Javna rasprava – Izgradnja Centra za upravljanje otpadom Visoko

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Visoko, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za  za investitora – općinu Visoko za izgradnju objekata prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja komunalnog otpada (Centar za upravljanje otpadom) koja je planirana da se gradi na parceli k.č. br. 52 K.O. Kraljevac, općina Visoko)

Javna rasprava će se održati u sali općinskog Vijeća u zgradi općine Visoko, sala općinskog Vijeća, ul. Alije Izetbegovića br. 12A, dana 21. 10. 2015. godine sa početkom u 13.00 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
  2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta – Enova d.o.o. Sarajevo).
    3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 110 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.

 

Studija o procjeni utjecaja na okoliš

Prilog 1. Rješenje o zatvaranju općinske deponije

Prilog 2. Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

Prilog 3. Izvod iz prostorno planske dokumentacije

Prilog 4. Ortofoto snimak lokacije

Prilog 5. Planirana lokacija za CUO

Prilog 6. Primjer evidencijskog lista

Prilog 7. Primjer zapisnika o nastanku i toku otpada

Prilog 8. Zapisnik o nastanku i toku opasnih bakterija

Prilog 9. Primjer zapisnika o transporu otpada.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close