M plusOglasiVisoko

Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati …

Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Visoko za 2019.

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11, 8/13 i 11/18), Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/18) i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/18), Općina Visoko raspisuje:

J a v n i   p o z i v
za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati  iz  Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu

1.    PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva iz Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu sa budžetske pozicije pod ekonomskim kodom: razdjel. kod. potr. jedinice: 100131, funkcija: 0491; ekonom. kod: 614100; redni broj: 1.2.1. – Transferi za radove u mjesnim zajednicama i to za:

–         interventno djelovanje.

2.    PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju mjesne zajednice sa područja općine Visoko.

3.    USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA

Mjesne zajednice koje apliciraju moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

–   da se projekti odnose na oblasti definisane Javnim pozivom,

–   da ukupni budžet projekta ne prelazi iznos od 3.000,00 KM,

–   da su Mjesne zajednice koje su dobile sredstva od Općine Visoko, u prethodnoj godini ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni (narativni) izvještaji

4.    ELIMINATORNI KRITERIJI

Projekti koji se ne mogu finansirati/sufinansirati iz budžetskih sredstava su:

–  projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi članova Savjeta MZ,

–  projekti koji se ne odnose na oblast koja je definisana u javnom pozivu,

–  projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter,

–  projekti mjesnih zajednica po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

5.    POTREBNA DOKUMENTACIJA

Mjesne zajednice obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)     Prijavu na javni poziv,

b)     Prijedlog projekta:

–  oblast na koju se odnosi projekat,

–  ciljevi projekta,

–  plan aktivnosti realizacije projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i  vremensku dinamiku realizacije projekta),

–  pregled budžeta projekta,

(prijedlog projekta potpisuje predsjednik i svi članovi Savjeta MZ).

c)  identifikacioni broj,

d)  ovjerena kopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

e)  opisni izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini,

f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g) izjava o namjenskom utrošku sredstava.

VREDNOVANJE PROJEKTA

Prijedlog raspodjele sredstava daje Komisija imenovana od strane Općinske načelnice, a na osnovu vrednovanja efekta projekta u ostvarivanju javnog interesa.

6.     DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Visoko, a najkasnije do 22.02.2019. godine do 15:00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave mjesnih zajednica koje ne dostave potpunu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA VISOKO 

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE

Alije Izetbegovića 12 A, 71 300 Visoko

Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati  iz  Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu“

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close