JKP “Gradska groblja”: Poziv bivšim i aktuelnim radnicima

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “GRADSKA GROBLJA” d.o.o. VISOKO (U STEČAJU)
Ul. Mule Hodžića broj 108
71300 V I S O K O
Broj: 110-3016/15
Dana, 14.12.2015. godine

U skladu sa odredbama iz člana 51. Zakona o stečajnom postupku (“Službene novine FBiH”, br. 29/03, 32/04 i 42/06) kojim je utvrđeno da otvaranjem stečajnog postupka prava stečajnog dužnika da upravlja i raspolaže imovinom koja pripada stečajnoj masi, kao i prava organa, prokuriste, zastupnika i punomoćnika stečajnog dužnika, prelaze na stečajnog upravnika, upućujem

O B A V J E Š T E NJ E

Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 St 100487 15 St Pž od 11.12.2015. godine odbačena je žalba Asmira Hodžića izjavljena na Rješenje Općinskog suda u Zenici o potvrđivanju stečajnog plana Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” d.o.o. Visoko (u stečaju) broj: 43 0 St 100487 13 St od 22.10.2015. godine, čime je navedeno Rješenje steklo svojstvo pravosnažnosti. Kako su Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici otklonjene smetnje za isplatu potraživanja višeg isplatnog reda po osnovu zadnjih osam neisplaćenih plata prije otvaranja stečajnog postupka (prva grupa povjerilaca po stečajnom planu), pozivaju se sljedeća lica (bivši i aktuelni radnici ovog javnog komunalnog preduzeća):

Adilović Hamid
Hodžić Asmir
Muratović Huso
Ahmić Zahredin
Hodžić Nermana
Muratović Samir
Ahmić Hamdo
Hrnjić Sidef
Očuz Đenisa
Ahmić Ramiz
Ismić Envera
Omanović Edin
Apčalić Ismir
Karavdić Kenan
Omanović Mustafa
Beba Dževad
Karić Kasim
Piralija Meho
Bijedić Kenan
Keran Safet
Provalić Zijad
Bulut Ahmo
Krpo Vahid
Semić Jasmina
Burić Edin
Lenđer Osman
Semić Tarik
Bremec Sabira
Lopo Hasija
Šabanović Fikreta
Čilaš Jelka
Mahmutović Jasmin
Šahinović Adnan
Čosović Sabahudin
Malkoč Zinaida
Šatara Ifet
Džafić Almina
Medić Šehra
Šatara Izet
Hajduković Edhem
Mostić Ahmedin
Tanasić Slavica
Hamduš Limani
Mulagić Nedžad
Zubanović Arnela

da u roku od tri dana, računajući od dana objave ovog Obavještenja, u prostorije Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” d.o.o. Visoko (u stečaju), neposredno ili putem pošte, dostave nazive poslovnih banaka i brojeve transakcijskih individualnih računa na koje će biti izvršene uplate pripadajućeg iznosa.
Za osobe koje se u otvorenom roku ne odazovu po ovom Obavještenju, pripadajući iznos novčanih sredstava će se uplatiti na zadnji poznati transakcijski račun na koji su vršene uplate plata i drugih prinadležnosti prije otvaranja stečajnog postupka.

JKP “GRADSKA GROBLJA” d.o.o. VISOKO (U STEČAJU)
Mehmed Vranac, stečajni upravnik s.r.

Dokument u PDF-u

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close