Novo radno vrijeme u općini Visoko od 8-16 sati

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/06) i člana 33. Statuta Općine viosko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj 1/11) i članova 2. i 16. Odluke o organizovanju općinskih službi za upravu i posebnih službi općine Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj 5/06) Načelnica Općine Visoko, na 2. sjednici Kolegija Načelnice Općine Visoko, održanoj 15.11.2012.. godine, donosi

O D L U K U

o radnom vremenu općinskih službi za upravu i posebnih službi Općine Visoko

I

Radno vrijeme općinskih službi za upravu i posebnih službi Općine Visoko utvrđuje se u slijedećem terminu:

– od 8,00 do 16,00 svakim radnim danom u sedmici, i
– od 8,00 do 16,00 prva radna subota u svakom mjesecu.

II

Pauza u radnom vremenu za uposlene je od 10,30-11,00.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na Oglasnoj ploći Općine i “Službenom glasniku Općine Visoko”.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close