Licemjerstvo bh. parlamentaraca

Jedan parlamentarac u prosjeku mjesečno na ime plata i naknada ostvari novčanu zaradu između 6.000 i 8.000 KM.

Autor: Almir Terzić – BUKA

Samo na osnovu naknada za posjete porodici, odvojenog života, naknada za smještaj, reprezentacije, troškova mobilnih telefona, učešća u radu ad hoc komisija mjesečno po tom osnovu ukupno je na raspolaganju:

Božo Ljubić (HDZ 1990) 3.251,38 KM, Denis Bećirović (SDP) i Milorad Živković (SNSD) po 3.250,69 KM, Nermin Purić (DNZ) 2.995,51 KM, Dragan Čović (HDZ BiH) 2.994,69 KM, Drago Kalabić (SNSD) 2.839,41 KM, Borjana Krišto (HDZ BiH) 2.602,84 KM, Sulejman Tihić (SDA) i Staša Košarac (SNSD) (od novembra 2013.) po 2.475,69 KM, Mate Franjičević (HDZ BiH) 2.383,15 KM, Mladen Bosić (SDS) 2.311,85 KM, Aleksandra Pandurević (SDS) 2.109,25 KM, Nermina Ćemalović (SDP) 2.048,86 KM, Hasan Bećirević (SDP) 2.046,73 KM

Utvrđivanje ukupne potrošnje budžetskog novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obnašanja funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine trebala bi, ako to prihvati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ispitati nova, privremena komisija. Kako je defirano u prijedlogu zaključka privremena komisija bi imala zadatak da utvrdi ukupan iznos potrošenog budžetskog novca u posljednjih sedam godina (dva mandata) i to za članove Predsjedništva BiH, članove Savjeta ministara BiH, poslanike i delegate Parlamentarne skupštine BiH, direktore svih institucija BiH: agencija, direkcija, službi kao i za rukovodeće državne službenike institucija BiH.

Komisija bi, naime, stoji u prijedlogu, trebala da ispita i da navede poimenične ukupne troškove na ime prihoda i privilegija za navedene imenovane i izabrane državne funkcionere kao i rukovodeće državne službenike i to:

– iznos mjesečne plate i svih drugih privilegija koje proizilaze na osnovu obnašanja funkcije: topli obrok, naknada za odvojeni život, naknada za zakup stana, naknada za troškove telefona, naknada za rad u komisijama, radnim tijelima i radnim grupama, troškove reprezentacije u BiH i inostranstvu, dnevnice i ostale privilegije koje predstavljaju trošak u budžetu institucija BiH.

Za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH bi se osim navednih stavki utvridili prihodi i privilegije i od paušala, a za rukovodeće državne službenike i eventualna primanja naknada za članstva u nadzornim i upravnim odborima i članstvo u upravljačkim strukturama javnih preduzeća.

– cijenu koštanja automobila u trenutku nabavke koji su predmetnom vremenskom periodu kupljeni za korištenje navedenih osoba ukoliko imaju pravo na 24-časovno korištenje alužbenih automobila. Isto se odnosi i na članove Kolegija Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Rok za dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH bio bi 90 dana od osnivanja, koje li koincidencije baš pred raspisivanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, početkom maja.

Prvo: Da su poslanici i delegati doista željeli uvesti više reda i spriječiti javašluk trebali su početi prvo od samih sebe: od 2005. godine, dakle od pretprošlog mandata traju pokušaji da se usvoji samo jedna rečenica kao amandman na Ustav Bosne i Hercegovine: član IX stav 2 – briše se.

A, ovim stavom Ustava BiH propisano je da “naknada za lica koja obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosioca funkcije”.

I baš u momentu kada je samo preostalo da se o amandmanu I kako je tada nosio naziv još u drugom čitanju izjasni i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u prvoj polovini 2012. godine sve je vračeno na početak: obrazloženje iz proceduralnih razloga. Delegati su strogo poštujući proceduru, koja je trajala sedam godina, utvrdili da je u međuvremenu utvrđen baš amandman I na Ustav BiH koji se odnosi na Brčko distrikt te je nemoguće bilo usvojiti još jednu popravku sa tom oznakom.

Zadužen je Savjet ministara BiH da pripremi i pripremio je novi prijedlog amandmana, ovaj puta II na Ustav BiH, no od kraja 2012. godine akt čeka da se konačno pojavi pred poslanicima i delegatima u novom krugu odlučivanja. I godinu i nešto više niko i ne spominje da je baš taj amandman upućen u parlamentarnu proceduru.

Toliko o željama poslanika i delegata Parlamentarne skupštine BiH da pokaže da počinju od sebe.

Savjet ministara BiH do sada je samostalno svojim odlukama utvđivao osnovice za obraćun plata pa je ona sa 498,10 KM nakratko uvećana na 535 KM, ali ubrzo opet vraćena na taj novo, a po zahtjevu za racionalizacijom troškova zbog zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda od 2012. godine dodatno umanjena i utvrđena na nivou 475,69 KM koliko i sada iznosi (ranija osnovica od 498,10 KM ostavljena je samo za   uposlenike sa najnižim stepenom složenosti poslova, odnosno one koji imaju koeficijent za obračun 1,00).

Drugo: Da su izabrani zvaničnici (poslanici/zastupnici i delegati/izaslanici) Parlamentarne skupštine BiH željeli da utvrde konačne iznose bar za sebe mogli su do tih podataka doći na osnovu uvida u one kojim raspolaže Služba računovodstva za primanja: na osnovu naknada za posjete porodici, odvojenog života, naknada za smještaj, reprezentacije, troškova mobilnih telefona, učešća u radu ad hoc komisija (jedna osoba uglavnom koristi više navedenih stavki).

Mjesečno po tom osnovu ukupno je na raspolaganju: Božo Ljubić (HDZ 1990) 3.251,38 KM, Denis Bećirović (SDP) i Miorad Živković (SNSD) po 3.250,69 KM, Nermin Purić (DNZ) 2.995,51 KM, Dragan Čović (HDZ BiH) 2.994,69 KM, Drago Kalabić (SNSD) 2.839,41 KM, Borjana Krišto (HDZ BiH) 2.602,84 KM, Sulejman Tihić (SDA) i Staša Košarac (SNSD) (od novembra 2013.) po 2.475,69 KM, Mate Franjičević (HDZ BiH) 2.383,15 KM, Mladen Bosić (SDS) 2.311,85 KM, Aleksandra Pandurević (SDS) 2.109,25 KM, Nermina Ćemalović (SDP) 2.048,86 KM, Hasan Bećirević (SDP) 2.046,73 KM, Zvonko Jurišić (HSP) 1.965,11 KM, Šemsudin Mehmedović (SDA) 1.897,07 KM, Jerko Ivanković Lijanović (NSRB) 1.855,49 KM, Amir Fazlić (SDA) 1.763,82 KM, Mladen Ivanić (PDP) 1.645,44 KM, Senad Šepić (SDA) 1.573,86 KM, Krunoslav Vrdoljak (SDP) 1.557,46 KM, Milica Marković (SNSD) 1.492,57 KM, Stjepan Krešić (HSP) 1.432,72 KM, Krstan Simić (SNSD) i Petar Kunić (DNS) po 1.301,38KM, Lazar Prodanović (SNSD) 1.297,26 KM, Mehmed Bradrić (SDP) 1.277,44 KM, Ognjen Tadić (SDS) 1.250,69 KM (do novembra 2013. – 3250,69 KM), Zijad Jagodić (SDA) 1.187,02 KM. Oni su vrh rastrošnosti kada su u pitanju privilegije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Na ovo svakako treba dodati osnovnu plaću od 3.990 do 4.135 KM (bez minulog rada) u zavisnosti od statusa: poslanik i delegat, predsjedavajući kluba ili komisije, odnosno član Kolegija i topli obrok od 132 KM. Dakako, i paušal od 720 KM.

Tako jedan parlamentarac u prosjeku mjesečno na ime plata i naknada ostvari novčanu zaradu između 6.000 i 8.000 KM.

U skladu sa navedenim članovi Kolegija, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Predstavničkog/Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Božo Ljubić (HDZ 1990), Denis Bećirović (SDP) i Milorad Živković (SNSD) i Doma naroda PS BiH Dragan Čović (HDZ BiH), Sulejman Tihić (SDA) i Staša Košarac (SNSD) imaju pravo na osnovu plaću u iznosu od 4.134,24 KM.

Njima je omogućeno i da mjesečno potroše po 1.000 KM računa za mobilne telefone , a na na raspolaganju im je i 1.000 KM mjesečno za troškove reprezentacije – 500 KM interne (u Parlamentu BiH) i 500 KM eksterne (van zgrade institucija BiH).

Iznimno dobro je i za 22 parlamentarca koji obavljaju pozicije predsjedavajućih zajedničkih ili komisija jednog od domova i klubova političkih stranaka i naroda. Tako Drago Kalabić, Krstan Simić i Dušanka Majkić (SNSD), Mladen Bosić, Borislav Bojić i Aleksandra Pandurević (SDS), Petar Kunić i Dragutin Rodić (DNS), Saša Magazinović, Mirza Kušljugić, Hasan Bećirević i Danijela Martinović (SDP), Asim Sarajlić, Šefik Džaferović, Halid Genjac i Amir Fazlić (SDA), Mate Franjičević, Niko Lozančić i Borjana Krišto (HDZ BiH), te Mirsad Đugum i Emir Kabil (SBB), Nermin Purić (DNZ) imaju osnovnu plaću po tom osnovu 4.039,20 KM. Svima njima je na raspolaganju mjesečna reprezentacija (interna) u visini od 200 KM, te plaćeni troškovi mobilnih telefona u iznosu do 150 KM.

Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje koja je u posjedu BUKA otkrivena su  imena poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH koji je koriste do maksimuma. Tako pravo na naknadu za posjete porodicama koristi 20 poslanika i delegata (stanje nakon 1. jula 2013. godine). Mjesečno samo po toj osnovi Nermin Purić (DNZ) dobije 1.394,82 KM, a Senad Šepić (SDA) i Nermina Ćemalović (SDP) po 1.273,86 KM. Među rekorderima sa mjesečnom naknadom za posjete porodicama je i Mladen Ivanić (PDP) koji dobiva 870,44 KM, Drago Kalabić sa 863,03 KM, te Mate Franičević i Borjana Krišto (HDZ BiH) kao i Krunoslav Vrdoljak (SDP) koji primaju mjesečno po 782,46 KM. Mjesečni iznos za posjete porodicama od 718,57 KM dobiva Milica Marković (SNSD), Zvonko Jurišić (HSP) 714,42 KM, a Mladen Bosić (SDS) 711,16 KM.

Stepanu Krešiću (HSP) isplaćuje se mjesečna naknada za posjet porodici u iznosu od 657,72 KM, Šemsudinu Mehmedoviću (SDA) 646,38 KM, Amiru Fazliću (SDA) 638,82 KM, a Mladenu Ivankoviću – Lijanoviću (NSRB) 604,80 KM. Iznos od 522,26 KM mjesečno za posjete porodici isplaćuje se Lazaru Prodanoviću (SNSD), 518,86 KM Aleksandri Pandurević (SDS), 502,74 KM Mehmedu Bradariću (SDP), 446,04 KM Hasanu Bećireviću (SDP), te 412,02 KM Zijadu Jagodiću (SDA).

Gotovo svi navedeni poslanici i delegati primaju naknadu za troškove smještaja u mjesečnom iznosu od 500 KM (do 1. jula), odnosno 475 KM od 1. jula 2013. godine. Naknadu ne prima jedino Senad Šepić, dok Borjana Krišto to pravo ostvaruje u mjesečnom iznosu od 219 KM.

Osim ovih poslanika i delegata naknade za smještaj dobivaju i Denis Bećirović (SDP), Milorad Živković (SNSD) i Ognjen Tadić (SDS) u navedenom iznosu, dok Dragan Čović (HDZ BiH) dobiva 219 KM mjesečno. Time je spisak korisnika prava na smještaj utvrđen na ukupno 23 poslanika i delegata.
Najduži je ipak, onaj spisak koji se odnosi na naknade za odvojeni život u mjesečnom iznosu od po 300 KM. Ovaj iznos dobiva svih 23 poslanika i delegata kao i naknade za smještaj, a uz njih to pravo ostvaruje i Senad Šepić, te Božo Ljubić (HDZ 1990).

Zbirom ovih pojedinačnih stavki uz naknade za rad u komisijama dođe se do ukupnog iznosa koji smo naveli, koji svakom od poslanika i delegata stoji na raspolaganju na mjesečnom nivou.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close