JKP ”Visoko”: Zatečeno i inovirano stanje u posljednjih 10 mjeseci

Danas je u Velikoj sali Općine održan PRESS na kojem su prezentirane aktivnosti JKP ”Visoko” d.o.o.
Osvrt je dat na nekoliko segemenata koji odražavaju zatečeno stanje i inovirano stanje nakon protoka vremena od 10 mjeseci.

Zatečeno stanje objekata u ul. Sarajevska odražavaju potpuno odsustvo profesionalnosti, rukovodnih sposobnosti, sluha i brige za uslove rada uposlenika kao i funkcionalne uporebljivosti objekata za aktivnosti i rad preduzeća.
Uprava preduzeća je prvo pristupila funkcionalnom organizovanju raspoloživog prostora organizujući prostor u dvije cjeline i to:

-Tehnički sektor u ul Sarajevska sa svim sadržajima za službe i uposlenike koji će odgovoriti na sve zahtjeve korisnika po principu na jednom mjestu dobiti traženu uslugu.
-Odnosno Upravu koja se preselila na loakciju naselja Luke II/16 kao prostora za proširenje aktivnosti preduzeća u organizacijskom smislu.
Izvršena je adaptacija prostorija u punom kapacitetu, fasade, popravke krova, izmještena i izgrađena nova gasna kotlovnica, izmještena i izgrađena nova portirnica, jedna nadstrenica za vozila. Osposobljeni su magacinski prostori.
Uprava u naselju Luke je adaptirana i opremljena prema potrebama preduzeća.

Izvršeno je asfaltiranje površina i ulaza u Tehnički sektor, obezbijedio se parking prostor za uposlenike, izvršeno ograđivanje prostora ulaza i parkinga,osposobljene vodovodne i kanalizacione intslacije,urađena kompjuterska mreža na obje lokacije sa primjernim paketom interneta i brojem fiksnih linija ptt-a.
Preduzeće je organizovano u slijedeće organizacione cjeline i to;

-RJ 1. RADNA JEDINICA“VODOVOD
I KANALIZACIJA“
-RJ.2. RADNA JEDINICA „ČISTOĆA I ODVOZ SMEĆA“
-RJ.3.RADNA JEDINICA „ZELENILO,ZIMSKO I LJETNO ODRŽAVANJE“
-RJ.4.RADNA JEDINICA „UPRAVA PREDUZEĆA“
Što se tiče vodovoda i kanalizacije stanje je slijedeće:

-Radna jedinica je organizovana na konceptu slijedivosti radnih aktivnosti u procesu upravljanja vodnim resursom Vrutka ,primarne i sekundarne mreže .
-Održavanja i gradnja, proširenje sistema vodosnadbijevanja
-Održavanje i gradnja, proširenje kanalizacionog sistema
-Upravljanje opremom i objektima vodozahvata i rezervoarskih kapaciteta.
Poduzete aktivnosti su:

-Detekcija i otklanjanje kvarova starih i po nekoliko godina (primjer praonica Rosulje kvar 7 godina,kvar na priključku Pošta Visoko 10 godina, kvarovi u naselju Prijeko,Slobodna zona Vitex,objekti KTK itd)
-Zatečeno stanje 54,56% gubitaka u januaru 2015.ili 32,65lit/sec. umanjenje za 13,24% u novembru 25lit/sec.ili ušteda 7,65lit/sec.
-Eliminisanje obračunskog termina „paušal“sa 4085m3 -paušalna potrošnja koja je predstavljala ogroman gubitak na mreži uz minimalnu naplativost. Smanjenje paušala na 1950 m3 ili za 51,4%.
-Kontinuirana provjera vodomjera, svako istočište mora imati vodomjer.ugrađeno 257 vodomjera i uvedenih korisnika
-Kontrola obavljena na 90% obuhvata vodovodne mreže,ostala su još ulice iznad Kraljevca.i Pertaca

-Izvršena popravka i osposobljavanje „rejonskih vodomjera „ koji služe za kontrolu očitanja rejona pojedinačno kao i detekcija gubitaka i stanja mreže na pojedinim rejonima. (od četiri vodmjera dva su bila ispravna ali se nisu očitavala godinama, dva su zamjenjena i ugrađena dva nova).
-Izgrađena nova četiri vodomjerna okna za nove „ rejonske vodomjere“ kojima će se upravljati putem DataLogera,GSM modula i koji će biti povezani sa upravljačkim panelom na principu „Scade sistema“, koji omugučava trenutni uvid i stanja mreže njenu potrošnju ,eventualne kvarove a u budučnosti i mjerenje pojedinačnih parametara na datim rejonima vodovodne mreže kao kontrole kvaliteta vode,rezudualni hlor itd.
-Razdvajanje priključaka u slučajevima domaćinstava i pravnih subjekata,zanatskih radnji,obrta, sa ugradnjom pojedinačnih vodomjera u cilju kontrole potrošnje i razdvajanja naplate po šifri obračuna za domaćistva i pravna lica.
-Ugradnja vodomjera i registracija novih potrošača koji nisu bili obuhvaćeni obračunom cca .257 novih potrošača/vodomjera ili 6,13% ukupnog broja priključaka.
-Izvršena poravka dviju rezervnih pumpi na izvorištu Vrutak,pumpa 73,5KW i pumpa 45KW koje nisu bile u funkciji cca 10-12 godina a vrijednost istih je cca 20.000-30.000 KM.
-Izvršena popravka frekventnog pretvarača objekat Pertac, isti nije bio u funkciji od 2012 god.
-Instaliran programski paket GSM modula za daljinsko očitanje vodmjera i kontrolu istih na terenu na podlozi od Google Earth programskog paketa,koji omugućava dnevno očitanje i kontrolu rada inkaso službe na terenu.Podaci su ažurirani na dnevnoj bazi očitanja.
-Izvršeno povezivanje dvaju bitnih rejona vodosnadbijevanja „prsten industrijske zone Ozrakovići“ i zone snabijevanja naselja Ozrakovići i industrijske zone veza Betonski most do Vispaka u saradnji sa kompanijom Vispak d.o.o. vrijednost projekta cca 18.000KM.
-Preuzimanje vodovoda „Kučetine“ naselje Goduša 130domačinstva
-Izgrađen vodovod naselje Tuk –Vilajetovići do kruga Kovine. 35 domaćinstva vrijednost cca 85000KM
-Izvršena anketa i popis stanova na području grada za projekat uvođenja pojedinačnih vodomjera u stanove. Rezultati ankete će biti objavljeni sredinom januara 2016.godine kao i daljnje aktivnosti na ovom projektu.
-Radovi na kanalizacionom sistemu su zasnovane na čišćenju i održavanju istih prema rasporedu aktivnosti u toku godine sa tendencijom osposobljavanja u dijelu mehanizacije i posebne grupe radnika s obzirom na specifičnost poslova iz ovog domena.
-Izrađena projektna dokumentacija „Hidraulički proračun“kompletne mreže vodosnadbijavanja koja je osnova za izradu projekta rekonstrukcije vodovodne mreže pojedinačno po segmentima i prioritetima.Projekat realizovan u saradnji sa Vodoprivredom Sarajevo.
Aktivnosti u toku:
-U toku je izrada projekta kompletnog vodosnadbijevanja naselja Goduša,kao i izrada projekta kanalizacione mreže koji predstvalja primjer poduzimanja aktivnosti na preuzimanju lokalnih vodovoda i njihovo stavljanje pod ingerencije JKP.
-Trenutne aktivnosti se vode na izgradnji vodvoda Ramadanovci
-Priprema projekta proširenja vodovoda na naselja gornji Holići.
-Potpisan sporazum o preuzimanju vodovda Smršnica
-Podnešen je projekat kao aplikacija za dodjelu sredstava iz fonda Slivova rijeke Save za izgradnju objekta hlorne stanice sa pratečom opremom.
-U toku su aktivnosti na objedinjavanju projektne dokumentacije koja će biti sastavni dio projekta i vodozaštine zone izvorišta Vrutak a obuhvatit će :Projekat površinske odvodnje regionalne ceste Visoko-Kiseljak, postavljanje dodatne fizičke zaštite prostora izvorišta u slučaju incidentnih situacija, saobraćajno obilježavanje i usmjeravanje, projekat sportskog centra MZ Buci u zoni izvorišta. Nosilac aktivnosti JKP Visoko.
-Izvršena anketa i popis stanova na području grada za projekat uvođenja pojedinačnih vodomjera u stanove
-Radovi na kanalizacionom sistemu su zasnovani na čišćenju i održavanju istih prema rasporedu aktivnosti u toku godine sa tendencijom osposobljavanja u dijelu mehanizacije i posebne grupe radnika s obzirom na specifićnost poslova iz ovog domena.
-U toku je izrada i montaža mobilnog pumpnog postrojenja za manje intervencije na kanalizacionoj mreži za pročišćavanje i pranje instalacija prema ukazanim potrebama.
-Podnešen je zahtjev prema Osnivaču da se podnese aplikacija za donaciju putem organizacije Sida jednog specijalnog vozila „Voma“ za pročišćavanje kanalizacije,usisavanje nečistoća i fekalija.

U domenu čistoće i odvoza smeća aktivnosti su slijedeće:

-Radna jedinica je organizovana na konceptu dvaju segemenata a to su održavanje čistoće i prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.
-Održavanja čistoće gradskih površina
-Proširenje obuhvata odvoza komunalnog otpada
-Osposobljavanje radne jedinice za zimsko i ljetno čišćenje

-Izrađen je plan ljetnog i zimskog održavanja gradskih i vangradskih ulica i naselja kao sveobuhvatni plan aktivnosti na poboljšanju kvaliteta i proširenju usluga koje pruža JKP ”Visoko” d.o.o. Plan će biti predstavljen i apliciran prilikom usvajanja plana rada Općinskog vijeća i budžeta za 2016.godinu čime bi se obuhvatilo cijelo područje Općine Visoko.
-Podnešen je zahtjev za dobijanje licence za zimsko održavanje cesta licenca“B“.
-Provode procedura i kupljen kamion za potrebe ljetnog i zimskog održavanja sa pratećom opremom, kranskom dizalicom i sniježnim plugom vrijednosti 65.000,00KM
-U toku je procedura za nabavku traktora sa zatvorenom kabinom za zimsko čišćenje trotoara, staza.
-Projekat zelena ostrva se trenutno implementira na području gradske zone.
-Stalno i kontunirano čišćenje divljih deponija i sprečavanje tih pojava
-Neophodno je ulaganje novčanih sredstava za podršku ovim aktivnostima.
-Preuzimanje održavanja zelenih površina nije izvršeno zbog objektivnih okolnosti stečajnog postupka u JKP Gradska Groblja, istakao je na današnjem PRESS-u Almir Hadžialić, diretor JKP”Visoko” d .o.o.

.
Predsjednik Nadzornog odbora JKP Visoko Namik Čolaković istakao je da je Nadzorni odbor do sada održao 62 redovne sjednice i sedam vanrednih sjednica. Na redovnim sjednicama Nadzorni odbor je razmatrao aktuelnu problematiku u poslovanju JKP ”Visoko”, a vanredne sjednice su inicirane na osnovu akata nadležnih struktura Općine Visoko i Radnog tima formiranog za potrebe hidrogeoloških istraživanja na izvorištu VrutakNadzorni odbor je zaključkom dao zadatak Upravi Preduzeća da sačini Elaborat o pokretanju postupka i uspostavljanju Javnog dobra na objektima vodosnadbijevanja gradske vodovodne mreže Visoko, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju jvnog dobra u JKP ”Visoko”d.o.o. Visoko koju je donijelo Općinsko vijeće.
Također, nadzorni odbor je donio odgovarajuće odluke o ulaganju vlastitih sredstava JKP”Visoko” u određene projekte kao predradnje u implementaciji Projekta širenja vodovodne mreže Općine Visoko. Nadzorni odbor je donio Odluku o preuzimanju na upravljanje lokalnog vodovoda ”Kučetine”MZ Goduš, te na taj način otpočeo s procesom preuzimanja lokalnih vodovoda od strane JKP”Visoko”.Usvajanjem Pravilnika o javnim nabavkama Nadzorni odbor je normativno i proceduralno uokvirio proces javnih nabavki u JKP”Visoko” d.o.o.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close