-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

Javni oglas za imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova Grada Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u upravne odbore javnih ustanova Grada Visoko, broj: 01/2-02-1281/21 od 25.10.2021. godine i Zaključka Gradonačelnika o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih odbora javnih ustanova Grada Visoko, broj: 01/2-02-1282/21 od 25.10.2021. godine, Gradonačelnik objavljuje:

J A V N I   O G L A S za imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova Grada Visoko

I

            Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova  upravnih odbora javnih ustanova Grada Visoko, kako slijedi:

1. Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

 •      član –predstavnik vijeća roditelja u Javnoj ustanovi    1

2. Upravni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

 • član- predstavnik stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi  1

Opis pozicija:

Članovi upravnog odbora javne ustanove obavljaju poslove u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom  o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine ZDK”, broj: 7/10,8/12) za Upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, te drugim zakonima i propisima.

Mandat članova upravnog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad članova utvrđena je općim aktima ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

 • sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 • rezultati rada ostvareni tokom karijere.

II        

Opći uslovi za imenovanje su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smisli člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
 7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u više od jednog privrednog društva ili institucije ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od tri (3) dana od dana imenovanja,
 8. da nema privatni finansijski interes u u javnoj ustanovi za koju se kandiduje
 9. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru u koji se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 10. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora,

Posebni uslovi za imenovanje su:

 1. da imaju završen VSS/VII stepen stručne spreme ili VŠS/VI stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja (izuzetno za članove upravnog odbora iz reda zaposlenih u javnoj ustanovi može srednja stručna sprema),
 2. da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja u stručnoj spremi,
 3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javne ustanove u okviru koje se kandiduje ili druge javne ustanove, javnog preduzeća ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,
 4. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije javne ustanove,
 5. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 6. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 7. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 8. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

III

Potrebni dokumenti:

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 2. ovjerena fotokopija lične karte,
 3. uvjerenje o o prebivalištu izdato od CIPSA-a, ne starije od tri mjeseca,
 4. dokaz o stručnoj spremi,
 5. potvrda o radnom stažu,
 6. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova,
 7. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačci 3. posebnih uslova

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:

 1. „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,
 2. Dnevnim novinama „Oslobođenje“,
 3. Web stranici  Grada Visoko, www.visoko.gov.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom:

za JU za predškolski odgoj i obrazovanje, sa naznakom

„PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – NE OTVARATI“

Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Komisija za izbor na poziciju u  upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

za  JU „Zavičajni muzej“ Visoko, sa naznakom

„PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE ZAVIČAJNI  MUZEJ VISOKO – NE OTVARATI“

Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Komisija za izbor na poziciju u upravni odbor   Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko

Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisije za izbor na pozicije u odborima javnih ustanova izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisije će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close