Javni oglas za imenovanje članova Privrednog savjeta općine Visoko

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Visoko, broj: 01/1-02-236/13 od 29.07.2013. godine, Općinska načelnica Visoko objavljuje:

 JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE ČLANOVA PRIVREDNOG SAVJETA OPĆINE VISOKO

I

 Općinsko vijeće Visoko na 9. sjednici održanoj 27.07.2013. godine, prilikom razmatranja i usvajanja Informacije o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2012. godini, donijelo je Zaključak o formiranju Privrednog savjeta općine Visoko.

Privredni savjet je radni i savjetodavni tim od 10 članova, sastavljen od istaknutih privrednih i društvenih radnika. Privredni savjet razmatra sva pitanja vezana za privredu te donosi prijedloge, mišljenja, savjete i smjernice za poboljšanje ukupnog privrednog i investicionog ambijenta na općini.

Radom Privrednog savjeta će rukovoditi Općinska načelnica, a administrativne i stručne poslove za Privredni savjet će obavljati sekretar ( lice iz reda zaposlenika Općine Visoko).

Mandat članova Privrednog savjeta je četiri godine.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova, uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

 • Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje aktivnosti,
 • Sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 • Rezultati rada ostvareni tokom karijere.

II

A)      Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati sljedeće opće uslove :

 1. 1.      Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. 2.      Da ima prebivalište na podrčju općine Visoko,
 3. 3.      Da nije osoba koja je osuđivana za krivično djelo i za privredni pristup.

B)      Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. 1.      Da imaju završen VSS/VII stepen stručne spreme,
 2. 2.      Da imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti privrede za koju se kandiduju po ovom Javnom oglasu,
 3. 3.      Da je rukovodilac, vlasnik ili član Uprave privrednog društva, da je član Nadzornog odbora, Upravnog odbora , Odbora za reviziju privrednog društva ili da  je iz reda naučnih i stručnih radnika u oblasti privrede.

                                                III

Prijava kandidata treba da sadrži biografiju sa naznakom djelatnosti za koju se kandiduje.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Uvjerenje o prebivalištu ( CIPS),
 3. Dokaz o stručnoj spremi,
 4. Pismo motivacije,
 5. Dokaz o potrebnom radnom iskustvu i druge dokaze o ispunjavanju posebnih uslova( Posebni uslovi, tačke 2. i 3. ovog oglasa),

IV

Broj  kandidata koji će biti izabrani u Privredni savjet, prema oblastima:

 1. 1.      Prerađivačka industrija        –   4 člana
 2. 2.      Trgovačka                               –   1 član
 3. 3.      Poljoprivredna                       –   1 član
 4. 4.      Građevinarstvo                       –  1 član
 5. 5.      Usluge                                      –   1 član
 6. 6.      Ostale djelatnosti                    –   2 člana

V

Komisija za izbor je dužna nakon evaluacije svih prijava, putem pismene preporuke, predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Općinskoj načelnici na konačno imenovanje.

Konačna lista  imenovanih članova Privrednog savjeta javno će se objaviti.

VI

Oglas će biti objavljen na RTV Visoko , web stranici Općine Visoko i Oglasnoj ploči  Općine Visoko.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom :

                                                    «Prijava na oglas za člana

                                                     Privrednog savjeta Općine

                                                          Visoko- ne otvarati»

                                                    Općinska načelnica Visoko

                                           Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                       OPĆINSKA  NAČELNICA

                                                                                           Amra  Babić, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close