K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JU KSC“Mladost“Visoko

JU KULTURNO SPORTSKI CENTAR“MLADOST“ VISOKO UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 27. i 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RbiH“, broj 6/92 ,8/93 i 13/94) i člana 29. i 30. Pravila javne ustanove Kulturno sportski centar „Mladost“Visoko ,broj 01/02-05-12/11 od 27.01.2011.godine,Upravni odbor objavljuje

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora JU KSC“Mladost“Visoko

Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine

-da je stariji od 18 godina

-da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje

-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji(član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)

-da nema privatni finansijski interes u Ustanovi

-da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću za koju se kandiduje

Pored općih zakonskih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove :

-da ima VII stepen stručne spreme ,

-da ima najmanje 3(tri) godine radnog iskustva na istaknutim rukovodnim poslovima,

-da se ističe organizacionim i radnim sposobnostima,

-da se aktivno bavio sportom ili sportskim radom,

-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak .

Izbor i imenovanje direktora vrši se na period od 4(četiri) godine .

Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene kopije )

1.Kraća biografija i kontakt telefon

2.Uvjerenje o državljanstvu( ne starije od 3 mjeseca )

3.Izvod iz matične knjige rođenih

4.Dokaz o stručnoj spremi(diploma o završenom fakultetu)

5.Dokaz o radnom iskustvu na istaknutim rukovodnim poslovima(uvjerenje od poslodavca)

6.Dokaz da se aktivno bavio sportom ili sportskim radom (uvjerenje sportske organizacije)

7.Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak(ne starije od tri mjeseca)

8.Izjave za alineje 4,5,6 i 7 (opći uslovi) potpisane i ovjerene od strane nadležne općinske službe.

Kandidat koji bude imenovan za direktora Ustanove naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao .

Konkurs će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i web stranici Općine Visoko i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnom glasilu .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu :

JU KSC“Mladost“Visoko,Branilaca bb , 71300 Visoko , sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU KSC“Mladost“Visoko-NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close