičku olimpijadu u Chiang Mai (Tajland) i na ime odlaska učenika na 46. međunarodnu olimpijadu iz fizike (IPHO) u Mumbai (Indija).

Federalna vlada je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda „Plava voda” u iznosu do 11.000.000 eura. Prihvaćena je Informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta, kao osnova za vođenje pregovora. Federalno ministarstvo finansija, Srednjobosanski i Zeničko-dobojski kanton Vlada je zadužila da u tim zapregovore o ovom kreditu imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om.

Federalna vlada jučer je prihvatila usaglašenu Strategiju za reformu Sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je jučer punomoći za zastupanje, uime državnog kapitala, na skupštinama privrednih društava Enveru Mujezinoviću (Željezara “Zenica” d.o.o. Zenica), Adnanu Frljaku (“Pretis” d.d. Vogošća), Gordani Čengić (“Energopetrol” d.d. Sarajevo), Jasmini Pašić (“Energoinvest” d.d. Sarajevo), Marinku Bošnjaku (“AcerolMittal” d.o.o. Zenica), Džemalu Bašiću (“UNIS-Group” d.o.o. Ilidža), Danijelu Pelidiji (Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Ameli Mikulić (“Hidrogradnja” d.d. Sarajevo), Ernestu Đonki (Hrvatske pošte d.o.o. Mostar) i Pavi Bobanu (“Ceste” d.d. Mostar).

Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Mirele Pelidije za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o., na period do najviše tri mjeseca.

Donesene su i odluke o davanju prethodnih saglasnosti za imenovanje Hermedina Zornića za vršioca dužnosti direktora “Operatora – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, na period do šest mjeseci, kao i za imenovanje Rifeta Fetića, Džemala Bašića i Eugena Šuška za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, na period do najviše tri mjeseca.

Zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević jučer je, u ime Vlade FBiH, imenovana u Zajednički upravni odbor UN-a i BiH za Zajednički program Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu 2015.-2019. godine – Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija.

Na osnovu rezultata javnog konkursa, Vlada FBiH je za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine imenovala Muhameda Kozadru.

Nakon što je jučer razriješila dosadašnje članove Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo, Vlada je imenovanovala vršioce dužnosti (na period do šest mjeseci) izvršnih direktora u ovoj kompaniji: Sedina Karihmana (za razvoj poslovanja), Almu Čolo (za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima), Tarika Čaršimamovića (za tehnologiju i razvoj servisa), Orhideju Junuzović (za ekonomsko-finansijske poslove), Adnana Huremovića (za investicije) i Nihada Borovinu (za informacione tehnologije).

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close