Obavještenje: Uzimanje uzorka tla sa poljoprivrednog zemljišta za ispitivanje kontaminiranosti organskim polutantima

Obavještavamo građane općine Visoko da će u narednih nekoliko dana predstavnici Federalnog zavoda za agropedologiju i Općine Visoko izvršiti obilazak terena i uzeti uzorke tla sa poljoprivrednog zemljišta za ispitivanje kontaminiranosti organskim polutantima.

Cilj ovog ispitivanja je procjena daljeg korištenja zemljišta i poduzimanje mjera sanacije.

NAPOMENA:

Građani su dužni da hitno izvrše evakuaciju suvišnih voda i voda iz depresija na način da se polugovima ili drugim oruđima izvrši kopanje jaraka i kanala prema recipijentima (kanali za odvodnju ili vodotocima), kako bi se spriječilo gušenje korijenovog sistema zasijanih usjeva i voćnih zasada.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close