Visoko

Javni oglas za prijavljivanje lica za obavljanje poslova prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u zgradama

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, postupajući u skladu sa članom 17. stav 3. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/16) objavljuje :

JAVNI OGLAS

                        za prijavljivanje zainteresovanih lica za obavljanje poslova prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u zgradama na području općine Visoko

1. Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko poziva sva zaintresovana fizička lica, da se prijave na Javni oglas za obavljanje poslova prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u zgradama na području općine Visoko na period od četiri godine.

2. Na ovaj oglas se mogu prijaviti fizička lica koja su:

 – etažni vlasnici na području općine Visoko,

 – lica starija od 18. godina i mlađa od 70. godina,

 – da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Visoko i

 – da imaju završenu najmanje SSS/ treći ili četvrti stepen, višu školsku spremu ili visoku školsku spremu.

3. Prijava sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se lično u šalter sali Općine Visoko na posebnom obrascu.

4. Uz popunjenu prijavu na oglas neophodno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o etažnom vlasništvu – ZK izvadak (da nije stariji od 7 dana),   

-izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

– dokaz o završenoj školi ( SSS- treći/ četvrti stepen, VŠS ili VSS),

– CIPS prijava o mjestu prebivališta (da nije starija od 7 dana).

5. Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni oglas je 10 dana od dana objavljivanja.

6. Obrazac prijave na Javni oglas može se preuzeti u šalter sali Općine Visoko (Centar za dozvole)

7. Za lice koje se prijavi na Javni oglas smatra se da je saglasno da bude imenovano za prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u zgradama na području općine Visoko koje nisu izabrale predstavnika.

8. Sva potrebna dokumentacija treba biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

9. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

10. Lica koja ne ispunjavaju prethodno navedene uslove neće biti uvrštena na Listu kandidata prinudnih predstavnika etažnih vlasnika.

    Nakon isteka roka za prijavu na Javni oglas, nadležna Služba će sačiniti Listu kandidata koji ispunjavanju uslove za obavljanje poslova prinudnog predstavnika etažnih vlasnika, o kojoj će biti upoznata sva lica koja su se prijavila na Javni oglas u skladu sa članom 17. stav 3. Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/16).

      Nadležna Služba će rješenjem, po potrebi, sa Liste kandidata imenovati prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u zgradama gdje etažni vlasnici samovoljno ne izaberu predstavnika.

       Rješenjem imenovan prinudni predstavnik stiče prava i obaveze vezane za poslove predstavnika etažnih vlasnika propisane odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i urađaja zgrade (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/16) i odredbama propisanih u podzakonskim aktima Općine Visoko koji se odnose na održavanje zgrada.   

        Dodatne informacije u vezi ovog Javnog oglasa mogu se dobiti na broj telefona: 032/732-548.

Prilog: Prijavni obrazac

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close