JKP Visoko: Prikupljanje ponuda za javnu licitaciju

Na osnovu Odluke o licitaciji/prodaji osnovnog sredstva, broj, 2359 od 31.08.2015. godine, direktor Preduzeća objavljuje

JAVNI POZIV 

za prikupljanje ponuda za javnu licitaciju / prodaju  osnovnog sredstva

I

-Predmet  Javne licitacije /  prodaje je osnovno sredstvo :

 ostatak motornog vozila MAN 22.200 FNL –M , bez registraske oznake i isto se prodaje u staro željezo.

-Početna cijena je 2.275,00 KM

II

-Pravo sudjelovanja na   Javnoj licitaciji  / prodaji imaju domaće fizičke i pravne osobe koje uplate depozit u vrijednosti od 10 % od početne cijene na transakcijski račun JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko ili na blagajni Preduzeća.

-Pravo sudjelovanja na javnoj  licitaciji / prodaji  nemaju uposleni  JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko i članovi njihove uže porodice.

III

– Osnovno sredstvo koje je predmet  prodaje može se pogledati na parkingu Preduzeća/ Sarajevska broj 6 /, u     razdoblju od  01.09 do 03.09.2015.godine, u periodu  od   8,00 do 10,00 sati  uz obaveznu najavu .

-Kontakt osoba : Hindija Edin,  Tel.   061 834 751

IV

-Ponude se dostavljaju, u zapečaćenoj  koverti, s imenom, prezimenom  i adresom ponuđača, kontakt telefon /na poleđini koverte/, na kojoj će pisati:

“Ponuda za prodaju putem licitacije /prodaje -ne otvarati“,   s dokazom o uplati depozita.

-Ponude se dostavljaju  poštom ili na  Protokol Preduzeća , na adresu: „JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko, Naselje Luke II, broj 16., najdalje do  dana  04.09.2015. godine /PETAK/ do  8,00 sati.

-Ponude koje nisu prispjele /bez obzira kada su upućene/, ili predate na Protokol do naznačenog roka za dostavljanje ponuda, neće se uzeti u razmatranje.

-Javno otvaranje ponuda u prisustvu  zainteresovanh ponuđača održat će se u prostorijama JKP“VISOKO“ d.o.o. Visoko,  Sarajevska broj 6,  dana 04.09.2015.godine PETAK u 10,00 sati.

-Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači lično ili putem ovlaštenih punomoćnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi, odnosno, ovlaštena osoba ili njegov punomoćnik, ukoliko je ponuđač pravna osoba.

V

Ponuda treba da sadrži:

-Podaci  o fizičkoj osobi/Ime  prezime, adresa, broj telefona, ovjerena lična karta/

-Podaci o pravnoj osobi /ovjerena kopija  izvoda iz sudskog registra nadležnog suda, ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije/prodaje , adresa i broj telefona/

-Iznos ponude u KM

-Dokaz o uplati depozita

-Ponuda mora biti potpisana  potpisom fizičke osobe, a ako je u pitanju pravno lice, pečatom i potpisom ovlaštenog lica  istog

VI

Sudionicima  u licitaciji/prodaji čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćeni iznos depozita bit će vraćen u roku od 3 dana od dana  otvaranja ponuda.

VII

Javni poziv se objavljuje na :

-Službenoj stranici  JKP „VISOKO“d.o.o. Visoko,

-Medij:  RTV Visoko, Vi  promo, Magazin Plus i VI NET .

 

 

DIREKTOR
Almir Hadžialić, dipl. ing. građ.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close