Visoko

Ministar Brenjo poništio Odluku OV Visoko o imenovanju novog UO “Doma zdravlja”

Vašim dopisom broj i datum veze, u skladu sa članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zatražili ste saglasnost ovog Ministarstva za imenovanje Maje Malić-Zečević, magistra farmacije, na poziciju člana Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko kao predstavnika Ministarstva zdravstva.

Nakon uvida u navedeni dopis i ostalu dokumentaciju vezanu za postupak imenovanja Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko, obavještavamo Vas da je procedura imenovanja navedenog Upravnog odbora provedena suprotno članu 64. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji obligatorno propisuje sastav upravnog odbora zdravstvene ustanove čiji je osnivač Općina i članu 9. stav 5. Zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Članom 9. Zakona o minitarskim vladinim i drugim imenovanjima FBiH propisano je:

1. Komisija za izbor je zadužena za pregledanje prijava

2. Odgovorni javni službenik imenuje članove komisije za izbor. Komisija za izbor se sastoji od pet članova.

3. Prilikom imenovanja za izbor vodi se računa o zakonu ili statutu na osnovu kojeg je osnovan organ.Ako je u tom zakonu ili statutu o osnivanju organa propisan poseban postupak izbora ili sastava komisije za izbor na poziciju u reguliranom organu, tada se postupa po odredbama tog zakona ili statuta.

4. Ako je organ u kojem se vrši imenovanje u cjelokupnom vlasništvu navedenog organa i nadležni organ ima potpuno ovlaštenje za imenovanje u regularnom organu, tada odgovorni javni službenik samostalno imenuje komisiju za izbor iz stava 2. ovog člana, te se komisija sastoji od uposlenika tog organa.

5. Ako je u zakonu ili statutu propisano da i drugi organ ima ovlaštenje za imenovanje svojih predstavnika u regularni organ, tada odgovorni javni službenik tog organa imenuje svoju komisiju za izbor za one predstavnike za koje je nadležan i provodi postupak u skladu sa zakonom.

Imajući u vidu član 64. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim je propisano da Upravni odbor zdravstvene ustanove u vlasništvu Općine ima tri člana, od kojih je jedan član predstavnik kantonalnog ministarstva, kao i član 9. stav 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima FBiH prema kojem ministar Ministarstva zdravstva, kao odgovorni javni službenik ima ovlaštenje za imenovanje predstavnika u navedeni upravni odbor i ovlaštenje da imenuje svoju komisiju za izbor za predstavnika ispred ovog Ministarstva, kao i ovlaštenje da provede postupak u skladu sa zakonom, obavještavamo Vas da ste prekršili propisanu proceduru i navedeni Upravni odbor imenovali nezakonito.

Kako se radi o nezakonitom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko, tražimo da poništite Javni oglas za imenovanje Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko.

Očekujemo da ćete ispoštovati princip zakonitosti, koji ste narušili kršenjem gore navedenih odredbi, kao i člana 3. stav 2. alineja (A) Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima FBiH koji propisuje da odgovorni javni službenik osigurava da se sva javna imenovanja vrše na zakonit način i u skladu sa važećim pravilima, propisima i zakonima.

Ministar
dr. Dragoljub Brenjo

ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close