JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta u JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Visoko

Na osnovu člana 22. Pravila Javne ustanove ,,Centar za kulturu i edukaciju“ Visoko br.01-8-2/10. od 12.03.2010.godine,direktorica Javne ustanove ,,Centar za kulturu i edukaciju“ raspisuje:

JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta domar-redar na neodređeno vrijeme u JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Visoko

Vrši se popuna radnog mjesta na održavanju objekta na neodređeno vrijeme u JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Visoko i to:

1. Domar – redar , završena SSS- III stepen saobraćajne ili mašinske struke ,
1 (jedan) izvršilac
Opis poslova i radnih zadataka :

• obavlja tekuće popravke u JU;
• vodi brigu o čistoći prostorija i prostora oko objekata i blagovremeno preduzima mjere čišćenja;
• obilazi objekte Ustanove radi provjere (električne energije,vodoinstalacije, klima uređaja,lifta i sl.);
• radi građevinske popravke na objektu (rigips,moleraj, keramika i sl.);
• vrši opravke na vanjskom i unutrašnjem uređenju objekta ( krova, fasade, namještaja, uređaja, kanalizacije, zamjene stakala);
• vodi brigu o protivpožarnoj zaštiti i hidrantskoj mreži;
• sarađuje sa kinooperaterom, radi u dogovoru sa njim, pomaže mu u svim poslovima na pripremi predstava i kino – projekcija;
• vodi evidenciju o korišćenju sala i drugih prostora od strane naručilaca;
• radi na poslovima priprema kulturnih i drugih programa ( poslovi na bini, postavljanje scenografija, ozvučenja, rasvjete i sl. );
• vodi kontrolu i evidenciju utroška električne energije i vode u objektima JU;
• odgovoran je za ispravnost protivpožarnih sredstava ( početno gašenje većih požara i potpuno gašenje manjih;)
• vodi kontrolu korištenja opreme protuprovalnog i videonadzornog sistema u JU

• obavlja redarske poslove na svim kino – prikazivačkim i ostalim aktivnostima u prostoru JU;
• obavlja tekuće popravke u JU;
• radi i druge poslove koji su od interesa za JU po nalogu direktora JU;
• za svoj rad odgovoran je direktoru javne ustanove.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih iz člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove :
– SSS- III stepen složenosti,
– najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva ,
– poznavanje propisa iz oblasti PPZ i rukovanje PPZ aparatima i uređajima.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije )

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca);
2. Rodni list;
3. Diploma o vrsti i stepenu školske spreme;
4. Potvrda o radnom iskustvu i radna knjižica;
5. Uvjerenje o poznavanju propisa iz oblasti PPZ i rukovanje PPZ aparatima i uređajima.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon što bude izabran.
Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog oglasa u
novinama „Naša riječ“ i Web stranici Općine Visoko. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

O rezultatima Javnog oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU „Centar za kulturu i edukaciju“, Ul. Alije Izetbegovića br.27, 71300 Visoko.

Datum: 14.09.2015.godine
D I R E K T O R I C A
JU „CENTAR ZA KULTURU I EDUKACIJU“
Mensura Alibegović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close