M plusOglasiVisoko

Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica …

Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Visoko za 2020.

Na osnovu člana 12. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 5/19), Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj 05/19) i Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj 05/19), Grad Visoko raspisuje:

J a v n i   p o z i v
za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati  iz  Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

1.    PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu sa budžetske pozicije pod ekonomskim kodom: razdjel. kod. potr. jedinice: 100131, funkcija: 0491; ekonom. kod: 614100; redni broj: 1.2.1. – Transferi za radove u mjesnim zajednicama i to za:

 • oblast cestovne infrastrukture
 • oblast javne rasvjete
 • priključak na javnu rasvjetu
 • oblast odvodnje oborinskih i kanalizacionih voda
 • ostali projekti od značaja za društvenu zajednicu.

NAPOMENA: Pod stavkom transferi za radove u mjesnim zajednicama se podrazumijevaju radovi čija vrijednost po pojedinačnom projektu ne prelazi iznos od 7.000,00 KM. Ukupni budžet predviđen po ovom javnom pozivu je 150.000,00 KM.

2.    PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju mjesne zajednice sa područja grada Visoko.

3.    USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA

Mjesne zajednice koje apliciraju moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

 • da se projekti odnose na oblasti definisane Javnim pozivom
 • da su Mjesne zajednice koje su dobile sredstva od Grada Visoko, u prethodnoj godini ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni (narativni) izvještaji
 • Mjesna zajednica može dostaviti više od jednog projekta u okviru ovog Javnog poziva u tom slučaju se moraju predati odvojeni projekti i dokumentacija za svaki od njih
 • Da predloženi projekat posjeduje potrebne saglasnosti i odobrenja.

4.    ELIMINATORNI KRITERIJI

Projekti koji se ne mogu finansirati/sufinansirati iz budžetskih sredstava su:

 • projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plata i drugih ličnih koristi članova Savjeta MZ
 • projekti koji se ne odnose na oblast koja je definisana u javnom pozivu
 • projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter.

5.    POTREBNA DOKUMENTACIJA

Mjesne zajednice obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)     Prijavu na javni poziv,

b)     Prijedlog projekta:

 • naziv projekta i oblast na koju se odnosi projekat
 • kratki opis predloženog projekta
 • ciljevi projekta,
 • predmjer i predračun radova/usluga/roba za predloženi projekat u maksimalnom iznosu od 7.000,00KM
 • prijedlog projekta potpisuje predsjednik i svi članovi Savjeta MZ
 • projekti predloženi od strane foruma građana će imati prioritet prilikom odabira

c)  kopija identifikacionog broja mjesne zajednice,

d)  kopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

e)  opisni izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini,

f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g) potpisana i ovjerena izjava o namjenskom utrošku sredstava,

h) potrebne saglasnosti i odobrenja za predloženi projekat.

6.VREDNOVANJE PROJEKTA

Prijedlog raspodjele sredstava daje Komisija imenovana od strane Gradonačelnice, a na osnovu vrednovanja efekta projekta u ostvarivanju javnog interesa.

7.DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Visoko, a najkasnije do 02.03.2020. godine do 15:00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave mjesnih zajednica koje ne dostave potpunu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Javni poziv će biti dostavljen Savjetima mjesnih zajednica preporučeno putem pošte.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD VISOKO 

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE

Alije Izetbegovića 12 A, 71 300 Visoko

Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati  iz  Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu“

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close