Obavijest o zabrani kretanja saobraćaja

R J E Š E NJ E

1. Uvodi se zabrana saobraćaja za sva motorna vozila u ulicama:
– Čaršijska;
– Tabhanska;
– Alije Izetbegovića,
– Preko Kožarskog mosta do Multimedijalnog centra „Prijeko“.
2. Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na lokalitetu iz tačke 1. ovog Rješenja primjenjuje se na dan 05.10.2015.godine u vremenu od 15:00 do 21:00 sati.
3. Za provedbu ovog Rješenja zadužuje se JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko i MUP Ze-do kantona PU II, Policijska stanica Visoko.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e
Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj je Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za zaustavljanje saobraćaja u svrhu svečanog otvorenja Trga žrtava genocida u Srebrenici sa šetnicom.
S obzirom na navedeno, a u skladu sa članom 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/10), riješeno je kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je žalba Komisiji za statutarna pitanja, poslovnik i propise Općine Visoko u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

OPĆINSKA NAČELNICA

Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close