Općine BiHPolitika

Kiseljak: Ako laže vlast, ne laže Sud

Općina Kiseljak svojim radnjama i odlukama narušava ustavna i sva druga zakonska prava d.d. „Hotel Dalmacija – Banja Kiseljak“

 

Sud u Travniku razotkriva samovolju lokalne vlasti

 

Općinski sud u Travniku je 09. jula 2018. godine – Rješenjem br:51 O Su 141697 18 Su utvrdio „da je Rješenje o određivanju mjere osiguranja, broj: Ps.184/05 od 25.08.2015. godine, potvrđeno Rješenjem Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj: Pž-116/05 od 20.09.2005. godine, te da navedena odluka nakon pravomoćnosti rješenja nije ukidana ili mijenjana drugom odlukom“.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU MJERE OSIGURANJA (Br: Ps. 184/05)

„ODREĐUJE SE SUDSKA MJERA OSIGURANJA ZABRANOM da Općina Kiseljak na bilo koji način raspolaže ili otuđi nekretnine upisane u Zk.ul.br…… Podastinje (prodajom, poklonom, dodjelom na korištenje, zamjenom ili bilo koji drugi način otuđenja) čiji je posjednik i korisnik d.d. „Hotel Dalmacija – Banja Kiseljak“.

Ova sudska mjera osiguranja ostaje na snazi do naredne odluke suda o mjeri osiguranja.“

U Općini Kiseljak zanemaruju činjenicu da je pravo na imovinu zagarantovano članom II/3. k) Ustava BiH. Općina Kiseljak svojim radnjama i odlukama narušava prava ovog poduzeća oduzimajući mu nekretnine čiji je vlasnik i dodjeljujući ih drugim licima. Sva imovina poduzeća je na svojevrstan način uknjižena, prenesena u vlasništvo Općine Kiseljak.

Skoro osamnaest godina traje agonija poduzeća iz naslova, a ogleda se u činjenici da nadležni općinski organi u Kiseljaku od 22.11.1999. godine temeljem Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije, nikada nije odgovorio na zahtjev poduzeća iz naslova, niti je donesena ikakva odluka od strane upravnog organa.

Prethodne objave:

– “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” ili kad vam pravda okrene leđa

– Samovolja Općine Kiseljak ili uzurpacija privatnog posjeda

– Hotel Dalmacija Kiseljak: 15 godina od privatizacije, dioničari na početku

 

Na primjeru ovog poduzeća se očituje da Općina Kiseljak nije servis građanima, a još manje privrednim društvima.

Direkto društva “Banja Kiseljak-Hotel Dalmacija”d.d., ovih dana na sve moguće načine pokušava alarmirati javnost, nadležne političke i pravosudne institucije da se nastavlja samovolja lokalne vlasti u Kiseljaku.

“Nastavljeno je samovlašće Općinskog Načelnika, pod krinkom općinskog vijeća i umotano u nacionalno i humanitarno, te jednostranim, neispravnim tumačenjem sudski presuda, po našim zahtjevima, nedjelovanjem po zakonu, organa općine i općinskog suda u Kiseljaku. Načelnik se na vulgaran način postavlja iznad zakona, sprovodi otimačinu temeljnog kapitala privrednog društva “Banja Kiseljak”
Odluka općinskog vijeća Kiseljak : ide se u izgradnju Doma Zdravlja Kiseljak na prostoru društva “Banje Kiseljak-Hotel Dalmacije” kojem općina Kiseljak onemogućava uknjižbu kupljenog kapitala skoro 18 godina. I u čijem su posjedu zemljište i zgrade od 1962. godine.
Nemamo mi ništa protiv izgradnje Doma Zdravlja, i nekakvih socijalni centara, ali ako već žele i veliki su Hrvati neka daju Svoje zemljište i tako dokažu da su veliki, a ne da otimaju tuđe posjede i onemogućavaju privredno društvo da stvara novu vrijednost, zapošljava mlade koji odlaze, u konkretnom slućaju,. “Banja KIseljak-Hotel Dalmacija” d.d.
Društvu je preostalo da svim mogućim pravnim sredstvima zaštiti dioničko društvo od očigledne pljačke koju sprovodi načelnik Općine Kiseljak.” (Podrska pokretanju “Banja Kiseljak-Hotel Dalmacija “)

Osionost lokalne vlasti u Kiseljaku se ogleda i u činjenici da ne poštuje sudske zabrane, da zanemaruje zakonsku legistrativu i šta sve ne. Retroaktivno iscrpljivanje dioničarskog društva iz naslova je čin samovolje. Zakon u ovakvim predmetima je precizan i jasan. Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju u članu 40. stav 4. kaže; “da se postupak dokazivanja vlasništva mora završiti do okončanja privatizacije preduzeća, odnosno do izdavanja rješenja o izvršenoj privatizaciji iz člana 38. Zakona, kod preduzeća koja se prodaju putem Javne ponude dionica.”

U dokumentu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH iz 2016. godine se kaže; “… Ovom privatizacijom nisu narušena prava građana…, niti državna svojina, dakle istom nije nanešena nikome šteta, jer je privatizirana imovina koja je bila u poslovnim knjigama od 10. marta 1972. godine kod pravnog sljednika …. kao i na dan 31.12.1991. godine u poslovnim knjigama Hotela “Dalmacija” ….

Privatizacija Hotela “Dalmacija” d.o.o. Kiseljak je obavljena transparentno, gdje je bio omogućen uvid kompletne javnosti u ovaj proces. Općina Kiseljak u punom kapacitetu je bila uključena u upravljačke strukture hotela “Dalmacija” d.o.o. Kiseljak jer su Općinsko Vijeća i Načelnik općine Kiseljak svojim Odlukama imenovali Upravni odbor, koji je bio zadužen za upravljanje procesom rada i pripremom za privatizaciju Hotela “Dalmacija” d.o.o. Kiseljak….”

Osim toga, Agencija za privatizaciju SBK/KSB je 19.11.1999. godine, svim načelnicima i direktorima državnih preduzeća ovog kantona dostavila urgenciju da se HITNO ažuriraju javne knige nekretnina.

Nadajući se da je sažetak priče jasan i dovoljno potkrijepljen činjenicama, postavlja se pitanje pravne i moralne prirode koje smo postavili u naslovu ovog rukopisa.

OSAMNAEST godina se preduzeće iz naslova opstruira, ne dozvoljava mu se osnovna djelatnost niti stvaranje novih vrijednosti.

Uvjerenja smo da će ovo preduzeće izdžati i da će epilog cijele priče imati poražavajuće posljedice za vlast – sudsko oboštećenje ovog dioničarskog društva, a da će isto biti plaćeno novcima poreskih obveznika.

U prilog dio procesnih dokaza da je postupak privatizacije urađen po zakonu

 

magazinplus.eu

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close