-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

JKP “Visoko”: Javni poziv za prijem u radni odnos

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja  -mjera “Prilika za sve 2016” Federalnog zavoda za zapošljavanje  koji ovaj program realizuje zajedno sa Kantonalnim službama za zapošljavanje, člana 27.Statuta JKP “VISOKO”d.o.o. Visoko, broj 482,od 06.03.2014.godine i Saglasnosti Osnivača-Općine Visoko,broj 01/02-02-315/16 od 16.03.2016. godine, Uprava Preduzeća upućuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

za prijem  u radni odnos 5 /pet /  nezaposlenih osoba sa evidencije nadležne službe za zapošljavanje,  bez radnog iskustva, po 1 /jedan / izvršilac za svako od zanimanja, i to :
1. diplomirani inženjer građevinarstva, smjer hidrotehnika, odnosno bakalauret/bachelor inženjer  građevinarstva, smjer hidrotehnički,

2. diplomirani inženjer ekologije , bakalaureat/bachelor inžinjerske ekologije,

3. diplomirani pravnik, odnosno bakalaureat / bachelor  prava ,

4. diplomirani ekonomista, odnosno bakalaureat /bachelor ekonomije, i

5. građevinski tehničar, SSS.

Prijem  nezaposlenih osoba vrši se na određeno vrijeme , u trajanju od 6/ šest / mjeseci.

 

Na  Javni poziv mogu se prijaviti lica koja pored općih ispunjavaju i slijedeće uslove:

 

– VII stepen visoke stručne spreme , odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja, odnosno SSS za zanimanje pod rednim brojem 5.

-da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje,

-da nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme  za zanimanja od 1-4, odnosno srednje stručne spreme za zanimanje pod rednim brojem 5.

 

Izbor kandidata izvršit će se na osnovu slijedećih kriterija:

Prosjek ocjena završenog studija, odnosno srednje škole,

-Trajanje nezaposlenosti, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje,

-Poznavanje rada na računaru i to: Microsoft office i Auto cad za poziciju 1.i 5. , a za pozicije 2,3 i 4 –  Word, Excel.

 

DODATNI KRITERIJI:

Kandidati koji pripadaju boračkoj populaciji i to: porodice šehida/ poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisani borci i nosioci najvećih ratnih priznanja,

-kandidati bez roditelja ,

-kandidati čija su oba roditelja nezaposlena,

 

INTERVJU:

Sa  svakim kandidatom koji  bude ispunjavao uslove Javnog poziva, u cilju procjene sposobnosti istog, bit će pozvani  na intervju.

 

Uz kratku biografiju i kontakt telefon , potrebno je priložiti dokumente /original ili ovjerene kopije /:

Izvod iz matične knjige rođenih,

-Dokaz o državljanstvu,

-Dokaz o školskoj spremi  /fakultetska diploma ,odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi /,

– Prosjek ocjena završenog studija,

-Certifikat o poznavanju rada na računaru,

-Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,

-Uvjerenje nadležnog organa za vojne evidencije o pripadnosti u Oružanim snagama BiH,

-Rješenje o statusu porodice šehida/poginulih boraca, RVI ,demobilisani borac, nosilac najvećih ratnih priznanja –izdata od službe za boračko invalidsku zaštitu.

-Uvjerenje službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja kandidata,

 

Kandidati koji budu izabrani , prije početka rada trebaju dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti /Ljekarsko uvjerenje /.

-Početak rada – po provedbi procedure izbora i odobrenim sredstvima Kantonalnog zavoda za zapošljavanje ZE DO Kantona.

 

Prijave na Javni poziv sa navedenom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 8 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave istog, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

 

JKP “VISOKO”d.o.o. Visoko

Luke II broj 16.

-PRIJAVA NA JAVNI POZIV -NE OTVARATI-

 

Javni poziv bit će objavljen na web  stranici JKP “VISOKO “ d.o.o.Visoko i lokalnim medijima.

Početak objave je : 15.04. 2016. godine

 

 

 

DIREKTOR

Almir Hadžialić, dipl. Ing. građ.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close