BiHPrivredaVisoko

KUZIP: Svako povećanje cijena suprotno odluci Vlade FBiH će biti sankcionisano

KUZIP: SVAKO POVEĆANJE CIJENA SUPROTNO ODLUCI VLADEFBIH ĆE BITI SANKCIONISANO

Uskladu sa Odlukom Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijenabroj:411/2020 od 16.03.2020. godine, a koja je stupila na snagu sa danomdonošenja, kantonalna tržišna inspekcija kantonalne Uprave za inspekcijskeposlove Zeničko – dobojskog kantona usmjerila je aktivnosti inspekcijskihnadzora na kontrolu kretanja cijena na tržištu koje, shodno odluci Vlade FBiH,trebaju ostati na istoj razini kakve su bile 05. marta 2020.godine.

Upozoravajuse sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko imalo da će svako povećanje cijena suprotno Odluci Vlade FBiH o propisivanjumjera neposredne kontrole cijena broj: 411/2020 od 16.03. 2020. godine bitisakcionisano u skladu sa novčanim kaznama propisanim Zakonom o kontroli cijena,kao i drugim propisima kojima je regulisano utvrđivanje i isticanje cijena.

Privrednisubjekti imaju zakonsku obavezu posjedovanja Pravilnika o načinu formiranjacijena.

Zakono unutrašnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena, kao i Zakon o zaštitipotrošača, svaki na svoj način, obavezuju pravna i fizička lica da se moraju pridržavaticijena istaknutih na prodajnom mjestu.

Novčanomkaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravnolice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijenaodnosno ukoliko vrši prodaju proizvoda po cijenama višim od cijena na dan05.03.2020. godine. Za navedenu radnju kazniti će se i odgovorno lice u pravnomlicu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

Zafizička lica propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Pozivamograđane da svako eventualno povećanje cijena u Zeničko – dobojskom kantonuprijave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantonaZDK. Uz prijavu na bilo koji navedeni način potrebno navesti naziv i adresusubjekta, broj i datum fiskalnog računa te vrstu i cijenu proizvoda.

Prijavuizvršiti na sljedeće načine:

-Putemtelefona na brojeve: 032/460-810 i 032/460-813, u vremenu od 8,00 sati do 15,00sati svakim danom,

-poštomna adresu: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Kučukovići br.2, 71000Zenica

Uprilogu se nalazi lista proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposrednekontrole cijena.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close