Javni poziv za prodaju vozila i autodijelova

Na osnovu Odluke broj : 1933/2013 od 17.06.2013.godine, generalni direktor “VGT” osiguranja Visoko objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za javnu prodaju/licitaciju motornih vozila i dijelova za vozila u vlasništvu “VGT” osiguranja Visoko

I

Lot 1. Prikaz motornog vozila za prodaju javnom licitacijom:

1. Marka i tip vozila: SMART MC 01
Registracija: NE
Godina proizvodnje: 1998
Stanje vozila: Tehnički neispravan
Početna cijena KM: 1.500,00

Lot 2. Prikaz motornog vozila za prodaju javnom licitacijom za dijelove

2. Marka i tip vozila: Škoda Octavia
Registracija: NE
Godina proizvodnje: 2003
Stanje vozila: Ispravno. Ne može se registrovati, samo za dijelove.
Početna cijena KM: 3.500,00

Lot 3.

3. Marka i tip vozila: VW GOLF 1.9 TDI
Registracija do 21.09.2013.
Godina proizvodnje: 2007
Stanje vozila: Ispravno.
Početna cijena KM: 14.500,00

Lot 4. Prikaz dijelova vozila za prodaju javnom licitacijom

4. Dijelovi za vozila: Razni karoserijski dijelovi.
Početna cijena KM: 4.000,00

II

Motorna vozila iz Lot 1 , Lot 2 i Lot3 te dijelovi za vozila iz Lot 4 se prodaju putem javne prodaje-licitacije metodom zatvorenih pismenih ponuda na principu “zatečenog stanja” ili “viđeno -kupljeno”, bez naknadnih reklamacija, prigovora i žalbi koje se odnose na predmete prodaje.
Motorna vozila iz Lot 1,Lot 2 i Lot 3 se nalaze na parkingu Stanice za tehnčki pregled vozila “REMIS” d.o.o Visoko, Topuzovo Polje bb, Visoko i mogu se pogledati dana 18.07.2013.godine (četvrtak) od 10 do 14 sati.
Dijelovi za vozila iz Lot 4 se nalaze na Stanici za tehnički pregled vozila “TRANSPORT” d.o.o Kakanj, 311.Lahke brdske brigade bb, Kakanj i mogu se pogledati dana 19.07.2013.godine (petak) od 10 do 14 sati.

III

Javna licitacija-javno otvaranje ponuda za prodaju motornih vozila i dijelova, uz prisutnost ponuđača održat će se dana 23.07.2013.godine (utorak) sa početkom u 10 sati u zgradi Direkcije Društva.

Pravo kupovine imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit od 10% od početne cijene.Depozit se uplaćuje kako slijedi:

Banka : BBI BH DD Sarajevo,
Broj transkcijskog računa : 1410010000215408,
Primalac : “VGT” osiguranje Visoko
Svrha uplate : Uplata za Lot broj _.

Za svaki predmet licitacije se dostavlja pojedinačna ponuda u zatvorenoj koverti sa naznakom : VGT osiguranje, Komisija za licitaciju , “ne otvarati”.
Ponude se dostavljaju poštom na adresu “VGT” osiguranja Visoko, Alaudin br.1, 71300 Visoko ili direktno na protokol Direkcije društva, najkasnije do 22.07.2013.godine (ponedjeljak) do 15 sati.

IV

Sadržaj pismene ponude:

-Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime,adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, naziv banke i broj žiro računa, ovjerena kopija lične karte i CIPS-ova potvrda o prebivalištu),
-Podaci o pravnoj osobi ( ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, broj fiksnog ili mobilnog telefona, naziv banke I broj žiro računa, ovlaštenje za osobu koja zastupa pravno lice)
-Broj LOt-a i naziv na koji se odnosi ponuda,
-Iznos ponude izražen u KM,
-Dokaz o uplati depozita,
-Potpis fizičke osobe, odnosno potpis i pečat pravne osobe,
-Ponuda se dostavlja odvojeno za svaki predmet licitacije.
-Licitacija će biti punovažna i ako samo jedan ponuđač dostavi ponudu.

V

Na dan održavanja licitacije i javnog otvaranja zatvorenih ponuda Komisija za licitaciju utvrđuje popis ponuđača, ponuđene cijene i konstatuje koma je licitirana stvar prodata kao najpovoljnijem ponuđaču.
Ako dva ponuđača ponude istu cijenu, prihvatiti će se ponuda koja je ranije dostavljena.

VI

Kupac koji kupi motorno vozilo ili dijelove za vozila dužan je cijenu uplatiti u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javne licitacije na žiro račun na koji je uplatio depozit. Konačna cijena će se umanjiti za iznos uplaćenog depozita.

Propuštanjem navedenog roka plaćanja smatrat će se da motorno vozilo ili dijelovi vozila nisu prodani , a položeni depozit neće biti vraćen. Komisija za licitaciju ima pravo pozvati drugorangiranog ponuđača za prodaju vozila ili dijelova vozila.

VII

Ponuđačima koji ne budu ostvarili kupovinu, depozit će se vratiti na njihove naznačene račune u roku od 5 (pet) dana od dana podnošenja zahtijeva za povrat depozita.
“VGT” osiguranje ne snosi nikakve troškove prema ponuđačima.

VIII

Kupac preuzima motorno vozilo ili dijelove vozila u roku od 5 (pet) dana od dana uplate postignute cijene uz obostrano potpisan ugovor o kupoprodaji motornog vozila ili dijelova za vozila. Troškove trensporta i ostale troškove snosi kupac.

IX

Ovaj javni poziv se objavljuje na:

1.službenoj stranici www.vgt.ba
2.web portali: vi promo, visoko in, magazin plus,
3.oglasne ploče: VGT filijala Visoko, Sarajevo, Zenica, Travnik, podružnice Vareš, Breza, Ilijaš, Kiseljak, Fojnica, Kakanj
4.oglasne ploče: “REMIS” d.o.o Visoko, stanice za tehnički pregled vozila Sarajevo,Breza, Kiseljak,Visoko, Kakanj, Zenica
5.RTV Visoko.
6.Pismeno obavijestiti auto otpade i trgovce vozilima u regiji.

Broj: 2427/13
Datum: 05.07.2013.

GENERALNI DIREKTOR: Amir Zukić s.r.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close