-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati …

Na osnovu člana 12. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 5/19) i  Odluke o privremenom finansiranju Grada Visoko za period od 01.01. do 31.03.2021. godine („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj 08/20), Grad Visoko raspisuje:

J a v n i   p o z i v
za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati  iz  Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu i to za:

 • Nabavku posipnog materijala
 • Hitnu sanaciju udarnih rupa i nasipanje bankina

NAPOMENA: Sredstva po javnom pozivu će se raspoređivati prema prioritetima, a visina odobrenih sredstava prema broju stanovnika mjesnih zajednica.

 1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju mjesne zajednice sa područja grada Visoko.

 1. USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA

Mjesne zajednice koje apliciraju moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

 • Da se projekti odnose na oblasti definisane Javnim pozivom
 • Da su projekti predloženi u cilju povećanja sigurnosti saobraćaja
 • Nabavka posipnog materijala za putne pravce koji nisu obuhvaćeni redovnim zimskim održavanjem
 1. ELIMINATORNI KRITERIJI

Projekti koji se ne mogu finansirati/sufinansirati iz budžetskih sredstava su:

 • projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plata i drugih ličnih koristi članova Savjeta MZ
 • projekti koji se ne odnose na oblast koja je definisana u javnom pozivu
 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Mjesne zajednice obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

 1. a)     Prijavu na javni poziv:
 • naziv projekta i oblast na koju se odnosi projekat
 • kratki opis predloženog projekta
 • prijedlog projekta potpisuje predsjednik i svi članovi Savjeta MZ
 • projekti predloženi od strane foruma građana će imati prioritet prilikom odabira
 1. f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,
 2. g) potpisana i ovjerena izjava o namjenskom utrošku sredstava.

6.VREDNOVANJE PROJEKTA

Prijedlog raspodjele sredstava daje Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, a na osnovu vrednovanja efekta projekta u ostvarivanju javnog interesa.

7.DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti do 22.01.2021. godine do 15:00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave mjesnih zajednica koje ne dostave potpunu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Javni poziv će biti dostavljen Savjetima mjesnih zajednica putem kurira.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD VISOKO 

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE

Alije Izetbegovića 12 A, 71 300 Visoko

Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati  iz  Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu“

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close