BiHPolitika

Novalić: Kolektivni ili granski ugovor ne može biti “stariji” od zakona

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uradila je nekoliko izmjena u Zakonu o radu, a premijer Federacije BiH Fadil Novalić novinarima u Sarajevu je kazao da su dorađeni određeni propusti u tom zakonu koji su uočeni od usvajanja do danas, a koji su se odnosili na budžet.

Jedna je od izmjena, kako je naveo, da je u korištenju prava iz seta radno-pravnog zakonodavstva najstarijih zakon te je pojasnio da nije logično da je kolektivni ili granski ugovor “stariji” od zakona.

– Uređeno je rješenje kojim fiksiramo jednostavno obračunavanje plaće. Sva suština našeg napora je pojednostavljivanje poslovanja. Garantiramo da nikome neće biti umanjena prava, ustvrdio je Novalić.

Izmijenjana je i odredba Kolektivnog ugovora koja je Vladu isključivala iz pregovora s njenim zaposlenicima

– Ne može u ime nas niko pregovarati s našim uposlenicima, ipak smo mi najkrupniji poslodavac u državi, istaknuo je premijer Novalić.

Godišnji odmor

Na novi način je regulirano i korištenje godišnjeg odmora i to pravo je približeno evropskoj praksi.

– Riješili smo da nam se ne dešava da službenik sve sastavi te da ga nema na radnom mjestu po dva mjeseca, objasnio je te dodao da su ostalo tehničke izmjene.

Vlada Federacije BiH jučer je na sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru.

– Razlozi su što su tokom primjene tog zakona, koji je na snazi od 20. augusta 015. godine, u konsultacijama i razgovorima s instucijama, poslodavcima, sindikatima i svima koji su zaduženi za njegovu primjenu i kontrolu, ustanovljene određene životne i pravne situacije koje iziskuju korekcije u cilju njegove bolje implementacije i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta. Također, cilj je i omogućavanje što bolje, pravičnije i efikasnije zaštite prava radnika, te olakšavanje i ubrzavanje procesa kolektivnog pregovaranja, onemogućavanje eventualne zloupotrebe, a sve radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Federaciji BiH, obezbjeđivanja jednakih uvjeta rada i sprječavanje nerealnih utuživanja po osnovu različito reguliranih prava iz radnog odnosa.

Jedna od novina je i odredba koja propisuje da se, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuju odredbe ovog zakona. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu, a pri tom nije uređeno ovim zakonom, primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora.

Uvedeno je rješenje koje vodi ujednačavanju i pojednostavljenju načina obračuna plaća. Dodana je i odredba po kojoj radni učinak na osnovu potreba procesa rada može definisati isključivo poslodavac.

Izmijenjen je i član 78. na način da Vlada FBiH utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem.
Ujedno, bruto društveni proizvod je određen kao jedini mjerljivi i relevantan podatak, što je u skladu s principima Evropske unije.
Članovima 9., 10. i 11. smanjen je procenat potreban za dokazivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a cilj je omogućavanje prisustva i davanje prava što većem broju radnika i poslodavaca da, putem svojih sindikata i udruženja, učestvuju u postupku pregovaranja i kreiranja kolektivnih ugovora.

Uvedena je i odredba koja obezbjeđuje da kolektivni ugovor može važiti za teritoriju Federacije BiH samo ako za to postoji opravdani interes FBiH radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u cilju obezbjeđivanja jednakih uvjeta rada.

Izmijenjenom odredbom propisano je da granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova, drugih federalnih institucija i službi, institucija Federacije BiH koje je osnovala FBiH ili vlade kantona, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, javnih preduzeća, privrednih društava s većinskim učešćem državnog kapitala i drugih budžetskih korisnika, zaključuju nadležna ministarstva, odnosno Vlada FBiH i nadležna ministarstva i vlade kantona, s jedne, i reprezentativni sindikati državnih službenika i namještenika, javnih ustanova i preduzeća, privrednih društava s većinskim učešćem državnog kapitala i drugih budžetskih korisnika, s druge strane.

Time se obezbjeđuje učešće federalne i vlada kantona u postupku pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora.

Minimalna prava

Jedna od novina je i da će Vlada FBiH svojim aktom utvrditi minimalna prava koja uređuje kolektivni ugovor. To Vladi omogućava da, ukoliko kolektivni ugovori ne bi bili zaključeni u propisanim rokovima, svojom interventnom mjerom obezbijedi neometano i konitunuirano ostvarivanje radničkih prava.

Na novi način je regulisano i korištenje godišnjeg odmora. Naime, godišnji odmor moguće je koristiti u dva dijela, s tim da drugi dio odmora iz prethodne godine treba biti iskorišten najdalje do 31. marta sljedeće godine.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close