KTK Visoko: Prodaja prodavnice u Lukavcu

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (Službene novine Federacije BiH br. 75/05), te Odluke Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj: XX-1/13 od 25.06.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V BROJ 136

za prodaju metodom neposredne pogodbe

Šifra predmeta: 11000178

Naziv predmeta: Prodavnica 150 Lukavac

Opis predmeta: Predmet prodaje je Prodavnica 150 Lukavac, Bremen plac D-

2, ulaz I, koju čine poslovni prostor, magacin, hodnik,

wc i čajna kuhinja, uknjižena u knjigu položenih ugovora broj

184/03 na: stari premjer k.č. 259/226, a po novom premjeru k.č.

2411/4 K.O. Bistarac, pl. 326, zk.ul. 2087, površine 78,39 m2.

Prodavac: „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta: Bremen plac D-2

Početna cijena: 102.600,00 KM

Depozit: 10.260,00 KM

Naknada za učešće: 102,60 KM

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena……………………………………………………………………………………….350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 102.600,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu. Ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje dva zaposlenika „KTK Visoko“ d.d. Visoko………….350 bodova ili 35%

Preuzimanje 2 (dva) zaposlenika „KTK Visoko“ d.d. Visoko na neodređeno vrijeme a najmanje u periodu od 3 godine od momenta potpisivanja Kupoprodajnog ugovora.

3. Nova finansijska ulaganja………………………………………………………….300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u visini od 12.000,00 KM u renoviranje objekta u periodu od 12 mjeseci.

Investicije i broj zaposlenika veće od navedenog neće se dodatno bodovati.

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj: XX-1/13 od 25.06.2013

. godine predmet prodaje se ne može prodavati ispod početne cijene.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), u daljem tekstu: Zakon.

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina broj 41, Sarajevo, do 16 sati 24.07.2013. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se, uz ponudu, dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 29.07.2013. godine u 10,00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Mirsada Katica, broj tel. 032/738 005

Kontakt osoba u Agenciji: Jakov Gavran, broj tel. 033/ 586 254.

www.magazinplus.eu – Agencija za privatizaciju F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close