PolitikaRegion

Javni poziv: “Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u BIH”

Javni poziv za odabir projekata u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u BIH

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata putem Fonda za lokalne inicijative je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (2015 – 2019), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana  Bosne I Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica. U okviru Projektnog Fonda za loklane inicijative su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima  predloženim od strane Organizacija civilnog društva, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim Mjesnim Zajdnicama- MZ u partnerskim Jedniciama Lokalne Samouprave – JLS .

Opšti cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokanom nivou koji imaju za cilj da doprinesu izgradnji dinamičnih i socijalno inkluzivnih zajednica koje karakteriše volonterizam, aktivno uključivanje žena, inovativne ideje što će omogućiti bolji život  za stanovnike u tim zajednicama a posebno za one koje su u stanju veće potrebe. U skladu sa tim, Javni poziv ima za cilj poticanje inicijativa organizacija u zajednici (uključujući i partnerske projekte), koje doprinose poboljšanju socijalnih aspekata te dobrobiti zajednice.

KORISNICI SREDSTAVA

Ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 4 jedinica lokalne samouprave (Banja Luka, Brčko, Stari Grad Sarajevo i Visoko) i 14 pripadajućih Mjesnih Zajednica.

VRIЈЕDNОST PОЈЕDINАČNIH PRОЈЕKАTА

Da bi projektni prijedlog mogao biti uzet u razmatranje za finansiranje mora biti u skladu sa navedenim paremetrima:

  • Finansijski doprinos iz Fonda za lokalne inicijative po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 3.000 KM niti viši od 7.500 KM po svakoj mjesnoj zajednici u kojoj se projekat implementira.
  • Predloženi projekti će biti sufinansirani od strane jedinice lokalne samouprave kojoj pripada mjesna zajednica za koju se podnosi zahtjev.  Sufinsianje mora biti minimalno 30% vrijdnosti od iznosa doprinosa iz  Fonda za lokalne incijative. Sufinansiranje se  dokazuje potpisivanjem Pisma namjere. Od OCD-a se ne očekuje sufinansiranje.

NAČIN PОDNОŠЕNJA PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici UNDPa www.ba.undp.org.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u 3 primjerka u štampanom obliku (dodatna dokumentacija se podnosi u jednom primjerku) i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Aplikacija za Javni poziv u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

UN House

Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

sa naznakom: Ne otvarati – po Јavnom pozivu u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica  u Bosni i Hercegovini“.

Rok za predaju projekata je 15. septembar 2017. godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

ЕVАLUАCIЈА I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga.

Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSIОCE PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati UNDP, putem e-mail-a: registry.ba@undp.org sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do 11. septembra 2017. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije za 2 radna dana nakon primitka upita.

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA

Obavještene o odluci u vezi sa njihovim projektnim prijedlogom će aplikantima biti poslano u pisanoj formi u roku od 15 radnih dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Procurement Process :Other
Office :UNDP CO BIH – BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :15-Sep-17
Posted on :24-Aug-17
Development Area :OTHER
Reference Number :40377
Link to Atlas Project :
00080525 – Revitalizing Local Communities
Documents :
Smjernice za aplikante
Prilog 1 Obrazac projektnog prijedloga
Prilog 2 forma budgeta
Prilog 3 logicki okvir rada
Prilog 4 plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 Pismo podrske MZ
Prilog 6 lista partnerskih JLS i MZ
Prilog 7 Administrativni podaci o aplikantu
Prilog 8 Finansijska identifikacijska forma
Prilog 9 Lista za provjeru
Prilog 10 Pismo podrske JLS
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close