Objavljen javni poziv za izbor partnera za gradnju TE Banovići

Rudnik mrkog uglja Banovići objavio je javni poziv za pretkvalfikacije izbor strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrae Banovići snage 300 MW., izvješatava portal Indikator.ba.

Prema pozvu, partner treba da osigura finaniranje i izgradnju objekta Termoelektrane, a RMU Banovići će vraćati kredit po uslovima koji će biti definisani ugovorom sa partnnerom.
Partner treba i da se obaveže da će ugraditi najsavremeniju tehnologiju u skladu sa važećim propisima, a koja če zadovoljavati sve standarde po osnovu ekološke zaštite.
Od partnera će se tražiti da je u posljedjih pet godina profesionalno osposbljen da se bavi jednom ili više djelatnosti (provzodnja električne energije, prijenos električne energije, distribucja električne energije, trgovina ili snabdijevanje električnom energijom, proizvodnja opreme za termoeneregetske objekte na ugalj, izgradnja termoenergetskih objekata na ugalj, finansijsko/robno investiranje u slične termoenergetske objekte ili ako je podnosilac konzorcij da lider konzorcija mora bitii profesioalno osposboljen da se bavi jednom ili više od navedenih djelatnosti u zadnjih pet godina.
Da je ostvario priihod od navedenih djelatnosti u posljednje tri godine u iznosu od minimalno milijardu eura godišnje ili ako je podnosilac konzorcij da lider konzorcija mora imati ostvaren prihod od minimalno 500 miliona eura godišnje.
Takođe, podnosioci prijave moraju imati pozitivan finanijski rezultat u posljednje tri godine, te iamti u vlasništvu ili suvlasništvu jedan ili više elektroenergetskih objekata, od kojih je minimalno jedan instalsane snage 300 MW ili više., da je proizveo  i isporučio glavnu opremu ili je izgradio ili upravlja/održava minimalno jedan tgermoeergetski objekat snage 300 MW ili više u posljednjih 7 godina ilid a je finansirao izgradnju minalno jednog termoenergetskog objekta sliče složenosti ili vrijednosti.
Partner će se odabrati na osnovu međunarodnog javnog tendera koji će se odviajt u četiri faze.
Rok za podnošenje prijava u prvoj fazi pretkvalifikacije je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku FBiH. U drugoj fazi će se prikupljati preliminarni tehničko-tehnološke i finansijske ponude kvalificiranih kandidata, a trajat će 45 dana od dana prijema poziva za dostavu ponuda.
Treća faza podrazumijeva prikupljanje finalnih tehničko-tehnoloških i finansijskih ponuda, evaluaciju i prijedlog izbora strateškog partnera. Rok za dostavu ponuda u ovoj fazi abit će utvrđen tenderskom dokumentacijom.
Četvrta faza je pribavljanje sglasnosti na prijedlog odabira partnera i izbor sttarteškog partnera.
Rok za dostavu prijave prema pretkvalifikaionom dokumentu je do 10.4 2014. godine do 12 sati
Sa odabranim partenerom, RMU Banovići će potpisati ugovor kojim će biti definisano da novogizgrađeni objekat TE Banovići – blok 1 300 MW bude u 100-postotnom vlasništvu RiTE Banovići, dok prirodni resusi potrebni za funkcionisanje termoelektrane ostaju u vlasništvu Federacije BiH.
RMU Banovići će izvršiti unutrašnju reorganzaciju i proširiti djelatnsot te promijeniti firmu u RiTE Banovići.
Vlada FBiH će razmotriri mogućnost obezbjeđenja garancija za finaniranje projekta.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close