JAVNI OGLAS za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko

Na osnovu člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije BiH», broj 46/10), tačke IV Odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 6/13) i člana 33. Statuta općine Visoko-prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Visoko», broj 1/11) Općinska načelnica Visoko raspisuje

 

 

J A V N I  O G L A S

za imenovanje predsjednika Upravnog odbora

Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko

 

I

 

Upravni odbor Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko:

– predsjednik                 1 (jedan).

Predsjednik Upravnog odbora predstavnik je osnivača Općine Visoko.

Mandat predsjednika Upravnog odbora traje do isteka mandata Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko, imenovanog 2.3.2013. godine.

II

Kandidat koji se imenuje za predsjednika Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko čiji je osnivač Općina Visoko, dužan je, pored uslova utvrđenih u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, kao i odredbe Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, ispunjavati slijedeće:

–          opće i

–          posebne uslove.

 

Opći uslovi za imenovanje su:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da nema privatni finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u čiji upravni odbor se kandiduje,

3. da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa dužnošću u upravnom odboru zdravstvene ustanove,

4. da nije direktor zdravstvene ustanove,

5. da nije član ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom.

 

Posebni uslovi za imenovanje su:

1. da ima završen VSS/VII stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja,

2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva,

3. da ima znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da je upućen u sadržaj i način njenog rada,

4. da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu.

 

III

 

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

1. kraću biografiju sa ličnim podacima (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, broj telefona za kontakt, adresa, kao i podatke o kretanju u službi),

2. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),

4. diplomu o završenom stepenu i vrsti stručne spreme (ovjerena kopija),

5. uvjerenje o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija),

6. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke – Opći uslovi 2, 3, 4. i 5. i tačke – Posebni uslovi 3. i 4.

 

IV

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama FBiH“ i dnevnim novinama Oslobođenje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana računajući prema datumu objave oglasa u glasilu koje kasnije objavi ovaj oglas.

Prijavu, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UO JU „DOM ZDRAVLJA“ VISOKO – NE OTVARATI“

Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika –  Komisija za razmatranje prijava.

Ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close