J A V N I P O Z I V za finansiranje/sufinansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i fondacija

Na osnovu Odluke o izvršenju budžeta Općine Visoko za 2013.godinu („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 1/13) i člana 3. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava udruženjima i fondacijama broj: 01/2-02-209/13 od 21.02.2013.godine, Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Visoko, r a s p i s u j e

 

J A V N I  P O Z I V

za finansiranje/sufinansiranje projekata za sport, kulturu,

udruženja i fondacije u 2013.godini

I

Predmet Javnog poziva je finansiranje/sufinansiranje projekata  iz budžeta Općine Visoko za 2013.godinu, a odnose se na sljedeće oblasti:

 

a) Sport

-projekti koji afirmišu sport

-omasovljenje sporta kroz uključivanje djece i omladine u sportske aktivnosti

-podrška razvoju sportskim klubovima koji ostvaruju kvalitetne sportske rezultate

-projekti sportsko-rekreativnog sadržaja za građane i invalide

-projekti organizacije sportskih takmičenja većih nivoa

 

b) Kultura

-projekti koji doprinose afirmaciji i razvoju kulturno umjetničkog stvaralaštva

 

c) Udruženja

-socijalnu sigurnost i zdravstvenu zaštitu

-poštivanje ljudskih prava

-razvoj i poboljšanje položaja mladih

-projekti koji potiču mlade na demokratiju, tolerancuju i ravnopravnost spolova

-projekti i aktivnosti za prevenciju bolesti ovisnosti i toksikomanije

-psiho-socijalni programi: prevencija i pomoć poremećenih odnosa u porodici i društvu

-obrazovanje

-ekologija

-ostale društvene djelatnosti

 

d) Fondacije

-projekti koji doprinose razvoju turizma, kulturnog naslijeđa i slično.

 

II

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju sva zainteresirana udruženja i fondacije  koja su registrovana u  BiH, a čiji projekti će se realizirati u interesu građana Općine Visoko i na njenoj teritoriji.

III

Kriteriji za dodjelu finansijskih sredstava u 2013.godini su:

 

KRITERIJI:

a) za sport

-rang takmičenja

-razvoj amaterskog sporta i selekcije u klubu

-broj angažovanih volontera i mladih

-broj članova kluba

-broj osvojenih medalja i postignuti plasman u takmičarskim ligama

-historijat kluba

-način finansiranja

 

b)za kulturu

– broj posjetilaca programa

-broj angažovanih volontera u realizaciji projekta

-broj članova udruženja

-broj organizovanih manifestacija u predhodnoj godini

– historijat udruženja

– način finansiranja

-broj direktnih učesnika

 

c)za udruženja

-način finansiranja

-broj članova udruženja

-broj žena i mladih koji su članovi udruženja

-historijat udruženja

-ciljne grupe

 

d)za fondacije

-način finansiranja

-historijat fondacije

-doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji općine

IV

Eliminatorni kriteriji

Neće se uzeti u razmatranje prijave udruženja za koje se utvrdi da :

– nisu  dostavili finansijski i narativni izvještaj za odobrena sredstva u predhodnom periodu, nadležnoj općinskoj službi.

– nedostaju formalni uslovi za kandidiranje projekata (ne potpuna ili ne tačna dokumentacija),

– je udruženje dostavilo plan aktivnosti, a ne konkretan projekat,

– projekat odražava ozbiljno neznanje i predrasude vezane za problem,

– projektu nedostaje jasan prikaz rezultata – uspješnosti u dijelu unutrašnjeg vrednovanja-evulacije,

– aktivnosti u projektu ne uključuju građane Općine Visoko,

– prijedlog projekta je u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključne informacije,

– aktivnosti predviđene projektom već postoje i ne postoje opravdani razlozi za provođenje istih,

– očigledna nesrazmjera budžeta projekta i aktivnosti sadržanih u projektu,

-organizacija dobila sredstva u ukupnom iznosu cijene projekta od drugog donatora.

 

V

Projekat treba da sadrži :

– naziv i opis projekta,

– jasne ciljeve projekta koji će biti postignuti,

– vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli ciljevi,

– metode rada i očekivani rezultati,

– ciljne grupe,

– područje implementacije projekta,

– budžet za predložene aktivnosti,

– dinamiku utroška sredstava,

– druge izvore finansiranja projekta (uključujući i izvore same organizacije),

– održivost projekta nakon njegovog završetka.

U okviru ovog Javnog poziva može se aplicirati najviše sa 3 (tri) projekta.

 

VI

Uz prijavu (aplikaciju) se prilaže:

– projekat sačinjen u skladu sa uputstvom i kriterijima Općine,

– završni godišnji finansijski izvještaj za predhodnu godinu (bilans stanja i

uspjeha) osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,

– rješenje o registraciji organizacije,

– izvod iz registra nadležnog Ministarstva,ne stariji od 30 dana,

– kopiju rješenja o poreznoj registraciji – ID broj Porezne uprave,

– potvrda banke o broju žiro računa i da je isti akivan ne stariji  od 30 dana.

 

VII

Svi zainteresirani za učešće na Javnom pozivu obavezni su dostaviti navedenu dokumentaciju zajedno sa Obrazcem za aplikaciju. Isti se može preuzeti u Centru za pružanje usluga Općine Visoko na šalteru broj 1 ili putem Web stranice Općine Visoko www. visoko.gov.ba.

Prijave se predaju u Centru za pružanje usluga na protokolu Općine Visoko ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti, na adresu:

Općina Visoko

Ul. Alije Izetbegovića 12A

Služba za društvene djelatnosti , boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica

„Ne otvaraj”

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine Visoko, a objavit će se i na Općinskoj Web stranici i svim lokalnim medijima.

Dodatne informacije: Sve informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti putem kontakt telefona 032/ 732-504.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close