-TopSLIDEBiHM plusOglasiPrivreda

Licitacija nepokretne imovine: Prodaju se nekretnine KTK Visoko, kombinata koji je bio simbol grada

,KTK VISOKO” D.D. VISOKO U STEČAJU

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA ,,KTK VISOKO” D.D. VISOKO U STEČAJU

Ul. Prijeko br 1, Visoko

71300 Visoko

1. PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA ,,KTK VISOKO,, D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

Na osnovu člana 160. 161. i 162 Zakona o stečaju (“SI. novine F BiH”, broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku (“SI. novine F BiH” broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, “SI. gla¬snik BiH” broj: 42/2018), Odluke skupštine povjeri¬laca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 393-02-12/23//OP/ od 08.12.2023. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 394-02-12/23//OP/od 08.12.2023. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 395-02-12/23//OP/ od 08.12.2023. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 396-02-12/23//OP/ od 08.12.2023. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 397-02-12/23//OP/ od 08.12.2023. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 398-02-12/23//OP/ od 08.12.2023. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 68-02-03/24/OP/ od 07.03.2024. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 69-02-03/24/ OP/ od 07.03.2024. godine, Odluke Odbora povjeri¬laca broj: 70-02-03/24/OP/ od 07.03.2024. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 71-02-03/24/OP/ od 07.03.2024. godine, oglašava sljedeće:

USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJU)

Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika ,,KTK VISOKO” d.d. Visoko u stečaju ulica Prijeko br 1.71300 Visoko.

a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA LOT BR.1.

Prva prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; POSLOVNA ZGRADA U PRIVREDI površine 9.689 m2, ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/1 vlasništvo ,,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 3.197.370,00 KM

Prva prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 7.269 m2, ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/5 vlasništvo ,,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 472.485,00 KM.

Prvu prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 2.389 m2, POSLOVNA ZGRADA U PRIVREDI površine 426 m2, (ukupne površine 2.815 m2) ZK.ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/7 vlasništvo ,,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 502.901,00 KM.

Prvu prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 2.024 m2, ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/8 vlasništvo ,,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 138.644,00 KM. Prva prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 2.249 m2, POSLOVNA ZGRADA U PRIVREDI površine 543 m2, ( ukupne površine 2.792 m2) ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/9 vlasništvo ,,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 278.134,00 KM.

Prva prodaja nekretnine označena kao TOPUZOVO POLJE; ZEMLJIŠTE UZ PRIVREDNU ZGRADU površine 1.216 m2, ZK. ul. 213. KO Kraljevac broj parcele 564/10, kao i izgrađena neuplanjena zgrada površine 648 m2, vlasništvo ,,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 227.184,00 KM.

Ukupna vrijednost LOT-a BR. 1 iznosi 4.816.718,00 i isti se prodaje kao cjelina.

PRODAJA POJEDINAČNIH KČ. IZ LOT-a br.l-NI-JE MOGUĆA!

LOT. BR.2. Šesta prodaja nekretnine označene kao „Tuk površinski kop 0”, z.k. ul. 93. K.O. Kula Banjer, broj parcele 1/1, površine 2.463 m2, svojina ,,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ulica Prijeko br. 1., Visoko., ukupne vrijednosti 34.905,06 KM

LOT. BR.3. Šesta prodaja nekretnine označene kao „Tuk njiva 6. Klase 0”, z.k. ul. 93. K.O. Kula Banjer, broj parcele 677, površine 2.457 m2, svojina ,,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ulica Prijeko br. 1., Visoko, ukupne vrijednosti 58.033,16 KM.

LOT:B.4 Četvrta prodaja nekretnine označene kao „Strana, pašnjak 4, klase 0” upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin broj parcele br.884, površine 3.207 m2 vlasništvo “KTK Visoko,, d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 41.863,55 KM

LOT.BR.5 Prva prodaja nekretnine označene kao „STRANA” POMOĆNA ZGRADA 0, z.k. ul. 240. K.O. ALAUDIN, broj parcele 876/2, površine 28 m2, vlasništvo ,KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ulica Prijeko br. 1., Visoko, ukupne procijenjen vrijednosti 8.512,00 KM.

b) USLOVI PRODAJE

1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana: 26.04.2024.godine godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb (stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se pri¬maju do 23.04.2024. godine do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, Ul. Sarajevska bb, Visoko. Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

2. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% vrijednosti utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca.

3. Imovina (nekretnine) se ne može unovčiti (prodati) po cijeni manjoj od vrijednosti utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca

4. Iznos za uplatu depozita iznosi 10% ponuđene vrij ed-nosti po svakom LOT-u s tim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.

5. Uplata osiguranja (depozita) se vrši pojedi¬načno kako je to u tačci 4.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1340011120747388 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, poslovnica Visoko, najkasnije do 23.04.2024. godine do 14 sati.

6. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3. mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izda-tu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko j e učesnik fizičko lice obavezan j e u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

7. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

8. Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno j avno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „viđeno-kupljeno” u zatečenom stanju te na¬knadne reklamacije po bilo kom osnovu neće se uvažiti.

9. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (porez na promet nepokretnosti) u roku od 8 dana, od dana zaključivanja Ugovora o kuporodaji.

10. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupo¬vine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne upla¬ti prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti daje sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu.

11. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine a polo¬ženi depozi se ne vraća.

12. Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.

13. Troškove poreza na promet nekretnina, troškove sud¬ske takse nauknjižbu te sve ostale troškove snosi kupac.

14.0 prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.

15. Nakon proglašenja lica za kupca i blagovremene uplate kupoprodajne cijene, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu u Zenici koji će na osnovu istih donijeti rješenje o dosudi te o brisanju svih upisanih tereta, hipoteka, zabilježbi sporova/izvršenja i zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.

16. Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko, svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 26.03.2024. godine pa do 23.04.2024. godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravni¬ku.Pregled imovine bez prethodne najave i sagla-snosti stečajnog upravnika nije moguć.

17. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita, naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE -LOT BR”… potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom 23.04.2024. godine do 14,00 sati.

18. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović i 061/794-678 Enes Ganić.

19. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje, a prije otpočinjanja licitacije istu obu¬stavi. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

Visoko.co.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close