Institucije kao šampioni trošenja javnog novca

Reporter BUKE analizirao je izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH, kako bi saznao na koji način se troši novac poreskih obveznika u Bosni i Hercegovini.

(Loris Gutić – Buka)

Zaključak: Najveći dio novca otišao je zahvaljujući ogromnim i luksuznim troškovima reprezentacije, nezajažljivom upotrebom službenih vozila, angažiranjem lica po osnovu ugovora o djelu, troškovima mobilne i fiksne telefonije, troškova reprezentacije te drugih izdataka čiji je neopravdani obim zavrijedio upozorenje revizora. Pođimo redom, od Parlamentarne skupštine BiH, preko BH predsjedništva pa sve do pojedinih ministarstava.

Internet stranica Ureda za reviziju institucija BiH reklamira Ured kao čuvara državnog novca. Novca je, međutim, sve manje, a rastrošnost državnog aparata već je poslovična, te se tako nameće pitanje: šta tačno čuvaju državni revizori, i da li je ta rastrošnost posljedica njihovog nerada?

Raspoloživi podaci kažu da nije. Vanjska procjena profesionalnih standarda i napretka rada, koju su proveli članovi međunarodnog  ekspertnog tima – revizori sa višegodišnjim iskustvom u vrhovnim institucijama za reviziju zemalja članica EU i Evropskog revizorskog suda  – u organizaciji  SIGMA-e, zajedničke inicijative Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije za podršku unaprjeđenju rukovođenja i upravljanja, ukazala je “…na vidljiv napredak i istaknuto kako je revizija javnog sektora u BiH dosegla  zavidan nivo razvoja. U tom su smislu navedeni i izazovi s kojim se institucije za reviziju suočavaju  kao  i niz preporuka koje bi trebale uredima za reviziju u BiH pomoći u daljem razvoju, jačanju njene nezavisnosti i širenju dobrih praksi u ovoj oblasti.

Budući da je izvještaj o rezultatima procjene prezentiran 15.11.2012., nema razloga sumnjati u njegovu aktuelnost, a s obzirom da su ga provodili inozemni eksperti, ne čini se ni da postoji razlog za dvojbu o njegovoj autentičnosti. Odgovor na pitanje “Gdje nestaje državni novac?” nalazi se skriven u revizorskim izvještajima državnih institucija za 2011. godinu, i u preporukama revizora, od kojih su neke tokom prethodnih godina ponavljane i isticane kao bitne, a na koje su se rukovodioci brojnih institucija naprosto – oglušili. Navedene preporuke ujedno su podrazumijevale bolje reguliranje najvećih troškova institucija, nastalih ogromnim i luksuznim troškovima reprezentacije, nezajažljivom upotrebom službenih vozila, angažiranjem lica po osnovu ugovora o djelu, troškovima mobilne i fiksne telefonije, troškova reprezentacije te drugih izdataka čiji je neopravdani obim zavrijedio upozorenje revizora. Gotovo svim državnim institucijama preporučeno je efikasnije i transparentnije provođenje postupaka javne nabavke – stavke koja otvara velike mogućnosti za zloupotrebe i prilagođavanje pojedinim ponuđačima u skladu sa voljom rukovodstva. Simptomatično je, također, da institucije bih čiji je broj uposlenika daleko manji u odnosu na entitetske pandane, i pri čemu brojne državne institucije još uvijek nemaju ni popunjenu sistematizaciju, troške nesrazmjene iznose za gore navedene stavke. Zabrinjavajući fakat, obzirom da će se vremenom broj uposlenih nesumnjivo povećavati, te se s pravom mogu očekivati i veći rashodi od sadašnjih.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA I PREDSJEDNIŠTVO BiH – ŠAMPIONI TROŠENJA

Parlamentarna skupština BiH najveći je potrošač bez konkurencije, a prema dobro poznatim rezultatima i efikasnosti – najveći neradnik. PS BiH neposlušna je i prema Uredu za reviziju, budući da ista nije ispoštovala sve preporuke revizora. Lista prisustva na poslu se i dalje vodi u Sekretarijatu, a na osnovu naloga o službenim putovanjima vrši se korekcija u narednom mjesecu. Usvojen je zaključak da se pokrene procedura za donošenje zakona o pravima i dužnostima poslanika i delegata, ali nisu pokrenute dalje aktivnosti koje će dovesti do realizacije pomenutog zaključka. Nije razmatrano pitanje naknade za posjetu porodici sa stanovišta njene opravdanosti i racionalnosti. Pojam i namjena paušala još uvijek nije definisana na jasan i precizan način. Korištenje sopstvenih vozila vršeno je na isti način kao i prethodnih godina, a nastavljeno je i sa angažovanjem vozača po ugovorima o djelu prilikom korištenje ličnih vozila. Pojam reprezentacije još uvijek nije jasno i precizno definisan u smislu razdvajanja stvarnog i opravdanog troška od svakodnevne konzumacije napitaka i hrane zaposlenih koji ostvaruju ovo pravo. Nisu razmatrane i preispitane odredbe odluke o korištenju sredstava za finansiranje klubova u smislu ponovnog utvrđivanja vrste rashoda koje mogu biti realizovani za ove namjene, a klubovi nisu dostavili svoje izvještaje o utrošku sredstava Zajedničkoj administrativnoj komisiji.

Ova institucija troši ogromne iznose za svoje funkcioniranje. Ukupno ostvarene bruto plate i naknade za rad u istoj iznose 10.398.943 KM, od čega se na neto plate i naknade odnosi 6.633.405 KM, a na poreze i doprinose 3.765.539 KM.

Naknade troškova zaposlenih ostvarene tokom 2011.  godine iznose 1.987.687 KM.  Neto naknade se odnose na sljedeće:  prijevoz (128.978 KM),  naknada troškova prijevoza za posjetu porodici-korištenje sopstvenog vozila (144.182 KM),  troškovi smještaja (153.437 KM), odvojeni život (133.819 KM), rad u komisijama (43.592 KM), topli obrok (353.533 KM), regres za godišnji odmor (123.093 KM),  otpremnine zbog odlaska u penziju (95.918 KM), jubilarne nagrade (2.458 KM), pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti (37.920 KM) i naknade skupštinskim zastupnicima-famozni paušal (492.051 KM).

Putni troškovi realizovani su u iznosu od 511.090 KM, od čega se na teret sredstava klubova poslanika odnosi iznos od 5.982 KM. Izdaci telefonskih usluga realizovani su u iznosu koji se odnosi na izdatke za fiksne telefone (76.502 KM), i mobilne telefone (79.936 KM).

Izdaci za ugovorene usluge ostvareni su u iznosu od 1.795.346 KM, a najznačajnije se odnose na usluge reprezentacije (98.703 KM),  usluge reprezentacije po osnovu međunarodnih aktivnosti (20.645 KM), ostale izdatke za informisanje (47.632 KM),  refundaciju plate za poslanike i delegate (403.712 KM), ugovore o djelu (529.462 KM), naknadu poslanika za rad u izbornoj jedinici (168.859 KM), ostale nespomenute usluge i dažbine (325.538 KM) i protokolarne troškove (16.053 KM). U ukupnom iznosu sadržani su izdaci realizovani na teret sredstava klubova poslanika i delegata (605.751 KM),  Vijeća nacionalnih manjina (99.463 KM)  i nezavisnih tijela policijskih struktura (261.207 KM).

Predsjedništvo BiH nije dalo primjer uvažavanja preporuka revizora, pa tako još uvijek nije donijet novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Predsjedništva. Predsjedništvo također nije racionalizovalo izdatke po osnovu ugovoru o djelu, pa procedure angažovanja lica po osnovu ugovoru o djelu, način utvrđivanja visine naknade i broja izvršilaca nisu jasne i transparentne. S obzirom na efikasnost u djelovanju i manjak jasne svrsishodnosti i složenih nadležnosti institucije, Predsjedništvo BiH također je jedan od najvećih potrošača javnog novca.

Ukupno ostvarene bruto plate i naknade iz plaća iznose 3.639.301 KM, od čega bruto plate i naknade ostvarene u Predsjedništvu 3.041.664 KM,  a bruto plate i naknade ostvarene u tri ureda oficira za vezu u Hagu 597.637 KM.
Naknade troškova zaposlenih ostvarene tokom 2011.  godine iznose 733.973 KM (Predsjedništvo 392.633 KM i uredi oficira za vezu 341.340 KM).  Najznačajnije naknade odnose se na prijevoz (52.204 KM – Predsjedništvo 49.515 KM, a oficiri za vezu 2.689 KM), topli obrok (187.204 KM – Predsjedništvo 147.699 KM, a oficiri za vezu 39.505 KM), regres (59.388 KM – Predsjedništvo 54.107 KM, a oficiri za vezu 5.281 KM), naknade troškova smještaja (287.921- Predsjedništvo 35.500 KM, a oficiri za vezu 252.421 KM), naknade za odvojen život (33.418 KM), otpremnine zbog odlaska u penziju (6.798 KM).

Ukupni izdaci za putne troškove iznose 732.364 KM (Predsjedništvo 653.421 KM; oficiri za vezu 78.943 KM). Izdaci za putne troškove u zemlji iznose 59.241 KM, a za putne troškove u inostranstvu 673.123 KM. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga ostvareni u 2011.  godini iznose 272.946 KM (Predsjedništvo 182.642 KM, oficiri za vezu 90.304 KM). Značajniji izdaci se odnose na fiksne telefone (95.106 KM – Predsjedništvo 58.776 KM,  oficiri za vezu 36.330), mobilne telefone (149.737 KM – Predsjedništvo 102.290 KM,  oficiri za vezu 47.447 KM), troškove interneta (20.898 KM – Predsjedništvo 17.593 KM, oficiri za vezu 3.305 KM). Izdaci vezani za upotrebu službenih vozila ostvareni su u iznosu 580.662 KM (Predsjedništvo 425.036 KM, oficiri za vezu 155.626 KM).

Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme ostvareni u 2011. godini iznose 276.569 KM (Predsjedništvo 130.476 KM, oficiri za vezu 146.093 KM). Značajniji izdaci se odnose na zakup prostora (231.756 – Predsjedništvo 91.827 KM, oficiri za vezu 139.929 KM), zakup stanova (25.864 KM – Predsjedništvo 24.000 KM, oficiri za vezu 1.864 KM) te zakup opreme za snimanje sjednica Predsjedništva (14.648 KM).

Izdaci za ugovorene usluge ostvareni su u iznosu 1.037.922  KM (Predsjedništvo 783.441 KM,  oficiri za vezu KM).  Značajniji troškovi odnose se na usluge javnog informisanja i odnose sa javnošću ( 39.127 KM – Predsjedništvo 36.498 KM, oficiri za vezu 2.629  KM),  usluge reprezentacije (187.669 KM – Predsjedništvo 145.355 KM, oficiri za vezu 42.314 KM), izdatke za ugovore o djelu (496.042 KM – Predsjedništvo 411.299 KM, oficiri za vezu 84.742 KM), ugovore za privremene i povremene poslove (oficiri za vezu 10.588 KM), stručne usluge (oficiri za vezu 14.943 KM) te protokolarne troškove u Predsjedništvu (57.772 KM).

MINISTRI – NAJGORI OD SVE DJECE

Ministarstvo vanjskih poslova dobilo je negativno mišljenje revizora. Od strane istog nije uspostavljen efikasan sistem praćenja izdataka vezanih za putne troškove i upotrebu službenih vozila. Nije posvećena dužna pažnja pitanju adekvatnog rješavanja zdravstvenog osiguranja zaposlenih u DKP mreži. I dalje se angažuje osoblje po ugovorima o djelu za obavljanje poslova koji su po opisu slični poslovima sistematizovanih radnih mjesta. Nisu provedene blagovremene procedure javnih nabavki za pojedine  realizovane tekuće izdatke.Nisu ispoštovane preporuke Centralne popisne komisije vezane za pripremu i provođenje popisa stalnih sredstava. Troškovi mobilne telefonije za ovo ministarstvo iznose 286.108 KM za 2011. godinu, troškovi iznajmljivanja prostora 5.339.874 KM za istu godinu, usluge reprezentacije 758.990 KM, usluge primarne zdravstvene zaštite 1.217.079 KM, ugovori o djelu 215.631 KM, ugovori za privremene i povremene poslove 1.437.030 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice također je dobilo negativno mišljenje revizora. U ovom ministarstvu nisu ispoštovane preporuke revizora, pa tako nisu preduzete konkretnije aktivnosti na dogradnji i unapređenju sistema internih kontrola. Realizacija tekućih izdataka za koje je data preporuka o potrebi unapređenja internih akata i racionalizaciji (troškovi mobilnih telefona, usluge reprezentacije i ugovori o djelu) vršena je na isti način kao i prethodne godine. Sistem javnih nabavki nije poboljšan te su utvrđeni nedostaci u praćenju ugovora, pokretanju procedura i izvještavanja o provedenim procedurama. Troškovi mobilne telefonije veći su u odnosu na prethodnu godinu, i iznose 30.506 KM. Izdaci vezani za upotrebu službenih vozila ostvareni u 2011.  godini iznose 206.039 KM. Usluge reprezentacije iznosile su 32.843  KM, usluge javnog informisanja 23.724  KM, a iznos isplaćen po osnovu ugovora o djelu kreće se do cifre od čak 385.681 KM.

Ministarstvo odbrane dobilo je negativno mišljenje revizora, i nije postupalo u skladu sa preporukama. Obračun plaća za pripadnike Oružanih snaga BiH vrši se i dalje putem posebnog softvera za plate i naknade. Visina naknade za smještaj imenovanog lica (bivšeg zamjenika ministra) nije usklađena sa važećim propisima, iako su preduzete mjere od strane Sektora za upravljanje personalom za usklađivanje ove naknade. Obaveze po osnovu troškova električne energije nisu usaglašene sa dobavljačima ovih usluga. Ministarstvo nije izvršilo evidentiranje zateznih kamata obračunatih za zakašnjenja u plaćanju obaveza za električnu energiju. Nije uspostavljen sistem blagovremenog dostavljanja finansijske dokumentacije radi računovodstvenog evidentiranja i plaćanja roba i usluga. Nije osiguran sistem kontrole korištenja službenih vozila i dosljedne primjene internog pravilnika o korištenju službenih vozila. Nije urađen sveobuhvatan plan ulaganja u objekte i opremu, niti su definisani kriteriji po kojima je moguće razgraničiti izdatke za tekuće održavanje od izdataka za rekonstrukciju i investiciono održavanje. Nije donesen pravilnik o reprezentaciji kojim bi se propisali svi bitni elementi i procedure u vezi planiranja i trošenja sredstava prema vrstama reprezentacije. Nije uspostavljen pouzdan sistem javnih nabavki koji osigurava efikasan način korištenja javnih sredstava. Posljedice su da je za troškove prijevoza ovo ministarstvo izdvojilo 4.128.672  KM za 2011. godinu, 198.261  KM za mobilnu telefoniju, troškove reprezentacije (260.023 KM), usluge reprezentacije po osnovu vjerskih aktivnosti (161.734  KM),  usluge reprezentacije po osnovu međunarodnih aktivnosti (352.394 KM), usluge reprezentacije po osnovu obilježavanja značajnih datuma OS BiH (187.441  KM),  usluge smještaja (215.975  KM),  usluge stručnog obrazovanja (616.759  KM), izdaci po ugovorima o djelu i privremenim i povremenim poslovima (95.481 KM) i ostale usluge (1.504.689 KM).

U Ministarstvu sigurnosti nisu realizovane pojedine preporuke Ureda za reviziju. I dalje je, na osnovu Pravilnika, zamjeniku ministra, savjetnicima ministra i  zamjenika ministra,  sekretaru i pomoćnicima ministra odobreno pravo na  korištenje vozila u dane vikenda radi odlaska u mjesto prebivališta i dolaska iz  mjesta prebivališta. Ministarstvo i dalje uz putne naloge ne prilaže potpunu dokumentaciju na  osnovu koje bi se mogla vršiti kontrola i obračun putnih troškova. Ponovo su uočeni određeni propusti u procedurama javnih nabavki, tj. primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH. Ovo ministarstvo nije škrtarilo na stimulacijama; u 2011. godini isplaćene su stimulacije u ukupnom neto iznosu od 31.915 KM za 49 zaposlenika. Putni troškovi iznosili su oko 400.722  KM. Za mobilne telefone utrošeno je oko 53.305  KM. Usluge reprezentacije iznosile su 137.622 KM, a troškovi ugovora o djelu u iznosu od 146.155 KM.

Ministarstvo prometa i komunikacija nije preduzelo mjere u cilju racionalizacije troškova telefonskih usluga, a i dalje se angažuje osoblje po ugovorima o djelu za obavljanje poslova koji su po opisu slični poslovima sistematizovanih radnih mjesta. Na mobilne telefone tako se potroši 47.519  KM godišnje, ugovore o djelu 79.052  KM godišnje, a tu su još i neizostavni troškovi reprezentacije u iznosu od 64.519  KM, i usluge javnog informisanja u iznosu od 32.564  KM.

Ministarstvo civilnih poslova nije ispoštovali preporuke Ureda za reviziju u dijelu koji se odnosi na slabosti sistema  internih kontrola u dijelu efikasnog provođenja postupaka javnih nabavki, pa su značajniji postupci nabavke poništavani više puta tako da nisu provedeni pravovremeno u 2011. godini. Ministarstvo je liberalno raspolagalo brojem uposlenih kojima je omogućeno korištenje usluge mobilne telefonije, pa su izdaci u tom domenu iznosili 43.496  KM. Na usluge reprezentacije ministarstvo je utrošilo 50.146  KM, a na informisanje i odnose sa javnošću 28.588  KM.

Sa mobilnim telefonima liberalno je raspolagalo i Ministarstvo finansija i trezora, čiji troškovi u datom domenu iznose 28.148 KM, ali je to ministarstvo uvjerljivo nadmašilo prethodno po troškovima reprezentacije – 75.033 KM. Za odnose s javnošću dato je nešto manje, i to 25.984 KM.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nije realiziralo preporuke Ureda za reviziju, te tako ni u 2011. godini nije preduzelo konkretne mjere kako bi se sistemski riješio problem  provođenja procedura javnih  nabavki koji je prisutan u Ministarstvu već duži period, a ponovno je vršeno  angažovanje na osnovu ugovora o djelu za poslove  predviđene sistematizacijom radnih mjesta i to u povećanom  obimu u odnosu na prethodni period. Utrošeni iznosi za mobilne telefone iznose 30.933  KM, za troškove reprezentacije 37.703  KM, za troškove javnog informisanja 21.709  KM, a za troškove ugovora o djelu 105.524  KM.

Za ministarstvima ne zaostaje Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, koji je također jedna je od najrastrošnijih institucija. Isti nije proveo veliki broj preporuka sadržanih u revizorskom izvještaju, pa tako preporuka o potrebi preispitivanja opravdanosti i obima isplata dnevnica nije realizovana pa je u 2011.  godini utvrđeno da su na osnovu    ispostavljenih putnih naloga isplaćene dnevnice vozačima imenovanih lica za dane vikenda. Korištenje službenih vozila vršeno je uglavnom na isti način kao i prethodne godine te nisu preduzete konkretne aktivnosti na preispitivanju opravdanosti načina korištenja vozila.

Preporuka o utvrđivanju načina i obima korištenja štampe nije realizovana tokom godine. Internim aktom nisu preciznije definisani suština i namjena sredstava reprezentacije i prateća dokumentacija kojom se potvrđuje namjensko korištenje sredstava. I dalje je prisutno angažovanje određenog  broja izvršilaca putem ugovora o djelu tokom cijele godine. Na realizaciji preporuke o jednoobraznom  načinu rješavanja isplate naknadaza članove komisija koje formira Vijeće ministara,  osim početne inicijative upućene Ministarstvu finansija i trezora BiH, nisu preduzete dalje aktivnosti te je za isto neophodan veći angažman kako Vijeća ministara BiH  tako i drugih nadležnih institucija. Trošak za korištenje mobilnih telefona iznosi 35,757  KM, troškovi korištenja službenih vozila iznosi 61.293  KM na godišnjem nivou, troškovi reprezentacije iznose 69.459  KM, a troškovi zaključenih ugovora o djelu 162.478  KM, usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 34.449  KM, a naknade za komisije drugih institucija 109.846  KM, što su sve iznosi dvojbene opravdanosti i neadekvatno potkrijepljeni kako proizilazi iz revizorskog izvještaja.

IMA LI DOBRE DJECE?

Zapravo ima. Tako, primjerice, Ministarstvo pravde u svom revizorskom izvještaju nema značajnijih primjedbi. Slična je situacija sa Ustavnim sudom, Sudom BiH,a bez naročitih primjedbi revizora prošli su i Agencija za antidoping kontrolu, Agencija za državnu službu, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Agencija za javne nabavke, Agencija za osiguranje BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Agencija za nadzor nad tržištem, Agencija za sigurnost hrane, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Agencija za statistiku bez posebnih prigovora, Agencija za unapređenje stranih investicija, Centralna harmonizacijska jedinica ministarstva finansija i trezora, Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Fond za povratak, Institucija ombudsmena za ljudska prava, Institut za akreditiranje, Institut za intelektualno vlasništvo, Institut za mjeriteljstvo, Institut za nestale osobe, Institut za standardizaciju, Komisija za koncesije, Odbor državne službe za žalbe, Ured za razmatranje žalbi i Ured za zakonodavstvo BiH.

Međutim, građani BiH i državni budžet nisu rasterećeni suzdržanošću dobre djece. Opterećeni su rastrošnošću one loše, rasipne, nezajažljive i neumjerene. Koliko će daljnje aktivnosti Ureda za reviziju i pritisak javnosti okom u oko sa luksuznim izdacima doprinijeti njihovom artikuliranju, ostaje tek da se vidi. Posljednjih dvadeset godina rada bh. vlasti nisu demonstrirale naročitu sklonost ka sopstvenoj reformi i promjeni, te konzekventno nisu dali velikog povoda za optimizam. Ono što je, međutim, bitno, jeste da su upravo pomenuta rastrošnost i neumjerenost izvrgnuti pogledu građana, koji će shodno tome znati bolje razabrati koji to pojedinci, odnosno politički kolektivi, najviše doprinose osiromašenju ionako skromnog budžeta, zavisnog od dobre volje međunarodnih kreditora. Transparentnost revizorskih izvještaja i njihova dostupnost široj javnosti svakako su dobar podstrek građanima kako bi se isti efektnije uključili u procjenu i svoj budući izbor političkog liderstva uskladili sa potrebama i stanjem na terenu.

Vezani tekst:

Korupcija cvjeta parlamentarci za sebe dižu lovu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close